หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/08/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม สบ.พถ. มท 0807.3/ว1962 09/09/2556 20/09/2556
การจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (World Rabies Day) ปี พ.ศ.2556" สน.สส. มท 0891.3/ว2018 19/09/2556 19/09/2556
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว2019 19/09/2556 19/09/2556
สำรวจเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว2016 18/09/2556 18/09/2556
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ศส. มท 0806/ว2014 18/09/2556 18/09/2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "อปท. เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย" สน.สส. มท 0891.4/ว2011 17/09/2556 17/09/2556
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2008 17/09/2556 17/09/2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
[เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น]
กม. มท 0804.5/ว2005 17/09/2556 17/09/2556
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 กพส. มท 0810.3/ว2007 17/09/2556 17/09/2556
แจ้งราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สน.คท. มท 0808.2/ว1989 13/09/2556 17/09/2556
หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สน.คท. มท 0808.2/ว1988 13/09/2556 17/09/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว2004 17/09/2556 17/09/2556
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ สล. มท 0801.1/ว72 17/09/2556 17/09/2556
รายการข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว163 16/09/2556 16/09/2556
เร่งรัดการจัดทำข้อมูลตามแบบ สบศ.1 - 3 (ครั้งที่ 2) สน.บถ. มท 0809.4/ว1991 13/09/2556 13/09/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1984 12/09/2556 12/09/2556
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว1959 09/09/2556 12/09/2556
ประกาศการจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และการกำหนดเลขที่หนังสือ สล. มท 0801.1/ว70 12/09/2556 12/09/2556
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 สน.สส. มท 0891.4/ว1951 06/09/2556 11/09/2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ สน.สส. มท 0891.4/ว1973 10/09/2556 11/09/2556
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 16446 next last