หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 12 กศ. มท 0893.4/ว1630 12/07/2556 15/07/2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 11 กศ. มท 0893.4/ว1629 12/07/2556 15/07/2556
รายงานความก้าวหน้าในการเปิดรับโครงการและการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1638 12/07/2556 12/07/2556
การพิจารณาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กพส. มท 0810.3/ว1632 12/07/2556 12/07/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1620 11/07/2556 12/07/2556
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0201.2/ว2829 10/07/2556 12/07/2556
โครงการอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 2 กศ. มท 0893.4/ว1591 09/07/2556 12/07/2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 10 กศ. มท 0893.4/ว1572 05/07/2556 12/07/2556
ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 กศ. มท 0893.4/ว1618 11/07/2556 12/07/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กจ. - 12/07/2556 12/07/2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและประกวดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับแท็บเล็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กศ. มท 0893.2/ว1596 ,ว1611 10/07/2556 11/07/2556
ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว1619 11/07/2556 11/07/2556
ขอความร่วมมือเผยแพร่เอกสารชุดความรู้ "พื้นที่เรียนรู้ : อปท. ชวนชาวบ้านงดเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ"
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว1609 10/07/2556 11/07/2556
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว1544 02/07/2556 11/07/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม]
สน.คท. มท 0808.3/ว1617 11/07/2556 11/07/2556
แจ้งการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 กศ. มท 0893.3/ว1613 10/07/2556 11/07/2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.2/ว1533 , ว1603 28/06/2556 11/07/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1612 10/07/2556 11/07/2556
โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 (MoPH. - MoAC. Rabies Awards 2013) สน.สส. มท 0891.3/ว1573 05/07/2556 11/07/2556
การประชุมปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2556 กศ. มท 0893.4/ว1599 10/07/2556 11/07/2556
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 15387 next last