หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๖๔๓) 17/03/2554
การให้การสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อน ๘๔ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๖๑๗) 17/03/2554
การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล (มท ๐๘๙๑.๔/ว๙๗๖) 17/03/2554
การขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาเทศบาล ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ และ ๒.๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๖๘) 17/03/2554
ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 17/03/2554
การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๖๐๓) 17/03/2554
การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๖๓๐) 17/03/2554
ขอความร่วมมือท้องถิ่นจังหวัดในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูสอนดีเด่นและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๖๒๒) 16/03/2554
การส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย (มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๐๓๓) 16/03/2554
แนวทางการแก้ไขกรณีการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไม่ถูกต้อง (มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๙) 16/03/2554
ขอเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างคู่มือแนวทางการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว (มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๑๙) 16/03/2554
กำหนดการส่งผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๑๘) 16/03/2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๗๓, ว๗๔) 16/03/2554
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ดีเด่นด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ 16/03/2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวันท้องถิ่นไทย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดช่องลมและวัดแหลมสุวรรณาราม ท่าฉลอม สมุทรสาคร 16/03/2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๙) 16/03/2554
การสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคร้ายแรงเรื้อรัง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๕) 16/03/2554
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 15/03/2554
การรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๖๐๕) 15/03/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๕๗๙) 15/03/2554
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 12154 next last