หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 03/08/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินการการบริหารสนามกีฬา (ระดับจังหวัด) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับการถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว286 10/02/2558 11/02/2558
คู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก. 1494-2541 : โต๊ะเรียน และ มอก. 1495-2541 : เก้าอี้เรียน สน.คท. มท 0808.2/ว273 09/02/2558 11/02/2558
การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว897 10/02/2558 10/02/2558
ขอความร่วมมือรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขสำหรับจัดทำโครงการชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2557-2559 สน.สส. มท 0891.3/ว274 09/02/2558 10/02/2558
การสำรวจข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 สน.พร. มท 0890.4/ว280 10/02/2558 10/02/2558
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคใต้ สน.กศ. มท 0893.2/ว256 09/02/2558 10/02/2558
เปลี่ยนแปลงการอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว279 10/02/2558 10/02/2558
ให้ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่เป็นประเภทงบลงทุน ตามแบบฟอร์ม
[แบบฟอร์ม]
สน.พส. มท 0810.3/ว2876 09/02/2558 10/02/2558
เลื่อนกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.3/ว261 09/02/2558 09/02/2558
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว262 09/02/2558 09/02/2558
แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.สส. มท 0891.3/ว260 09/02/2558 09/02/2558
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ตบ. มท 0805/ว257 09/02/2558 09/02/2558
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว258 09/02/2558 09/02/2558
ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2558
[แผ่นพับ]
[ใบสมัคร]
[คู่มือ]
อื่น ๆ - 05/01/2558 09/02/2558
ขอให้จังหวัดได้กำชับให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558 สน.พส. มท 0810.3/ว254 06/02/2558 09/02/2558
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 2/2558 สล. มท 0801.2/ว36 06/02/2558 06/02/2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2558 สล. มท 0801.2/ว251 06/02/2558 06/02/2558
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล (ประชาบดี) และเข็มเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2558 สน.สส. มท 0891.3/ว192 28/01/2558 06/02/2558
เร่งรัดการรายงานข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ตามแบบ ผส.2) และจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (ตามแบบ พก.2) ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.3/ว250 06/02/2558 06/02/2558
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว3 06/02/2558 06/02/2558
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 13630 next last