หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด ๓ เดือน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๕๙) 21/03/2554
ขอความร่วมมือสำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๑๖) 21/03/2554
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๖๐) 21/03/2554
แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (มท ๐๘๐๘.ภ/ว๖๓๙) 18/03/2554
การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๖๔๘) 18/03/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ในไตรมาสที่ ๓ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๔๖) 18/03/2554
แนวทางการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล (มท ๐๘๐๙.๒/ว๓๔) 18/03/2554
ทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๖๔๓) 17/03/2554
การให้การสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อน ๘๔ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๖๑๗) 17/03/2554
การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล (มท ๐๘๙๑.๔/ว๙๗๖) 17/03/2554
การขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาเทศบาล ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ และ ๒.๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๖๘) 17/03/2554
ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 17/03/2554
การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๖๐๓) 17/03/2554
การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๖๓๐) 17/03/2554
ขอความร่วมมือท้องถิ่นจังหวัดในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูสอนดีเด่นและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๖๒๒) 16/03/2554
การส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย (มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๐๓๓) 16/03/2554
แนวทางการแก้ไขกรณีการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไม่ถูกต้อง (มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๙) 16/03/2554
ขอเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างคู่มือแนวทางการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว (มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๑๙) 16/03/2554
กำหนดการส่งผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๑๘) 16/03/2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๗๓, ว๗๔) 16/03/2554
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 12161 next last