หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว2549 11/12/2556 11/12/2556
การประชาสัมพันธ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งพิเศษในเดือนมหามงคล สล. มท 0201.3/ว4891 03/12/2556 11/12/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2538 09/12/2556 09/12/2556
คำสั่งการปฏิบัติราชการและการรักษาราชการ กจ. มท 0802.4/ว2537 09/12/2556 09/12/2556
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กจ. มท 0802.4/ว2536 06/12/2556 06/12/2556
การแต่งตั้งข้าราชการ กจ. มท 0802.3/ว116 06/12/2556 06/12/2556
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สน.บถ. มท 0809.2/ว100 04/12/2556 06/12/2556
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สน.คท. มท 0808.2/ว2504 28/11/2556 04/12/2556
ขอเชิญส่งรายชื่อและผลงานของบุคคล องค์กรเข้าร่วมโครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนดีเด่นสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว2519 02/12/2556 03/12/2556
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กจ. มท 0802.3/ว2513 29/11/2556 29/11/2556
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 สน.พส. มท 0810.5/ว2516 29/11/2556 29/11/2556
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู สน.พส. มท 0810.3/ว2509 28/11/2556 29/11/2556
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว2512 28/11/2556 29/11/2556
การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว2510 28/11/2556 28/11/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2501 27/11/2556 28/11/2556
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายการขอเบิกเงินคงค้างในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว197 28/11/2556 28/11/2556
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2499 27/11/2556 28/11/2556
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53) สน.บถ. มท 0809.9/ว11 27/11/2556 28/11/2556
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic Food Sanitation Inspector : BFSI) ประจำปี 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว2497 26/11/2556 26/11/2556
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) กจ. มท 0802.4/ว2496 26/11/2556 26/11/2556
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 12130 next last