หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/05/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 32
[บัญชีรายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว1288 27/05/2556 27/05/2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว95 27/05/2556 27/05/2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 3/2556
[บัญชีรายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว1277 27/05/2556 27/05/2556
การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) กม. มท 0804.1/ว1257 22/05/2556 27/05/2556
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจ กสทช. ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว24 23/05/2556 23/05/2556
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา กพส. มท 0810.3/ว1274 23/05/2556 23/05/2556
การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
สน.สส. ม 0891.4/ว1258 22/05/2556 23/05/2556
แจ้งรายชื่อผุ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 15วัน) รุ่นที่ 9
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว1276 23/05/2556 23/05/2556
การคัดเลือกครูดีเด่น ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2556 กศ. มท 0893.4/ว1262 23/05/2556 23/05/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว1216 17/05/2556 23/05/2556
การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรม ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว31 22/05/2556 23/05/2556
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) กศ. มท 0893.4/ว1263 23/05/2556 23/05/2556
การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี 2556 สน.สส. มท 0891.3/ว2111 22/05/2556 23/05/2556
การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด สน.บถ. มท 0809.9/ว1264 23/05/2556 23/05/2556
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งคำสั่งและทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0893.4/ว1254 22/05/2556 23/05/2556
การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 11 - 12
[บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 11]     [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 12]
สน.บถ. มท 0809.5/ว37 22/05/2556 22/05/2556
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว1255 22/05/2556 22/05/2556
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดค้างในระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กค. มท 0803/ว93 22/05/2556 22/05/2556
การจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556 กศ. มท 0893.4/ว1240 21/05/2556 22/05/2556
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สล. มท 0801.2/ว125 21/05/2556 21/05/2556
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 16049 next last