หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/06/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว2741 22/12/2558 22/12/2558
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว2736 22/12/2558 22/12/2558
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สน.คท. มท 0808.2/ว2721 18/12/2558 22/12/2558
โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ในภาพรวมของประเทศ สน.สส. มท 0891.3/ว2714 21/12/2558 21/12/2558
การรายงานการดำเนินกิจกรรมและผลงานของเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.6/ว2727 21/12/2558 21/12/2558
เร่งรัดให้จังหวัดตามรายชื่อบัญชีแนบท้ายรวบรวมข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะในเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล สน.สส. มท 0891.4/ว2730 21/12/2558 21/12/2558
เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.สส. มท 0891.2/ว2726 21/12/2558 21/12/2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ สสวท. สน.กศ. มท 0893.2/ว2692 16/12/2558 21/12/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว2729 21/12/2558 21/12/2558
ขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.4/ว7578 21/12/2558 21/12/2558
การดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1718 18/12/2558 21/12/2558
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.พส. มท 0810.3/ว2724 18/12/2558 21/12/2558
พิธีลงนามและแถลงข่าวบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU กับเทศบาลนคร เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร สน.สส. มท 0891.3/ว2720 18/12/2558 18/12/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว7534 17/12/2558 18/12/2558
การแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ สน.คท. มท 0808.2/ว7533 17/12/2558 18/12/2558
การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 กค. มท 0803/ว2701 17/12/2558 17/12/2558
ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 งบลงทุน (กรม) สน.พส. มท 0810.3/ว2700 17/12/2558 17/12/2558
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559)
[เอกสารแนบ]
สน.กศ. มท 0893.3/ว2698 17/12/2558 17/12/2558
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803/ว2569 17/12/2558 17/12/2558
ประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ครั้งที่ 1/2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว2668 14/12/2558 17/12/2558
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 14848 next last