หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/02/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การสำรวจอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๓๒๓) 07/02/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๓๑๗) 04/02/2554
การยกเลิกหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒) 04/02/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๓๐๐)
[แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๓๐๗)]
04/02/2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๗ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๖/ว ๓๐๘)
[บัญชีรายชื่อฯ]
04/02/2554
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๓๐๖) 04/02/2554
ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ ๗๐ (มท ๐๘๑๐.๔/ว๓๐๑) 04/02/2554
การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๓/ว ๔๓๔) 03/02/2554
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๒/ว ๒๙๔) 03/02/2554
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน และร่วมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย ปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๓.๒/๑๐๔๔) 03/02/2554
ขอส่งหนังสือกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (มท ๐๘๐๙.๓/ว๒) 02/02/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๗๗)
[บัญชีจัดสรรฯ]
02/02/2554
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานนักบริหาร กระทรวงมหาดไทย (มท๐๘๐๒.๓/ว๒๗๔, ว๕๖) 01/02/2554
ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมมนาระดับชาติชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ ๒ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๒.๑/ว๒๗๕) 01/02/2554
การสำรวจความพร้อมใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๖/ว๙๙๒)
[แบบสำรวจ ฯ]
01/02/2554
ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.เข้าร่วมงานประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ 31/01/2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม รุ่น๓-รุ่น๗(เพิ่มเติม)และรุ่น ๘-๑๐ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. ก่อนและหลังการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๒/ว๒๔๓)
[บัญชีรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมฯ รุ่น ๓ - รุ่น ๗เพิ่มเติม]
[บัญชีรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมฯ รุ่น ๘ - รุ่น ๑๐]
28/01/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ ๒) (มท ๐๘๐๘.๒/๘๕๓-๙๒๗)
[บัญชีรายละเอียดฯ]
28/01/2554
การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนทีสุด มท ๐๘๙๐.๔/ว ๒๓๔) 28/01/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๕๔ ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๓๙)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
28/01/2554
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 12879 next last