หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/12/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ กพส. มท 0810.8/ว1383 11/07/2560 11/07/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/7402 07/07/2560 11/07/2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
[สิ่งที่่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.5/ว1382 11/07/2560 11/07/2560
หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งไปช่วยราชการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 59/2559 สน.บถ. มท 0809.2/ว57 11/07/2560 11/07/2560
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปีงบ 60 กพส. มท 0810.8/ว1380 11/07/2560 11/07/2560
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1370 07/07/2560 11/07/2560
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สน.คท. มท 0808.2/ว3835 07/07/2560 07/07/2560
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) กพส. มท 0810.5/ว1372 07/07/2560 07/07/2560
แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.5/ว1369 07/07/2560 07/07/2560
ซักซ้อมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน กพส. มท 0810.4/ว1367 07/07/2560 07/07/2560
การประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล) กพส. มท 0810.5/ว1368 07/07/2560 07/07/2560
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว55 06/07/2560 07/07/2560
การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1364 06/07/2560 06/07/2560
แจ้งชะลอการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ระดับประเทศ) กศ. มท 0816.2/ว1347 05/07/2560 06/07/2560
แนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150 วัน กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช. ที่ 8/2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว54 05/07/2560 06/07/2560
การเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว1351 06/07/2560 06/07/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว1352 06/07/2560 06/07/2560
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.5/ว1346 05/07/2560 06/07/2560
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนกีฬา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว 1330 05/07/2560 05/07/2560
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 05/07/2560 05/07/2560
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 16986 next last