หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การกำหนดรหัสด้วยพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สล. - 11/05/2559 13/05/2559
โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[แบบตอบรับโครงการ]     [แบบฟอร์มธนาคาร]
[กลุ่มเป้าหมายโครงการ]     [คำอธิบายการกรอก]
[ตารางอบรม]
กศ. มท 0893.2/ว929 13/05/2559 13/05/2559
โครงการค่ายพุทธบุตร กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาในศตวรรษที่ 22 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ กศ. มท 0893.2/ว932 13/05/2559 13/05/2559
การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.2/ว928 13/05/2559 13/05/2559
แจ้งมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการแก้ไขคำผิด คำแนะนำและแนวทางปรับแก้มาตรฐานทั่วไปในระบบแท่ง สน.บถ. มท 0809.6/ว33 04/05/2559 13/05/2559
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว926 13/05/2559 13/05/2559
เร่งรัดดำเนินการรายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.2/ว923 12/05/2559 13/05/2559
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขนะมูลฝอยจากต้นทาง (ครัวเรือน/ชุมชน) สน.สส. มท 0891.4/ว922 12/05/2559 12/05/2559
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว2551 10/05/2559 12/05/2559
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 20 กศ. มท 0893.4/ว917 11/05/2559 12/05/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2559 สน.คท. - 10/05/2559 12/05/2559
ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายสัปดาห์ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศส. มท 0806/6472 11/05/2559 11/05/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เดือนพฤษภาคม 2559) และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนพฤษภาคม 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/6335-6410 11/05/2559 11/05/2559
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ กพส. มท 0810.2/ว905 10/05/2559 11/05/2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 กศ. มท 0893.2/ว904 10/05/2559 10/05/2559
โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้ กศ. มท 0893.2/ว903 10/05/2559 10/05/2559
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด สน.บถ. มท 0809.6/ว35 10/05/2559 10/05/2559
แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 มิได้กำหนดไว้ สน.บถ. มท 0809.6/ว34 10/05/2559 10/05/2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว886 04/05/2559 04/05/2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-3 สน.บถ. มท 0809.4/ว885 04/05/2559 04/05/2559
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 15387 next last