หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/01/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
สำรวจข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือจากการเกิดอุทกภัย สน.สส. วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๒๓๒ 19/10/2554 19/10/2554
แจ้งแนวทางปฏิบัติงานในระบบผ่าน GFMIS Web Online กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๒๒๘ 19/10/2554 19/10/2554
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพปฏิบัติราชการของนักวิชาการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๕ สน.กศ. มท ๐๘๗๓.๔/ว๒๒๒๐ 18/10/2554 19/10/2554
เลื่อนกำหนดการประชุมตามโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๒๓๐, ว๒๒๒๕ 19/10/2554 19/10/2554
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๒๒๑ 18/10/2554 19/10/2554
คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ผ่าน GFMIS Web Online กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๒๑๑ 18/10/2554 19/10/2554
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/๙๓๔) สน.สส. 18/10/2554 18/10/2554
ประกาศสำนักงานกลางกองเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารหอประชุมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี มหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ สน.คท. 18/10/2554 18/10/2554
แนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว 2215) สน.สส. 18/10/2554 18/10/2554
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๑๖๘ , ว ๒๒๐๑ , ว ๒๒๐๒ , ว ๒๒๐๓ , ว ๒๒๐๔)
[บัญชีรายชื่อ]
สน.กศ. 18/10/2554 18/10/2554
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กที่อายุครบ ๓ ปี ที่ยังไม่ได้เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๑๙๗) สน.กศ. 18/10/2554 18/10/2554
การใช้บัตรเครดิตราชการ (ด่วนมาก มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๑๐) กค. 18/10/2554 18/10/2554
หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับหรือระเบียบกระทรวงการคลัง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๐๙) กค. 18/10/2554 18/10/2554
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/๑๓๑๕) สน.สส. 18/10/2554 18/10/2554
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการปกครอง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๒.๓/ว ๒๒๑๔) กจ. 18/10/2554 18/10/2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินบุคคลจากผู้ที่ได้รับวุฒิเพ่ิ่มขึ้นตามผลการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ประกาศลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔) กจ. 18/10/2554 18/10/2554
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการและค่าเช่าบ้าน (ด่วนมาก มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๒๐๐) สน.บถ. 18/10/2554 18/10/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ในไตรมาสที่ ๑ (ด่วนมาก มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๑๙๙) สน.บถ. 18/10/2554 18/10/2554
ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (มท ๐๘๐๑.๑/๒๖๕) สล. 18/10/2554 18/10/2554
ส่งคำสังสำนักนายกรัฐมนตรี (มท ๐๘๐๑๑/๒๖๔) สล. 18/10/2554 18/10/2554
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 12869 next last