หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว3150 21/11/2555 21/11/2555
โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/13711 21/11/2555 21/11/2555
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ 5 สบ.พถ. มท 0807.3/ว2922 26/10/2555 21/11/2555
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ สล. มท 0801.1/ว87 21/11/2555 21/11/2555
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2555 สล. มท 0801.2/ว391 21/11/2555 21/11/2555
การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบดำเนินงาน กพส. มท 0810.3/ว 3139 20/11/2555 20/11/2555
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 1 - 6
[บัญชีรายชื่อฯ]
กค. มท 0803/ว3138 20/11/2555 20/11/2555
การสรรหา และการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0893.2/ว3134 20/11/2555 20/11/2555
การบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว3131 19/11/2555 20/11/2555
ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
[คู่มือ]     [ตัวอย่าง]
สน.สส. มท 0891.3/ว3127 19/11/2555 19/11/2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนารบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) สน.บถ. มท 0809.5/ว85 16/11/2555 19/11/2555
การตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
สน.สส. มท 0891.2/ว3092 14/11/2555 19/11/2555
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 สน.สส. มท 0891.3/ว3126 19/11/2555 19/11/2555
ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ สน.สส. มท 0891.3/ว3125 19/11/2555 19/11/2555
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3114 16/11/2555 19/11/2555
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว86 19/11/2555 19/11/2555
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการในภูมิภาค สล. มท 0801.1/ว85 19/11/2555 19/11/2555
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 11-13
[บัญชีรายชื่อ]
กศ. มท 0893.4/ว3034,3035,3036 08/11/2555 16/11/2555
การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร. มท 0812/ว24 15/11/2555 16/11/2555
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.4/ว3112 16/11/2555 16/11/2555
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 15266 next last