หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 11/02/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความอนุเคราะห์ในการเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน สน.สส. ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๔/ว๙๓๕ 05/04/2555 05/04/2555
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ สน.สส. มท ๐๘๙๑.๓/ว๙๓๘ 05/04/2555 05/04/2555
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท ๐๘๐๓/ว๙๓๗ 04/04/2555 04/04/2555
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๓๖ 04/04/2555 04/04/2555
สำรวจผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๙๓๔ 04/04/2555 04/04/2555
การเลื่อนระดับให้แก่ข้าราชการตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็น ระดับ ๑๐ กรณีพิเศษ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๒/ว๔๘ 03/04/2555 03/04/2555
การประชุมตามโครงการศึกษาวิจัยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรณีแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและเงินรางวัลประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี ๒๕๕๔ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๖๘ 16/03/2555 03/04/2555
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สน.กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๒๒ 03/04/2555 03/04/2555
การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๙๒๗ 03/04/2555 03/04/2555
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูบรรณารักษ์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     [บัญชีรายชื่อฯ] สน.กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๑๑ 02/04/2555 03/04/2555
จดหมายข่าว @ POST ศส. มท ๐๘๐๖/ว๑๗, ว๑๖ 30/03/2555 02/04/2555
การสำรวจข้อมูลและคัดเลือก อปท. ที่มีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๙๑๕ 02/04/2555 02/04/2555
การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC สน.สส. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๘๙๓ 30/03/2555 02/04/2555
การดำเนินงานจัดทำข้อมูลชุมชนของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา เพื่อรองรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๙๑๒ 02/04/2555 02/04/2555
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๘๙๑ 30/03/2555 30/03/2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท ๐๘๙๓.๔/ว๘๒๙, ว๘๓๐, ว๘๓๑, ว๘๓๑ 30/03/2555 30/03/2555
การกำหนดระยะเวลาในการติดตามข้อมูลผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๘๙๒ 30/03/2555 30/03/2555
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี ๒๕๕๕ สน.พส. มท ๐๘๑๐.๔/ว๒๑ 29/03/2555 30/03/2555
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กค. มท ๐๘๐๓/ว๘๘๘ 30/03/2555 30/03/2555
การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๘๘๙ 30/03/2555 30/03/2555
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 14360 next last