หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 15/12/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว24 24/03/2557 24/03/2557
แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ กค. มท 0803/ว488 24/03/2557 24/03/2557
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว486 21/03/2557 21/03/2557
การตรวจสอบสถานที่ทิ้ง/กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว485 21/03/2557 21/03/2557
การเร่งรัดการจัดส่งแบบสรุปบัญชีเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับข้าราชการครูและพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมครูผู้ดูแเลเด็ก) สน.บถ. มท 0809.4/ว480 20/03/2557 21/03/2557
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กพส. มท 0810.3/ว483 20/03/2557 20/03/2557
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ.2557 สน.พร. มท 0890.4/ว669 20/03/2557 20/03/2557
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557 กศ. มท 0893.2/ว472 18/03/2557 20/03/2557
กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 กค. มท 0803/ว478 20/03/2557 20/03/2557
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว477 20/03/2557 20/03/2557
การตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่ทิ้งขยะ สน.สส. มท 0891.4/ว475 19/03/2557 19/03/2557
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 กศ. มท 0893.2/ว468 18/03/2557 18/03/2557
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[บัญชีจัดสรร]
กศ. มท 0893.3/ว462 17/03/2557 18/03/2557
โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว25 18/03/2557 18/03/2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 กศ. มท 0893.2/ว461 17/03/2557 18/03/2557
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กศ. มท 0893.3/ว429 14/03/2557 17/03/2557
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
[รายชื่อแนบฯ]     [แบบฟอร์มโอนเงิน]
[เอกสารแนบฯ]
กศ. มท 0893.2/ว436 14/03/2557 17/03/2557
รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 สน.คท. มท 0808.2/ว435 14/03/2557 17/03/2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)
[แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ]     [แบบตอบรับผู้อบรมฯ]
[แผนที่ฯ]
สน.สส. มท 0891.4/ว459 17/03/2557 17/03/2557
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว431 14/03/2557 17/03/2557
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 16985 next last