หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/01/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
[แบบรายงานฯ (แบบ 1-4)]
สน.มถ. มท 0892.3/ว522 21/02/2556 26/02/2556
โครงการความร่วมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2556 กพส. มท 0810.4/ว537 22/02/2556 22/02/2556
ทุนรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Gender and Local Governance: Training Course for Locla กพส. มท 0810.4/ว 22 22/02/2556 22/02/2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2556 (รุ่นที่ 5-6) สน.บถ. มท 0809.9/ว536 22/02/2556 22/02/2556
หลักเกณฑ์การจัดสรรและวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0893.3/ว535 22/02/2556 22/02/2556
โครงการจัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 30 ณ ประเทศญี่ปุ่น และงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญโลกครั้งที่ 14 ณ ประเทศแคนาดา กศ. มท 0893.2/ว526 21/02/2556 22/02/2556
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2556 สน.มถ. มท 0892.4/ว530 22/02/2556 22/02/2556
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.สส. มท 0891.3/ว525 21/02/2556 21/02/2556
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด กพส. มท 0810.2/ว524 21/02/2556 21/02/2556
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.2/ว460 14/02/2556 21/02/2556
สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ขอรับการประเมินวิทยฐานะ รอบเดือนตุลาคม 2555
[แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.4/ว517 20/02/2556 21/02/2556
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน กศ. มท 0893.2/ว483 18/02/2556 20/02/2556
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development::SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กศ. มท 0893.3/ว478 18/02/2556 20/02/2556
ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการในพื้นที่เสี่ยง สน.สส. มท 0891.3/695 23/01/2556 20/02/2556
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจเนื้องาน สน.คท. มท 0808.2/ว428 12/02/2556 20/02/2556
การจำหน่ายหนังสือ Prepare for DTEC Reading Test กพส. มท 0810.4/ว20 20/02/2556 20/02/2556
การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น กพส. มท 0810.4/ว17 18/02/2556 20/02/2556
โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ ของสำนักงาน สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ กศ. มท 0893.2/ว501 18/02/2556 20/02/2556
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "สุขภาพดี ... ชีวีสดใส เพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่ 7 กจ. มท 0802.4/1622 14/02/2556 20/02/2556
ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กจ. 56/2556 18/02/2556 19/02/2556
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 15673 next last