หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 05/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
กำหนดการส่งผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๑๘) 16/03/2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๗๓, ว๗๔) 16/03/2554
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ดีเด่นด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ 16/03/2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวันท้องถิ่นไทย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดช่องลมและวัดแหลมสุวรรณาราม ท่าฉลอม สมุทรสาคร 16/03/2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๙) 16/03/2554
การสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคร้ายแรงเรื้อรัง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๕) 16/03/2554
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 15/03/2554
การรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๖๐๕) 15/03/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๕๗๙) 15/03/2554
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๖๐๗) 15/03/2554
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๕๗๖)
[บัญชีรายชื่อฯ]
15/03/2554
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๕๔๖) 15/03/2554
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีของทุกจังหวัด มาตั้งจ่าย ณ ส่วนกลาง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๕๙๘) 15/03/2554
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๙) 14/03/2554
ซักซ้อมแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) สำหรับพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มท ๐๘๐๙.๙/ว๓) 14/03/2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ (หลักสูตร ๗ วัน) รุ่นที่ ๒๖ และ ๒๗ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๕๙๔)
[บัญชีรายชื่อฯ]
14/03/2554
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กับการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๓/ว๕๙๓) 14/03/2554
การคัดเลือกโรงเรียนและครูผู้นำคณิตศาสตร์ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๕๗๓) 14/03/2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๕๘๘) 14/03/2554
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย พิจารณา (มท ๐๘๐๒.๓/ว๕๘๑)
[ใบสมัครฯ]
11/03/2554
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 13003 next last