หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/02/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอเชิญเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 สน.สส. มท 0891.3/ว812 22/03/2556 22/03/2556
การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร สน.สส. มท 0891.3/ว814 22/03/2556 22/03/2556
สำรวจข้อมูลถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[แบบฟอร์มฯ]
สน.สส. มท 0891.2/ว807 21/03/2556 22/03/2556
เร่งรัดการรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 สน.บถ. มท 0809.3/ว813 22/03/2556 22/03/2556
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 รุ่นที่ 9
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว806 21/03/2556 21/03/2556
โครงการ หุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 2 สล. มท 0212.3/ว491 01/02/2556 21/03/2556
การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว794 20/03/2556 21/03/2556
การรายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี สน.คท. มท 0808.3/ว781 20/03/2556 21/03/2556
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 สน.คท. มท 0808.3/ว782 20/03/2556 21/03/2556
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.2/ว792 20/03/2556 21/03/2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
สน.คท. มท 0808.2/ว793 20/03/2556 21/03/2556
โครงการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพสตรีหูหนวกสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม สล. มท 0201.1/ว1233 18/03/2556 20/03/2556
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2555 (ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) กจ. มท 0802.4/ว2903 20/03/2556 20/03/2556
หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.3/ว755 18/03/2556 20/03/2556
แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
กค. มท 0803/ว783 20/03/2556 20/03/2556
แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) สน.คท. มท 0808.5/ว767 19/03/2556 20/03/2556
ประกาศรายชื่อข้าราชารผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 15/03/2556 20/03/2556
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านงานกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556 สล. มท 0801.2/ว 58 19/03/2556 20/03/2556
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว สน.สส. มท 0891.3/ว771 19/03/2556 20/03/2556
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 กจ. มท 0802.2/ว10-11 19/03/2556 20/03/2556
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 15804 next last