หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กจ. มท 0802.4/ว2511 20/09/2555 21/09/2555
การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กจ. มท 0802.5/ว11092 20/09/2555 21/09/2555
สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว2517 20/09/2555 21/09/2555
การรับรองรายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2555
[รายงานการประชุมฯ]
สล. มท 0801.2/ว295 10/09/2555 20/09/2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2555 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว2513 20/09/2555 20/09/2555
การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารงานทั่วไป กรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานเคยดำรงตำแหน่งต่างสายงานมาก่อน สน.บถ. มท 0809.2/ว137 19/09/2555 20/09/2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 1-3
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว2497, ว2498, ว2499 19/09/2555 19/09/2555
การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กค. มท 0803/ว129 19/09/2555 19/09/2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2494 19/09/2555 19/09/2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2493 19/09/2555 19/09/2555
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กค. มท 0803/ว134 19/09/2555 19/09/2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ กจ. 18/09/2555 19/09/2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน กจ. 18/09/2555 19/09/2555
แจ้งประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ 5) สน.กศ. มท 0893.2/ว2470 18/09/2555 18/09/2555
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สน.กศ. มท0893.2/ว2469 18/09/2555 18/09/2555
การสำรวจข้อมูลผู้ดูแลเด็กที่มีปัญหาเรื่องคุณวุฒิการศึกษา และไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็กได้ สน.กศ. มท 0893.4/ว2448 17/09/2555 18/09/2555
การเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก สน.กศ. มท 0893.4/ว2442 14/09/2555 18/09/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 8 สน.บถ. มท 0809.6/ว75 14/09/2555 17/09/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 8 สน.บถ. มท 0809.6/ว74 14/09/2555 17/09/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 6 สน.บถ. มท 0809.6/ว73 14/09/2555 17/09/2555
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 14992 next last