หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/09/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.ย.2553 (มท 0801.3/ว682) 24/08/2553
การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1659) 24/08/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2553 ให้แก่ อปท.(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว1664)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
24/08/2553
การประชุมเวทีการมีส่วนร่วมให้การรับรอง แนวทางการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1660) 24/08/2553
แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (มท 0891.3/ว1643) 24/08/2553
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 3/2553 ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2553 24/08/2553
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Young Leaders' Program ประจำปี 2554 (มท 0810.4/ว1648, ว1649) 24/08/2553
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2553) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว1654) 24/08/2553
แจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการสัมมนาตามโครงการสัมมนามาตรฐานกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1650) 23/08/2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพนายกเทศมนตรี (มท 0807.3/ว1497) 23/08/2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (มท 0807.3/ว1496) 23/08/2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.3/ว1495) 23/08/2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 16 (มท 0807.3/ว1634) 23/08/2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว1631) 23/08/2553
แผนการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2553 23/08/2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 12 (มท 0807.3/ว1627) 23/08/2553
แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502) 23/08/2553
การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 (มท 0810.5/ว1639) 23/08/2553
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/1645) 23/08/2553
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2553 23/08/2553
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 12346 next last