หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/05/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การแจ้งเลื่อนการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2558 (ล่าสุด) สน.บถ. มท 0809.3/ว2144 17/10/2559 17/10/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/13392-13467 13/10/2559 17/10/2559
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2135 14/10/2559 17/10/2559
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบ้านในปี 2560 เกินกว่าอัตราจำนวนที่เบิกจ่ายจริง (กรณีมีการโยกย้าย/หมดสัญญา) และมีงบประมาณคงเหลือ ขอให้ส่งคืนงบประมาณกลับ สถ. กยผ. มท 0815.3/ว2147 17/10/2559 17/10/2559
แจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา2559 กศ. มท 0816.5/ว2149 17/10/2559 17/10/2559
แนวทางการปฏิบัติในการไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด สถ. และผู้บริหาร สมาชิกสภา อปท. สล. มท 0801.2/ว261 17/10/2559 17/10/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว2130 13/10/2559 17/10/2559
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา กพส. มท 0810.4/ว2143 15/10/2559 17/10/2559
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2132 13/10/2559 14/10/2559
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.4/ว2137 14/10/2559 14/10/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/13468-13543 13/10/2559 14/10/2559
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 สน.บถ. มท 0809.2/ว116 13/10/2559 14/10/2559
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. มท 0803.3/ว2124 13/10/2559 14/10/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2131 13/10/2559 13/10/2559
การแจ้งเลื่อนการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2558 สน.บถ. มท 0809.3/ว2123 13/10/2559 13/10/2559
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 กศ. มท 0816.4/ว2128 13/10/2559 13/10/2559
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.1/ว2125 13/10/2559 13/10/2559
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.4/ว2116 11/10/2559 13/10/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
[แบบรายงานฯ]
สน.บถ. มท 0809.2/ว2126 13/10/2559 13/10/2559
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) สน.บถ. มท 0809.3/ว14 13/10/2559 13/10/2559
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 16049 next last