หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/12/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว986 16/06/2557 16/06/2557
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว956 11/06/2557 16/06/2557
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 11 สน.กศ. มท 0893.4/ว955 11/06/2557 16/06/2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว958 16/06/2557 16/06/2557
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 9 และ รุ่นที่ 10)
[รายชื่อรุ่นที่ 9]
[รายชื่อรุ่นที่ 10]
ศส. - 16/06/2557 16/06/2557
สรุปผลการประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปฯ สน.คท. มท 0808.2/ว978 13/06/2557 13/06/2557
โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[รายชื่อรุ่น 8]
สน.บถ. มท 0809.5/ว72 12/06/2557 13/06/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 10 สน.บถ. มท 0809.3/ว976 12/06/2557 13/06/2557
การตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว957 11/06/2557 12/06/2557
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ของจังหวัด สน.กศ. มท 0893.4/ว973 12/06/2557 12/06/2557
โครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว71 12/06/2557 12/06/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว948 11/06/2557 11/06/2557
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว947 11/06/2557 11/06/2557
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 9 และระดับ 10 สน.บถ. มท 0809.3/ว953 11/06/2557 11/06/2557
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่10 สน.กศ. มท 0893.4/ว904 04/06/2557 11/06/2557
แจ้งขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2557 สน.สส. มท 0891.3/ว949 11/06/2557 11/06/2557
การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/945 10/06/2557 11/06/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว941 10/06/2557 10/06/2557
การระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด สน.คท. มท 0808.2/ว927 06/06/2557 10/06/2557
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว940 10/06/2557 10/06/2557
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 12704 next last