หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๑ และรุ่นที่ ๑๒ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๒) 20/04/2554
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๘๐๘) 20/04/2554
การสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๓๔๘๖) 19/04/2554
การมอบอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๔๒)
[ดาวน์โหลดแบบรายงานฯ]
19/04/2554
การมอบอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๘๐๗)
[ดาวน์โหลดแบบรายงานฯ]
19/04/2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๓/ว ๘๔๔) 18/04/2554
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๔๐) 18/04/2554
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและเนตรนารี วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) โครงการที่ ๒ (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๘๒๓) 18/04/2554
แจ้งกำหนดการส่งผลงานของข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๑) (มท ๐๘๐๙.๔/๓๔๐๕) 18/04/2554
การกำหนดแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๘๓๐) 12/04/2554
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 12/04/2554
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๐๖) 12/04/2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๐๕) 12/04/2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๐๑) 12/04/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๘๑๔) 11/04/2554
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๘๑๓) 11/04/2554
การซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๓๕๓) 11/04/2554
การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๘.๓/ว๗๖๔) 11/04/2554
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการระดับต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๓๘, มท ๐๘๐๒.๓/ว๘๐๐) 08/04/2554
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด ๕ ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๗๘๒) 08/04/2554
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 13109 next last