หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/06/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว2149 17/08/2555 17/08/2555
การส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สน.กศ. มท 0893.3/8810 17/08/2555 17/08/2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 สน.คท. มท0808.2/ว2143 17/08/2555 17/08/2555
การประชาสัมพันธ์งานเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์     [แผ่นพับ] สน.สส. มท0891.3/1367 14/08/2555 15/08/2555
โครงการส่งเสริมสวัสดิการการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ สน.กศ. มท0893.2/ว2107 14/08/2555 15/08/2555
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2555 สล. มท0801.2/ว256 14/08/2555 15/08/2555
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว 3722 10/08/2555 15/08/2555
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทำความเข้าใจและชี้แจงขอความร่วมมือในดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว 2117 14/08/2555 15/08/2555
โรงเรียนเป็นหนี้ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สน.กศ. มท0893.3/8614 14/08/2555 14/08/2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สน.คท. มท0808.2/ว2103 10/08/2555 14/08/2555
การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา กค. มท 0803/ว2101 10/08/2555 10/08/2555
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 สน.กศ. มท 0893.2/ว2041 01/08/2555 10/08/2555
โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 7 พ.ศ.2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว2017 31/07/2555 10/08/2555
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.2/ว2088 09/08/2555 10/08/2555
คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว2098 10/08/2555 10/08/2555
การดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา สน.บถ. มท 0809.9/ว2099 10/08/2555 10/08/2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กค. มท 0803/ว2087 09/08/2555 09/08/2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138 กค. มท 0803/ว2085 09/08/2555 09/08/2555
แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง กค. มท 0803/ว2086 09/08/2555 09/08/2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2090 09/08/2555 09/08/2555
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 14861 next last