หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ ๒๐๑๑ เป็นหมู่คณะ สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๖๓๔ 30/12/2554 04/01/2555
ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๖๓๑ 30/12/2554 30/12/2554
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สน.กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๖๒๕ 30/12/2554 30/12/2554
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สน.กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๖๒๖ 30/12/2554 30/12/2554
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารงานท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน สพบ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว๒๖๑๕ 29/12/2554 30/12/2554
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ ๒๐๑๑ สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๖๕ 30/12/2554 30/12/2554
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กจ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๖๒๑ 29/12/2554 29/12/2554
การจัดทำข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๖๑๓ 29/12/2554 29/12/2554
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๕๘๓ 27/12/2554 29/12/2554
การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๕ สน.พร. มท ๐๘๙๐.๔/ว๒๖๐๗ 29/12/2554 29/12/2554
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓๘) สน.สส. มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๕๙๕ 28/12/2554 29/12/2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคลจากผู้ที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและสอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กจ. 29/12/2554 29/12/2554
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ สน.กศ. มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๖๑๐ 29/12/2554 29/12/2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
[เอกสารแนบ]
กพร. มท ๐๘๑๒/ว๘๒, ว๒๕๙๗ 29/12/2554 29/12/2554
แจ้งปรับปรุงแบบรายงานที่ ๒ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๕๒๙ 23/12/2554 29/12/2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๕๙๘ 28/12/2554 29/12/2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สน.พส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๖๐๘ 29/12/2554 29/12/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๕๙๙ 28/12/2554 29/12/2554
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ สน.กศ. มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๕๖๕ 23/12/2554 28/12/2554
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
[เอกสารแนบฯ]
[ใบแจ้งการชำระเงินฯ]
สน.กศ. มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๕๑๒ 22/12/2554 28/12/2554
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 13109 next last