หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว870 28/03/2556 28/03/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว862 27/03/2556 28/03/2556
ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร สน.คท. มท 0808.3/ว709 13/03/2556 27/03/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมส่่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว847 26/03/2556 26/03/2556
การติดตามการประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้ัวัดที่ 5 ของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1/2556 สน.พส. มท 0810.4/ว41 26/03/2556 26/03/2556
การดำเนินการตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
กจ. มท 0802.2/3042 25/03/2556 26/03/2556
โครงการ อปท. เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย สน.สส. มท 0891.4/2963 22/03/2556 25/03/2556
ขอโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สน.พส. มท 0810.3/ว808 21/03/2556 25/03/2556
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี 2556 สน.สส. มท 0891.3/ว816 22/03/2556 22/03/2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 6
[บัญชีรายชื่อ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว796 20/03/2556 22/03/2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว56 21/03/2556 22/03/2556
แผนที่สำหรับฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกต้้งท้องถิ่น พ.ศ.2556 รุ่นที่18 - 21 ศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี สน.พร. มท 0890.4/ว817 22/03/2556 22/03/2556
ขอเชิญเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 สน.สส. มท 0891.3/ว812 22/03/2556 22/03/2556
การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร สน.สส. มท 0891.3/ว814 22/03/2556 22/03/2556
สำรวจข้อมูลถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[แบบฟอร์มฯ]
สน.สส. มท 0891.2/ว807 21/03/2556 22/03/2556
เร่งรัดการรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 สน.บถ. มท 0809.3/ว813 22/03/2556 22/03/2556
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 รุ่นที่ 9
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว806 21/03/2556 21/03/2556
โครงการ หุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 2 สล. มท 0212.3/ว491 01/02/2556 21/03/2556
การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว794 20/03/2556 21/03/2556
การรายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี สน.คท. มท 0808.3/ว781 20/03/2556 21/03/2556
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 14956 next last