หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว765 14/05/2557 20/05/2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 11 สน.กศ. มท 0893.4/ว764 14/05/2557 20/05/2557
ดำเนินการตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู และพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2555 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554-วันที่ 30 กันยายน 2555)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว805 20/05/2557 20/05/2557
การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว797 19/05/2557 20/05/2557
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว787 19/05/2557 19/05/2557
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10 สน.พส. มท 0810.4/ว785 19/05/2557 19/05/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว781 19/05/2557 19/05/2557
ขอให้ดำเนินการวางระบบควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว777 16/05/2557 19/05/2557
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว784 19/05/2557 19/05/2557
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว783 19/05/2557 19/05/2557
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556 สน.บถ. - 19/05/2557 19/05/2557
โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.5/ว772 15/05/2557 16/05/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่น สำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 สน.บถ. มท 0809.3/ว774 16/05/2557 16/05/2557
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น สำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 สน.บถ. มท 0809.3/ว773 15/05/2557 15/05/2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนนำร่องด้านการสหกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.2/ว771 15/05/2557 15/05/2557
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.5/ว766 14/05/2557 15/05/2557
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 (ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว770 15/05/2557 15/05/2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว759 14/05/2557 15/05/2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว669 30/04/2557 15/05/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. - 14/05/2557 15/05/2557
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 12617 next last