หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/05/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2555 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2555]
สน.คท. มท 0808.3/ว1679 26/06/2555 27/06/2555
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี 2555 สน.พส. 25/06/2555 26/06/2555
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1673 25/06/2555 25/06/2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555
[บัญชีรายชื่ออบรมสารสนเทศฯ รุ่นที่17-21]
สน.กศ. มท 0893.4/ว1582,ว1583,ว1584,ว1585,ว1654 18/06/2555 25/06/2555
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 สน.บถ. มท 0809.3/ว1669 25/06/2555 25/06/2555
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) กจ. มท 0802.2/ว1666, ว69 25/06/2555 25/06/2555
แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน กค. มท 0803/ว1645 21/06/2555 22/06/2555
ขอความสนับสนุนการจัดโครงการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายและบทความในโอกาสครบรอบ 15 ปี ปลัด อบต. สน.บถ. มท 0809.3/ว1532 12/06/2555 22/06/2555
การตรวจสอบข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2555
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว1593 19/06/2555 21/06/2555
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สน.คท. มท 0808.2/ว1648 21/06/2555 21/06/2555
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2555)
[ประกาศ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ]     [แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ]
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
กจ. มท 0802.4/ว114, 6029 19/06/2555 21/06/2555
ทุนรัฐบาลอินเดียหลักสูตร Informal Sector Enterprise, Entrepreneurship and Local Economic Development สน.พส. 21/06/2555 21/06/2555
เลื่อนข้าราชการ กจ. 21/06/2555 21/06/2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1639 21/06/2555 21/06/2555
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) สน.บถ. มท 0809.4/ว1592 18/06/2555 21/06/2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 5 ราย กจ. 20/06/2555 20/06/2555
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2555 สน.พส. มท 0810.3/ว1625 20/06/2555 20/06/2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1600 19/06/2555 20/06/2555
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว47 15/06/2555 20/06/2555
แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สน.บถ. มท 0809.3/ว1632 20/06/2555 20/06/2555
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 14668 next last