หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/06/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว8 25/04/2557 25/04/2557
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2554 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว7 25/04/2557 25/04/2557
การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค่าและบริการ IP Innovation and Tachnology Expo - IPITEx. 2014 สล. มท 0801.3/ว9 24/04/2557 25/04/2557
เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 กศ. มท 0893.3/ว636 24/04/2557 24/04/2557
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.3/ว635 24/04/2557 24/04/2557
ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียนครั้งที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว 634 24/04/2557 24/04/2557
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว 628 23/04/2557 24/04/2557
การขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน กค. มท 0803/ว 632 23/04/2557 24/04/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว629 23/04/2557 23/04/2557
ขอเชิญรับชมรายการ (ทันสถานการณ์บ้านเมือง) สล. มท 0801.3/ว6 23/04/2557 23/04/2557
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว630 23/04/2557 23/04/2557
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10-12 สน.บถ. มท 0809.4/ว631 23/04/2557 23/04/2557
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว623 22/04/2557 23/04/2557
ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว933 22/04/2557 23/04/2557
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4 กศ. มท 0893.4/ว610 18/04/2557 23/04/2557
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 กศ. มท 0893.4/ว609 18/04/2557 23/04/2557
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 กศ. มท 0893.4/ว608 18/04/2557 23/04/2557
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 กศ. มท 0893.4/ว607 18/04/2557 23/04/2557
การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน กค. มท 0803/ว625 22/04/2557 22/04/2557
สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สน.บถ. มท 0809.3/ว626 22/04/2557 22/04/2557
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 16230 next last