หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนมาก มท 0802.2/ว 384) 28/09/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2553 ให้แก่ อปท.(ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว 1971)
[เอกสารแนบฯ]
28/09/2553
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0803/ว 61) 27/09/2553
กำหนดวันฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2553 (มท 0807.3/ว 1968) 27/09/2553
แนวทางการจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ด่วนมาก 0809.6/2915) 27/09/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด มท 0808.3/10390) 27/09/2553
ให้จังหวัดกันเงินเบิกเหลื่อมปี (ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว 1965) 27/09/2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตรที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่2,หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบิรหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 16,หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 62 (มท 0807.3/ว 307,309,312) 24/09/2553
การจัดกิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 1936) 24/09/2553
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 1935) 24/09/2553
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 257) 24/09/2553
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 258) 24/09/2553
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 259) 24/09/2553
ข้อมูลรายชื่อสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ (มท 0891.3/ว 1934)
[เอกสารแนบ]
24/09/2553
การยืนยันข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 256) 24/09/2553
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มท 0808.5/ว 1908) 23/09/2553
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว 1898) 23/09/2553
ส่งมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท 0809.5/ว 235)
[เอกสารแนบฯ]
23/09/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด มท 0808.3/10233)
[เอกสารแนบฯ]
23/09/2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2554 (มท 0807.3/ว 1905) 23/09/2553
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 12479 next last