หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/06/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1612 10/07/2556 11/07/2556
โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 (MoPH. - MoAC. Rabies Awards 2013) สน.สส. มท 0891.3/ว1573 05/07/2556 11/07/2556
การประชุมปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2556 กศ. มท 0893.4/ว1599 10/07/2556 11/07/2556
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1608 10/07/2556 11/07/2556
โครงการอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 กศ. มท 0893.4/ว1591 09/07/2556 11/07/2556
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน กค. มท 0803/ว1595 10/07/2556 10/07/2556
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว1598 10/07/2556 10/07/2556
ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) สน.บถ. มท 0809.5/ว48 08/07/2556 09/07/2556
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" สน.บถ. มท 0809.5/ว47 08/07/2556 09/07/2556
ยกเลิกการชะลอการเบิกจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรเพื่อส่งมอบ รหัส 00923 ประจำปีงบประมาณ 2555 สน.คท. มท 0808.3/ว1512 27/06/2556 09/07/2556
เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งวดที่ 2 สน.สส. มท 0891.3/ว1583 08/07/2556 08/07/2556
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกบัญชีโครงการพัฒนาเมือง ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1585 08/07/2556 08/07/2556
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์และขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคามาตรฐานครุภัณฑ์
[เอกสารแนบ ว71]     [เอกสารแนบ ว57]
กค. มท 0803/ว1580 05/07/2556 08/07/2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2556 สน.พร. มท 0890.4/ว1581 08/07/2556 08/07/2556
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556 สน.สส. มท 0891.3/ว1539 02/07/2556 05/07/2556
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 สน.สส. มท 0891.3/ว1574 05/07/2556 05/07/2556
ขอเชิญร่วมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สล. มท 0801.2/ว1575 05/07/2556 05/07/2556
การชำระและรับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย สถ. ประจำปี 2556 สล. มท 0801.1/ว50 05/07/2556 05/07/2556
ทุนรัฐบาลสิงค์โปร์ กพส. มท 0810.4/ว1562 04/07/2556 05/07/2556
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินการรายงานข้อมูลเด็กตามโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุในพื้นที่ทุรกันดาร กศ. มท0893.4/ว1563 04/07/2556 05/07/2556
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 16230 next last