หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๘๓) 02/11/2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๓-มีนาคม๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒ / ๑๑๙๙๒-๑๒๐๖๖)
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
02/11/2553
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓ (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๒๗๙)
[บัญชีรายชื่อฯ]
01/11/2553
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๙๘๓.๒/ว ๒๒๘๗) 01/11/2553
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๘๕) 01/11/2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๑ (เดือน ต.ค. ๒๕๕๓ - มี.ค. ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ ๑๑๙๐๒-๑๑๙๗๖)
[บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ]
01/11/2553
การจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) (มท ๐๘๐๖/ว ๒๒๘๖) 01/11/2553
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีเยียวยา) (มท 0809.4/ว 2275) 01/11/2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถินชำนาญการ 29/10/2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 29/10/2553
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๕๘) 29/10/2553
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๒๗๔) 29/10/2553
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตลูกทุ่ง รวมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๑.๓/ว ๕๘๔) 29/10/2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ ๑) (มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๗๐๑-๑๑๗๗๕)
[บัญชีรายละเอียดฯ]
29/10/2553
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ (ด่วนมาก มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๓๙) 29/10/2553
รายงานข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖/๑ (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๒๖๕)
[รายชื่อนักศึกษาฯ]
29/10/2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเทภภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๒๖๗)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
29/10/2553
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำรวจข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๒๖๙) 29/10/2553
การจีดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๒๖๑)
[บัญชีรายละเอีดยการจัดสรรงบประมาณฯ]
29/10/2553
โครงการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ (จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา) (สข 0037.1/ว 5139) 28/10/2553
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 12617 next last