หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 31/05/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว2514 18/11/2558 19/11/2558
ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว2515 18/11/2558 19/11/2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง (เด็กสร้างชาติ) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[แบบฟอร์มธนาคาร]     [แบบยืนยัน]
[คำอธิบาย]     [ตารางอบรม]
[รายชื่อ]
สน.กศ. มท 0893.2/ว2524 18/11/2558 19/11/2558
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.สส. มท 0891.2/ว2517 18/11/2558 19/11/2558
เร่งรัดการจัดส่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง สน.สส. มท 0891.2/ว2531 19/11/2558 19/11/2558
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2523 18/11/2558 19/11/2558
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สน.คท. มท 0808.2/ว2529 18/11/2558 19/11/2558
สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.2/ว2521 18/11/2558 18/11/2558
ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว2513 18/11/2558 18/11/2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร (โตไปไม่โกง)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.2/ว2505 17/11/2558 18/11/2558
การบันทึกข้อมูลระบบรายงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.พส. มท 0810.3/ว2520 18/11/2558 18/11/2558
การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.มถ. มท 0892.4/ว2516 18/11/2558 18/11/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2518 18/11/2558 18/11/2558
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) กค. มท 0803/ว2519 18/11/2558 18/11/2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1-7
[รายชื่อ]
สน.พร. มท 0890.4/ว2508 17/11/2558 17/11/2558
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ สน.กม. มท 0804.1/ว2496 17/11/2558 17/11/2558
การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
[เอกสารแนบ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว52 13/11/2558 17/11/2558
การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น
[แบบรายงาน]
สน.พส. มท 0810.2/ว2473 11/11/2558 17/11/2558
การดำเนินการกิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรม Training Of The Trainer ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์สาธิตพร้อมลงพื้นที่ทดลองการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรม Baseline สน.กศ. มท 0893.4/ว2486 17/11/2558 17/11/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท0803/ว2494 17/11/2558 17/11/2558
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 14753 next last