หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 09/12/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศผลการทดสอบประมวลความรู้ภาควิชาการและการจัดกลุุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในพื้นที่จริง(Action Learning)ของข้าราชการผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของ สถ. กจ. มท 0802.4/ ว261 29/01/2556 30/01/2556
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กศ. มท 0893.3/ว224 28/01/2556 29/01/2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว17 29/01/2556 29/01/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
[รายละเอียดการจัดสรรภาษีฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว209 28/01/2556 28/01/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2556 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว230 25/01/2556 28/01/2556
การรายงานการจัดทำงบประมาณการรายได้และรายงานการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กพส. มท 0810.3/ว236 25/01/2556 28/01/2556
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว233 25/01/2556 28/01/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 22
[บัญชีรายชื่อรุ่น 22]
กศ. มท 0893.4/ว219 24/01/2556 25/01/2556
ตรวจสอบการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว6 24/01/2556 25/01/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 21
[บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 21]
กศ. มท 0893.4/ว218 24/01/2556 25/01/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 23
[บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 23]
กศ. มท 0893.4/ว220 24/01/2556 25/01/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 24
[บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 24]
กศ. มท 0893.4/ว221 24/01/2556 25/01/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 25
[บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 25]
กศ. มท 0893.4/ว222 24/01/2556 25/01/2556
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกาพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย กจ. มท 0802.4/ว224 24/01/2556 25/01/2556
การปฎิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 สล. มท 0801.2/ว12 25/01/2556 25/01/2556
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กพส. มท 0810.3/ว223 24/01/2556 25/01/2556
ยืนยันข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท. สน.บถ. มท 0809.3/ว226 25/01/2556 25/01/2556
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง สล. มท 0201.2/ว327 23/01/2556 24/01/2556
การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว6 24/01/2556 24/01/2556
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2556 สน.มถ. มท 0892.4/ว215 24/01/2556 24/01/2556
first previous ข้อมูลที่ 5261 - 5280 จาก 15548 next last