หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/03/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 กศ. มท 0893.4/ว46 09/01/2557 10/01/2557
ซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง กค. มท 0803/ว55 10/01/2557 10/01/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว401 10/01/2557 10/01/2557
การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง กค. มท 0803/ว54 10/01/2557 10/01/2557
แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกัน ผ่าน GFMIS Web online กค. มท 0803/ว53 10/01/2557 10/01/2557
กำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว48 09/01/2557 09/01/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว43 09/01/2557 09/01/2557
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges (UWC) กจ. มท 0802.4/ว44 09/01/2557 09/01/2557
แก้ไขแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (แบบ 5300) กค. มท 0803/ว42 08/01/2557 09/01/2557
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว21 06/01/2557 09/01/2557
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 08/01/2557 08/01/2557
ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว39 08/01/2557 08/01/2557
การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว3 06/01/2557 08/01/2557
เลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต สน.สส. มท 0891.3/ว28 07/01/2557 08/01/2557
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.4/ว32 07/01/2557 07/01/2557
ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย กศ. - 07/01/2557 07/01/2557
การฝึกอบรมหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 2 กจ. มท 0802.4/ว3 07/01/2557 07/01/2557
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 กจ. มท 0802.4/ว2 07/01/2557 07/01/2557
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 สน.สส. มท 0891.3/ว27 07/01/2557 07/01/2557
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท สน.คท. มท 0808.2/ว0024 06/01/2557 07/01/2557
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 15920 next last