หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/02/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสำรวจข้อมูลอัตราค่าเช่าบ้านต่อเดือนปี 2560 และรายงานข้อมูลการเบิกค่าเช่าบ้าน ปี 2559 ตามแบบฟอร์ม กยผ. มท 0815.3/ว1753 05/09/2559 05/09/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/11079-11134 02/09/2559 05/09/2559
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1737 02/09/2559 02/09/2559
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิก้า (Zika virus disease) กพส. มท 0810.5/ว1742 02/09/2559 02/09/2559
การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว1739 02/09/2559 02/09/2559
การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการกำหนดระดับตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย สน.บถ. มท 0809.2/ว89 18/08/2559 02/09/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว4942 01/09/2559 02/09/2559
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว1694 29/08/2559 02/09/2559
บัญชีนวัตกรรมไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว1731 01/09/2559 02/09/2559
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว1732 01/09/2559 02/09/2559
การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4940 01/08/2559 01/09/2559
ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังจัดการตนเอง เสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสร้างสุขภาวะทุกมิติ กยผ. มท 0815.1/ว1723 31/08/2559 01/09/2559
โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม และการจัดการขยะที่เหมาะสม กศ. มท 0816.3/ว1730 01/09/2559 01/09/2559
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว1719 31/08/2559 01/09/2559
คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
[คู่มือฯ]
กค. มท 0803.3/ว1720 31/08/2559 01/09/2559
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2559 กศ. มท 0816.5/ว1722 31/08/2559 31/08/2559
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2559 กศ. มท 0816.5/ว1721 31/08/2559 31/08/2559
ซักซ้อมจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) กยผ. มท 0815.4/ว1712 31/08/2559 31/08/2559
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กค. มท 0803.3/ว1715 31/08/2559 31/08/2559
ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน กพส. มท 0810.5/ว1714 31/08/2559 31/08/2559
first previous ข้อมูลที่ 701 - 720 จาก 15832 next last