หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 14/02/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรายงานผลการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.มถ. มท 0892.4/ว1693 13/08/2558 13/08/2558
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม สน.สส. มท 0891.2/ว4515 11/08/2558 13/08/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12312 10/08/2558 13/08/2558
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1689 13/08/2558 13/08/2558
ทุนรัฐบาลไทย หลักสูตร Sufficiency Economy : Learning Organic Agriculture by Doing สน.พส. มท 0810.4/ว1668 10/08/2558 13/08/2558
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว24 11/08/2558 11/08/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/12051 03/08/2558 11/08/2558
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1681 11/08/2558 11/08/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1674 11/08/2558 11/08/2558
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2556 (ส่งผลงานย้อนหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว22 11/08/2558 11/08/2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ สน.สส. มท 0891.3/ว1675 11/08/2558 11/08/2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 6 , 6/1 , 7 , 7/1 , 8 และ 8/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว1671 10/08/2558 11/08/2558
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 36 สน.บถ. มท 0809.6/ว1670 10/08/2558 10/08/2558
โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.3/ว1664 10/08/2558 10/08/2558
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายยานวดบรรเทาอาการ กค. มท 0803/ว1663 10/08/2558 10/08/2558
หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สน.กม. มท 0804.3/ว4486 10/08/2558 10/08/2558
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558
[รุ่นที่ 5]     [รุ่นที่ 6]
[รุ่นที่ 8]
สน.บถ. มท 0809.9/ว27 10/08/2558 10/08/2558
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 23 : The joint Regional Conference APASWE & IFSW - Asia Pacific, Bangkok, Thailand ในหัวข้อเรื่อง (Growth and Crisis Social Work and Policy Discourses) สน.กศ. มท 0893.2/ว1659 10/08/2558 10/08/2558
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิขาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 07/08/2558 07/08/2558
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1654 07/08/2558 07/08/2558
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 14371 next last