หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/09/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Trainers Training on Self Help Groups Formation, Growth and Sustenance กพส. มท 0810.4/ว1370 06/06/2556 06/06/2556
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมือง
[ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ]
null มท 0891.4/ว1371 06/06/2556 06/06/2556
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2556 ของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กจ. มท 0802.4/ว1348 31/05/2556 06/06/2556
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2556 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กจ. มท 0802.4/ว1347 31/05/2556 06/06/2556
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554 สน.คท. มท 0808.2/ว2306 06/06/2556 06/06/2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สน.บถ. มท 0809.4/ว5427 06/06/2556 06/06/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1361 06/06/2556 06/06/2556
รายงานความก้าวหน้าการเปิดรับโครงการพัฒนาเมือง null มท 0891.4/ว1364 06/06/2556 06/06/2556
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน กค. มท 0803/ว1362 06/06/2556 06/06/2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) รุ่นที่ 6
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว38 05/06/2556 06/06/2556
แบบสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการให้บริการระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ศส. มท 0806/ว1359 05/06/2556 05/06/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1358 05/06/2556 05/06/2556
ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีฯ สล. มท 0801.1/ว151 04/06/2556 04/06/2556
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7 กค. มท 0803/ว1357 04/06/2556 04/06/2556
ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย ฯ]     [สิ่งทีส่งมาด้วย 2ฯ]
null มท 0891.3/ว1235 20/05/2556 04/06/2556
ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน กศ. มท 0893.2/ว1352 03/06/2556 04/06/2556
ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) ประจำปี 2557 กศ. มท 0893.2/ว1356 04/06/2556 04/06/2556
แจ้งให้ อปท. ดำเนินการออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง กศ. มท 0893.4/ว1354 04/06/2556 04/06/2556
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ หลักสูตร การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ Auckland University of Technology (AUT)
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
กจ. มท 0802.4/ว1353 03/06/2556 03/06/2556
ขอให้กำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1961 08/05/2556 03/06/2556
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 15243 next last