หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/08/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดประชุมนำเสนอบทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนใต้ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กพส. มท 0810.3/ว228 02/02/2560 03/02/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/961,962 30/01/2560 03/02/2560
การแจ้งรายชื่อข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จักรพรรดิมาลา และผู้บริหารท้องถิ่นที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2560 (เพิ่มเติม)
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.3/ว229 02/02/2560 03/02/2560
แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.3/ว8 02/02/2560 03/02/2560
การบันทึกข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว232 03/02/2560 03/02/2560
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว511 01/02/2560 03/02/2560
จัดส่งคำขอโครงการและแผนปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัด แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม กพส. มท 0810.8/ว223 02/02/2560 02/02/2560
แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
[แผนการดำเนินงาน]     [รายชื่อ]
กศ. มท 0816.3/ว226 02/02/2560 02/02/2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 กค. มท 0803.3/ว225 02/02/2560 02/02/2560
โครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว222 01/02/2560 02/02/2560
แจ้งระงับการสำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการถ่ายทอดยุทธศาสคร์สู่การปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กยผ. มท 0815.2/ว11 01/02/2560 02/02/2560
ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2559 สล. มท 0801.4/ว220 01/02/2560 01/02/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 สน.คท. - 31/01/2560 01/02/2560
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว11 01/02/2560 01/02/2560
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
[รายชื่อ]
กศ. มท 0816.5/ว207 31/01/2560 31/01/2560
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว206 31/01/2560 31/01/2560
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.2/ว205 31/01/2560 31/01/2560
การเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการขอกลับเข้ารับราชการ สน.บถ. มท 0809.2/ว7 27/01/2560 31/01/2560
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำหนักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว5 27/01/2560 31/01/2560
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว177 27/01/2560 31/01/2560
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 16444 next last