หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/12/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๘)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
13/12/2553
การมอบและจัดส่งคู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนที่ ก.พ. รับรอง ให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๔๑) 13/12/2553
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๓๖๓) 13/12/2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ 13/12/2553
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๖๓,๖๖๒) 13/12/2553
รายชื่อบุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๓/๔๓๗๗) 09/12/2553
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถามข้อมูลอุตสาหกรรมชุมชน (ทส ๐๓๐๕/๑๒๙๙๐) 09/12/2553
การมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่นายกเทศมนตรี เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๓๘) 09/12/2553
การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินโดยเกิดเหตุอุทกภัย (มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๙) 09/12/2553
แผนงานวิจัยและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๓๕) 08/12/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๕๒๒)
[บัญชีจัดสรรฯ]
07/12/2553
แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังของเทศบาลให้สอดคล้องกัน (มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๓๓) 07/12/2553
เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันทางวิชาการ (มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๔๕๐)
[เอกสารแนบฯ]
07/12/2553
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๕๑๒) 07/12/2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับขำนาญการพิเศษ) 07/12/2553
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านสำหรับกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม (ด่วนมาก มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๙๐๓) 07/12/2553
ติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๕๐๗) 03/12/2553
การอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (ด่วนมาก มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๔๖๕) 02/12/2553
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๓๔) 02/12/2553
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๔๕๕) 01/12/2553
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 12732 next last