หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
สรุปประเด็นการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.4/ว1775 06/10/2557 06/10/2557
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) กค. มท 0803/ว1772 03/10/2557 06/10/2557
การเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1773 03/10/2557 03/10/2557
แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.พส. มท 0810.3/ว1771 03/10/2557 03/10/2557
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สรุปผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ เทศบาล]
[สรุปผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ อบต.]
สน.คท. มท 0808.3/ว6 26/09/2557 03/10/2557
ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online) กค. มท 0803/ว1768 03/10/2557 03/10/2557
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ศส. มท 0806/ว1767 03/10/2557 03/10/2557
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สน.กศ. มท 0893.2/ว1763 02/10/2557 03/10/2557
แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานและโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1762 02/10/2557 03/10/2557
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่ปี 2556 - 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1753 01/10/2557 02/10/2557
สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครบรอบ 12 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2557 สล. มท 0801.3/ว36 01/10/2557 02/10/2557
การรายงานข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. สน.บถ. มท 0809.3/ว1757 01/10/2557 02/10/2557
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 30/09/2557 01/10/2557
ติดตามการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ. 1-3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1751 01/10/2557 01/10/2557
ผลการดำเนินงานเงินค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว1750 01/10/2557 01/10/2557
การสำรวจสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม ชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.2/ว1587 12/09/2557 01/10/2557
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี สล. มท 0801.1/ว22 01/10/2557 01/10/2557
ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน สน.สส. มท 0891.2/ว1721 29/09/2557 01/10/2557
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[คู่มือการรายงานฯ (สถจ.)]
[คู่มือการรายงานฯ (อปท.)]
[แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น]
สน.คท. มท 0808.3/ว1702 25/09/2557 01/10/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1733 30/09/2557 30/09/2557
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 13109 next last