หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/11/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 17 สพบ. มท 0807.4/ว1163 10/06/2558 11/06/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 16 สพบ. มท 0807.4/ว1162 10/06/2558 11/06/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 15 สพบ. มท 0807.4/ว1161 10/06/2558 11/06/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 14 สพบ. มท 0807.4/ว1160 10/06/2558 11/06/2558
การรับสมัครโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1174 11/06/2558 11/06/2558
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว1167 10/06/2558 11/06/2558
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว1168 10/06/2558 11/06/2558
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1169 10/06/2558 11/06/2558
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1170 10/06/2558 11/06/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนมิถุนายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/8342-8417 08/06/2558 10/06/2558
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ สล. มท 0801.1/ว12 10/06/2558 10/06/2558
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803/ว1158 10/06/2558 10/06/2558
แนวทางปฏิบัติการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญของข้าราชการถ่ายโอน สน.บถ. มท 0809.5/ว22 09/06/2558 10/06/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1159 10/06/2558 10/06/2558
การควบคุมอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬากลางแจ้งและเครื่องเล่นสวนสนุก เพื่อสร้างความปลอดภัย สน.พส. มท 0810.5/ว1157 10/06/2558 10/06/2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1156 10/06/2558 10/06/2558
ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการตรวจสอบและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สน.กศ. มท 0893.4/ว1145 09/06/2558 10/06/2558
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1134 09/06/2558 09/06/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1139 09/06/2558 09/06/2558
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว58 09/06/2558 09/06/2558
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 14066 next last