หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/05/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งสถานที่ฝึกอบรมสำหรับรุ่นที่ ๓-๖ ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น สน.พร. มท ๐๘๙๐.๔/ว๔๕๖ 20/02/2555 20/02/2555
เชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น และการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สน.กศ. มท ๐๘๙๓.๓/ว๔๕๑ 20/02/2555 20/02/2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๐ 20/02/2555 20/02/2555
การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๓ 20/02/2555 20/02/2555
การรายงานข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๕๐ 20/02/2555 20/02/2555
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวง (อ่านรายละเอียด) กจ. 20/02/2555 20/02/2555
แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (สถจ.) กจ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๓๐ 17/02/2555 17/02/2555
แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ส่วนกลาง) กจ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๙ 17/02/2555 17/02/2555
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๑ 17/02/2555 17/02/2555
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๐ 17/02/2555 17/02/2555
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาระเบียบกฎหมายและเทคนิคการบริหารจัดการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น สพบ. มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๑๗ 16/02/2555 16/02/2555
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กจ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๔๓๖ 16/02/2555 16/02/2555
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๓๗ 16/02/2555 16/02/2555
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๕ สน.สส. มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๓๐ 16/02/2555 16/02/2555
ข้าราชการการเมืองขอลาออกจากตำแหน่ง สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๒๑ 13/02/2555 16/02/2555
เลื่อนการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๕๖ 15/02/2555 15/02/2555
การมอบอำนาจในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา กู้เงิน สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๖๒๙ 14/02/2555 15/02/2555
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินของเทศบาลและเมืองพัทยาจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๖๒๘ 14/02/2555 15/02/2555
โครงการ Workshop on Public-sector Productivity สน.พส. มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๐, ว๔๐๘ 15/02/2555 15/02/2555
ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส โดยเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางจากต้นสังกัด สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๑๒ 14/02/2555 15/02/2555
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 13305 next last