หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/08/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา กค. มท 0803/ว367 18/02/2559 18/02/2559
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว365 18/02/2559 18/02/2559
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สน.บถ. มท 0809.3/ว1013 18/02/2559 18/02/2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคใต้ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒) สน.พส. มท 0810.2/ว 362 17/02/2559 17/02/2559
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 129) สน.พส. มท 0810.4/ว360 17/02/2559 17/02/2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. - 17/02/2559 17/02/2559
ขอความอนุเคราะห์ประสานการสัมมนา สน.พส. มท 0810.5/ว357 17/02/2559 17/02/2559
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว333 16/02/2559 17/02/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว748 08/02/2559 17/02/2559
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/68,69,70 17/02/2559 17/02/2559
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว329 16/02/2559 16/02/2559
ขอความร่วมมือสำรวจผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว337 16/02/2559 16/02/2559
สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา สน.สส. มท 0891.2/ว339 16/02/2559 16/02/2559
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.9/ว2 16/02/2559 16/02/2559
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว314 11/02/2559 16/02/2559
ขอความร่วมมือนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการอนุมัติข้อมูลในโปรแกรมลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.3/ว336 16/02/2559 16/02/2559
การศึกษาศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว335 16/02/2559 16/02/2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานนิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. - 16/02/2559 16/02/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5/2559 สน.คท. มท 0808.3/ว307,ว308,1924,1923 11/02/2559 16/02/2559
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว0875 12/02/2559 15/02/2559
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 15092 next last