หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/04/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สน.คท. มท 0808.2/ว276 25/02/2557 28/02/2557
ขอเลื่อนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557
[รุ่นที่ 4]     [รุ่นที่ 5]
สน.บถ. มท 0809.9/ว316 27/02/2557 27/02/2557
ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามระดับชั้นของความสำเร็จ ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของ สถจ. ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลนำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557) สน.สส. มท 0891.4/ว315 27/02/2557 27/02/2557
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เวทีฟื้นหลังชุมนุมท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557"
[รายชื่อจำแนกตามภาคีเครือข่าย]     [รายชื่อจำแนกรายจังหวัด]
สน.สส. มท 0891.3/ว313 27/02/2557 27/02/2557
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557 กศ. มท 0893.2/ว310 27/02/2557 27/02/2557
การส่งมอบเงิน อบจ. เพื่อรอส่งมอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 สน.คท. มท 0808.3/278 25/02/2557 27/02/2557
กำหนดสถานที่และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
[รุ่น 1]     [รุ่น 2]
สน.บถ. มท 0809.5/ว20 26/02/2557 27/02/2557
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Gateway to Common Success of Technology Resources for AEC ประตูสู่ความสำเร็จร่วมกันของสื่อเทคโนโลยีการศึกษาในประชาคมอาเซียน กศ. มท 0893.2/ว311 27/02/2557 27/02/2557
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด (เพิ่มเติม) สน.สส. มท 0891.3/ว306 26/02/2557 26/02/2557
การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน กศ. มท 0893.4/ว293 26/02/2557 26/02/2557
การรับรองพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า สน.สส. มท 0891.3/ว308 26/02/2557 26/02/2557
ส่งรายงานรายชื่อเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล พื้นที่เป้าหมายหลักที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.1.4 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชุนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" สน.สส. มท 0891.4/ว307 26/02/2557 26/02/2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว244 19/02/2557 26/02/2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว252 20/02/2557 26/02/2557
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2557
[รายชื่อ]
สน.คท. มท 0808.4/ว292 26/02/2557 26/02/2557
ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กค. มท 0803/ว294 26/02/2557 26/02/2557
โครงการฝึกอบรมข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น (LGOTP) ประจำปี 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.4/ว291 25/02/2557 26/02/2557
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา" (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี) กศ. มท 0893.4/ว277 25/02/2557 26/02/2557
รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2556
[แบบสรุปรายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.4/ว273 25/02/2557 25/02/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว17 25/02/2557 25/02/2557
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 16048 next last