หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/10/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ.2557 กจ. - 23/12/2556 24/12/2556
การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 กศ. มท 0893.4/ว2625 23/12/2556 23/12/2556
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/21315 23/12/2556 23/12/2556
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯ และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 กศ. มท 0893.2/ว2618 20/12/2556 23/12/2556
แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาทีระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ กค. มท 0803/ว2619 20/12/2556 23/12/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กศ. มท 0893.3/ว2617 20/12/2556 20/12/2556
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว2615 20/12/2556 20/12/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[การจัดสรรเงินภาษีฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว2577 16/12/2556 20/12/2556
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม สน.คท. มท 0808.2/ว4952 19/12/2556 20/12/2556
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2/2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว2614 19/12/2556 19/12/2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3
[รายชื่อ]
กศ. มท 0893.4/ว2507 28/11/2556 19/12/2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2
[รายชื่อ]
กศ. มท 0893.4/ว2506 28/11/2556 19/12/2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1
[รายชื่อ]
กศ. มท 0893.4/ว2505 28/11/2556 19/12/2556
ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว4951 19/12/2556 19/12/2556
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว2609 19/12/2556 19/12/2556
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กค. มท 0803/ว2605 18/12/2556 19/12/2556
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สน.บถ. มท 0809.2/ว2580 16/12/2556 19/12/2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว2603 18/12/2556 18/12/2556
ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา กค. มท 0803/ว2601 18/12/2556 18/12/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2602 18/12/2556 18/12/2556
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 16722 next last