หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/03/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ... สน.คท. มท 0808.2/ว1008 17/04/2556 25/04/2556
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมและบำรุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1639 17/04/2556 25/04/2556
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 31
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว1074 25/04/2556 25/04/2556
อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่ 1 กพส. มท 0810.3/ว1062 24/04/2556 25/04/2556
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ สล. มท 0801./ว26 25/04/2556 25/04/2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2556 รุ่นที่ 2 สน.มถ. มท 0892.4/ว1065 24/04/2556 24/04/2556
มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี สล. มท 0801.1/ว25 24/04/2556 24/04/2556
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี สล. มท 0801.1/ว24 24/04/2556 24/04/2556
ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี สล. มท 0801.1/ว23 24/04/2556 24/04/2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 36 - รุ่นที่ 42
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.คท. มท 0808.4/ว1064 24/04/2556 24/04/2556
การสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าวด้วยแนวการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 สน.บถ. - 24/04/2556 24/04/2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 17 - 18 สน.บถ. มท 0809.9/ว1057 23/04/2556 23/04/2556
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 สน.มถ. มท 0892.1/ว1051 23/04/2556 23/04/2556
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว26 23/04/2556 23/04/2556
การจัดทำข้อมูลแบบบัญชีเงินเดือนที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สำหรับข้าราชการครูและพนักงานครู สังกัดสถานศึกษาใน อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว1054 23/04/2556 23/04/2556
การใช้งานเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
สน.สส. มท 0891.3/ว1050 23/04/2556 23/04/2556
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) สล. มท 0211/ว1676 19/04/2556 23/04/2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
สน.คท. มท 0808.2/ว993 22/04/2556 23/04/2556
การส่งแบบสรุปบัญชีเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สำหรับข้าราชการครูและพนักงานครูสังกัดสถานศึกษาใน อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว1046 22/04/2556 22/04/2556
แจ้งเตือนบุคคลแอบอ้าง สล. มท 0201.2/ว1642 17/04/2556 22/04/2556
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 15930 next last