หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว184 25/12/2555 25/12/2555
สรุปผลการตรวจสอบการคลัง อปท. ของ สถจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตบ. มท 0805/ว3448 25/12/2555 25/12/2555
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว3447 25/12/2555 25/12/2555
การจัดสรรเงินค่าตอบแทนโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการครู และพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว3431 24/12/2555 25/12/2555
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งแต่งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 24/12/2555 25/12/2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สน.คท. มท 0808.2/ว3433 24/12/2555 24/12/2555
การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3430 24/12/2555 24/12/2555
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 4
[บัญชีรายชื่อ]
กศ. มท 0893.4/ว3413 20/12/2555 24/12/2555
โครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 2
[บัญชีรายชื่อ]
กศ. มท 0893.4/ว3414 20/12/2555 24/12/2555
หนังสือ "คุณธรรมนำชีวิตพลิกวิกฤตเป็นโอกาส" เขียนโดย ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ สล. มท 0801.1/ว94 24/12/2555 24/12/2555
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7) กค. มท 0803/ว183 24/12/2555 24/12/2555
การบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว3424 21/12/2555 24/12/2555
ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา กพส. มท 0810.3/ว3425 21/12/2555 21/12/2555
การดำเนินการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805/ว3423 21/12/2555 21/12/2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว3422 21/12/2555 21/12/2555
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555 กจ. มท 0802.4/ว3921 21/12/2555 21/12/2555
การขอเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้ก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ สน.บถ. มท 0809.2/ว179 20/12/2555 20/12/2555
รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.4/ว3415 20/12/2555 20/12/2555
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบนฐานข้อมูลเชิงวิชาชีพ สบ.พถ. มท 0807.4/ว3381 18/12/2555 20/12/2555
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
กศ. มท 0893.3/ว3304 07/12/2555 20/12/2555
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 15405 next last