หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 31/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้แผนผังความคิด (Mind Map) ในการทำงานและการบริหาร รุ่นที่ 1 (ที่ มท 0807.3/ว 1979) 30/09/2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนสำหรับนักวิชาการ และนักการศึกษา รุ่นที่ 1 (ที่ มท 0807.3/ว 1982) 30/09/2553
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัสดุ รุ่นที่ 19 (ที่ มท 0807.3/ว 1981) 30/09/2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์โปรแกรม Dream Weaver รุ่นที่ 10 (ที่ มท 0807.3/ว 2003) 30/09/2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการผลิตสื่อผสม (มัลติมีเดีย) เพื่อการประชาสัมพันธ์และนำเสนอ (Flash) รุ่นที่ 1 (ที่ มท 0807.3/ว 2002) 30/09/2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่นที่ 7 (ที่ มท 0807.3/ว 2001) 30/09/2553
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 386/2553) 30/09/2553
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 383/2553) 30/09/2553
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2553 (ที่ มท 0809.4/ว 1991) 30/09/2553
การฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 316) 30/09/2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเกษตร รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว 315) 30/09/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/10537) 30/09/2553
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการรับฟังความคิดเห็น และการตอบสำรวจความคิดเห็นเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเด็นตามมติคณะรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด มท 0808.3/10580) 29/09/2553
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 (ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 1973) 29/09/2553
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ. 2553 (มท 0809.6/ว 1963)
[เอกสารแนบฯ]
28/09/2553
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเพิม (มท 0808.2/ว 2916) 28/09/2553
การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 2919) 28/09/2553
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนมาก มท 0802.2/ว 384) 28/09/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2553 ให้แก่ อปท.(ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว 1971)
[เอกสารแนบฯ]
28/09/2553
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0803/ว 61) 27/09/2553
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 12496 next last