หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/05/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2559
[รหัส อปท.]
สน.คท. มท 0808.4/ว2343 30/10/2558 02/11/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6458 29/10/2558 02/11/2558
สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2558 - 2569 สน.สส. มท 0891.2/ว2336 29/10/2558 30/10/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2558 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2320 28/10/2558 30/10/2558
การมีผลบังคับใช้ความตกลงด้านการลงทุนและความตกลงด้านการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐอินเดีย สน.พส. มท 0810.4/ว2339 30/10/2558 30/10/2558
การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.4/ว2340 30/10/2558 30/10/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/17469-17544 28/10/2558 30/10/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/17874-17949 28/10/2558 30/10/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภารบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558)
[สิ่งที่สงมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/17545-17620 28/10/2558 30/10/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำและรายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/18178-18253 29/10/2558 30/10/2558
การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว2335 29/10/2558 29/10/2558
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว2331 29/10/2558 29/10/2558
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว2330 29/10/2558 29/10/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2329 29/10/2558 29/10/2558
ขอแจ้งรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.3/ว2326 29/10/2558 29/10/2558
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803/ว2327 29/10/2558 29/10/2558
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว2325 29/10/2558 29/10/2558
แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน สน.คท. มท 0808.2/ว2319 28/10/2558 29/10/2558
ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจคัดกรอง และส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน สน.กศ. มท 0893.4/ว2307 27/10/2558 29/10/2558
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) สน.สส. มท 0891.3/ว2321 28/10/2558 28/10/2558
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 14652 next last