หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/02/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2472 22/11/2556 25/11/2556
การฝึกอบรมระบบบัญชี e-LAAS สำหรับสร้างครู ก ประจำปี 2557 สน.คท. มท 0808.4/ว2477 22/11/2556 22/11/2556
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว4830 22/11/2556 22/11/2556
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ กพส. มท 0810.3/ว2476 22/11/2556 22/11/2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา สล. มท 0801.3/ว2473 22/11/2556 22/11/2556
กำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว2469 21/11/2556 22/11/2556
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
[ส่วนจังหวัด]     [เทศบาล]
[ส่วนตำบล]
สน.คท. มท 0808.5/ว46 20/11/2556 22/11/2556
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
[รายชื่อ]
กศ. มท 0893.2/ว2467 21/11/2556 21/11/2556
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 กศ. มท 0893.2/ว2465 21/11/2556 21/11/2556
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันลดการใช้พลังงาน "พลังคิดสะกิดโลก" กศ. มท 0893.2/ว2452 20/11/2556 21/11/2556
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สน.บถ. มท 0809.9/ว10 20/11/2556 21/11/2556
การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กพส. มท 0810.3/ว2450 20/11/2556 20/11/2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2444 19/11/2556 20/11/2556
การจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานครู ในสถานศึกษาที่ปรับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง หลังวันที่ 1 มกราคม 2556
[แบบฟอร์ม]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2441 19/11/2556 20/11/2556
การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน" (11th Thailand Road Safety Seminar : Rights and Road Safety) กพส. มท 0810.5/ว2445 19/11/2556 20/11/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว2449 20/11/2556 20/11/2556
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[รายชื่อกลุ่มที่ 1 และ 2]     [รายชื่อกลุ่มที่ 3]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2447 19/11/2556 20/11/2556
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว87 20/11/2556 20/11/2556
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว4754 19/11/2556 19/11/2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (School Information System : SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[รายชื่อ]
กศ. มท 0893.3/ว2435 19/11/2556 19/11/2556
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 15804 next last