หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/08/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึก ในหัวข้อ ไทย-เยอรมัน ที่ฉันฝัน ในโอกาสฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เยอรมัน สน.กศ. มท 0893.2/ว2808 15/10/2555 15/10/2555
การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว2814 15/10/2555 15/10/2555
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว66 12/10/2555 12/10/2555
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง สล. มท 0801.1/ว65 12/10/2555 12/10/2555
แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว67 12/10/2555 12/10/2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2552 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท0809.4/ว2799 12/10/2555 12/10/2555
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและคณะทำงานจัดทำคู่มือและเครื่องมือการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สน.กศ. มท0893.3/ว2742 05/10/2555 12/10/2555
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
[สิ่งที่แนบมาด้วย 1]     [สิ่งที่แนบมาด้วย 2]
กค. มท 0803/ว149 11/10/2555 11/10/2555
การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.9/ว2789 11/10/2555 11/10/2555
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
[คู่มือฯ]
กค. มท 0803/ว2791 11/10/2555 11/10/2555
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 9 ทศวรรษ ยุวกาชาดไทย สน.กศ. มท 0893.2/ว2782 10/10/2555 11/10/2555
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว2781 10/10/2555 11/10/2555
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว151 11/10/2555 11/10/2555
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 7
[บัญชีรายชื่อ]
สน.กศ. มท 0893.3/ว2689 01/10/2555 10/10/2555
ตรวจสอบการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว150 10/10/2555 10/10/2555
การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว2769 09/10/2555 10/10/2555
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2556
[บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรม]
สน.บถ. มท 0809.6/ว2768 09/10/2555 10/10/2555
โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว2775 09/10/2555 10/10/2555
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว2774 09/10/2555 10/10/2555
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว138 25/09/2555 09/10/2555
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 15096 next last