หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.3/ว168 20/01/2559 21/01/2559
ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
[อ้างถึง]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.พส. มท 0810.3/ว 169 20/01/2559 20/01/2559
การอบรม Mapping the Contemporary Security Environment to Meet Future Challenges สน.พส. มท 0810.4/ว163 20/01/2559 20/01/2559
หารือการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว12 20/01/2559 20/01/2559
การบูรณาการแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ สน.สส. มท 0891.4/ว154 19/01/2559 19/01/2559
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว153 19/01/2559 19/01/2559
การจัดทำรายงานข้อมูลผู้ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษา ตามแบบ สบศ.5 สน.บถ. มท 0809.4/ว148 18/01/2559 19/01/2559
ตรวจสอบสถานะข้อมูลโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) สน.พส. มท 0810.3/ว152 19/01/2559 19/01/2559
การแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.พร. มท 0890.4/ว150 19/01/2559 19/01/2559
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LocalSchool) และโปรแกรม GPA ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สน.กศ. มท 0893.2/ว139 15/01/2559 19/01/2559
กำหนดจัดโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว138 15/01/2559 18/01/2559
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
สน.บถ. มท 0809.3/ว131 15/01/2559 18/01/2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) สน.พส. มท 0810.2/ว145 18/01/2559 18/01/2559
เร่งรัดการจัดส่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง สน.สส. มท 0891.2/ว143 18/01/2559 18/01/2559
การสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สน.คท. มท 0808.2/ว136 15/01/2559 18/01/2559
โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.3/ว92 13/01/2559 18/01/2559
เร่งรัดการสำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยางพารา สำหรับจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.2/ว 141 15/01/2559 15/01/2559
ขอให้จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู ตามแบบ สบศ.4 สน.บถ. มท 0809.4/ว137 15/01/2559 15/01/2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราดอกเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว133 15/01/2559 15/01/2559
การสำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยางพารา สำหรับจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.2/ว135 15/01/2559 15/01/2559
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 14975 next last