หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/11/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๔ สน.พส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๑๐ 25/01/2555 26/01/2555
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) รุ่นที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก สน.สส. 26/01/2555 26/01/2555
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๑๖ 26/01/2555 26/01/2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๐๘ 25/01/2555 25/01/2555
การสนับสนุนการจัดสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูประดับพื้นที่ ปี ๒๕๕๕ : ในพื้นที่ภาคเหนือ
[ผู้เข้าร่วมประชุม ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก]     [ผู้เข้าร่วมประชุม ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย]
สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๐๙ 25/01/2555 25/01/2555
การรับสมัครคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๕ สน.มถ. มท ๐๘๙๒.๑/ว๖๑๕ 24/01/2555 25/01/2555
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สน.พร. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว๑๙๗ 24/01/2555 25/01/2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๐๔ 25/01/2555 25/01/2555
การเบิกจ่ายงบประมาณผิดรายการ สน.บถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๙๕ 24/01/2555 25/01/2555
ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๕๔ (เฉพาะโรงเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลจำนวนนักเรียน)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๙๙ 24/01/2555 25/01/2555
แจ้งการปรับปรุงอุปกรณ์แปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Router Modem) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ ศส. มท ๐๘๐๖/ว๑๙๖ 24/01/2555 24/01/2555
การสำรวจรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔
[แบบสำรวจรายชื่อ หนึ่งแสนครูดี]
สน.กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๙๓ 24/01/2555 24/01/2555
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ (ทุกจังหวัด)
[ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ (พิจิตร, สุโขทัย, ชลบุรี, ยะลา, ขอนแก่น) (ว ๑๘๑)]     [บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล]
สน.กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๘๐ 24/01/2555 24/01/2555
การจัดส่งแบบสำรวจข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด กจ. มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๙๔ 24/01/2555 24/01/2555
แจ้งย้ายสถานที่ทำการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๖ 20/01/2555 24/01/2555
แจ้งการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาการศึกษาของสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
[บัญชีรายชื่อโครงการจัดทำแผนฯ]
สน.กศ. มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๔๙๗ 20/12/2554 24/01/2555
การเปลี่ยนชื่อโดเมนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศส. มท ๐๘๐๖/ว๑๗๙ 24/01/2555 24/01/2555
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... กค. มท ๐๘๐๓/ว๑๘๓ 24/01/2555 24/01/2555
เชิญชวนลูกเสือ - เนตรนารีสมัครสอบคัดเลือกไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ณ ประเทศศรีลังกา และเกาหลี สน.กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๖๑๙ 24/01/2555 24/01/2555
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๖/ว๑๘๒ 24/01/2555 24/01/2555
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 14063 next last