หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/05/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 1/2556 สล. มท 0801.2/ว25 08/02/2556 08/02/2556
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[ทำเนียบเครือข่ายภาคกลาง-ภาคตะวันออก]     [ทำเนียบเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ภาคใต้]
[ทำเนียบเครือข่ายภาคเหนือ]
สน.กศ. - 05/02/2556 08/02/2556
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม และจัดนิทรรศการในงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม สน.พส. มท 0810.3/ว366 08/02/2556 08/02/2556
เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม สน.พส. มท 0810.3/ว395 08/02/2556 08/02/2556
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยลดภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน สน.กศ. มท 0809.3/ว393 08/02/2556 08/02/2556
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว383 07/02/2556 08/02/2556
การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) สน.กศ. มท 0893.2/ว338 05/02/2556 08/02/2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (หลักสูตร 5 วัน ) รุ่นที่ 2/2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.6/ว387 07/02/2556 07/02/2556
นโยบายเน้นหนักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.2/ว300 31/01/2556 07/02/2556
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ก.พ. 2556) สน.บถ. มท 0809.9/ว365 06/02/2556 07/02/2556
การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.คท. มท 0808.3/ว355 06/02/2556 06/02/2556
การชะลอโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.พส. มท 0810.3/ว364 06/02/2556 06/02/2556
แนวทางการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบ GFMIS
[สิ่งที่่ส่งด้วย]
กค. มท 0803/ว363 06/02/2556 06/02/2556
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.สส. มท 0891.3/ว356 06/02/2556 06/02/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว357 06/02/2556 06/02/2556
กรแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ กจ. คำสั่ง มท ที่ 107/2556 01/02/2556 05/02/2556
การจัดสรรงบประาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สน.บถ. มท 0809.4/1225 04/02/2556 05/02/2556
ขอประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) สน.บถ. มท 0809.5/ว7 30/01/2556 05/02/2556
เชิญประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. และของ อปท. ต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803/ว344 05/02/2556 05/02/2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ
[เอกสาร 1]     [เอกสาร 2]
[เอกสาร 3]
กจ. มท 0802.4/ว339 05/02/2556 05/02/2556
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 14740 next last