หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๓๐๐) 29/06/2554
การจ่ายคืนเงินประกันผลงานครบกำหนด (มท ๐๘๐๓/ว๑๒๘๘) 28/06/2554
โครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๓ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๒๖๗)
[บัญชีรายชื่อฯ]
28/06/2554
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 28/06/2554
กิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก (มท ๐๘๐๒.๒/ว๑๒๖๐) 27/06/2554
แจ้งการสมัครและลงทะเบียนอบรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และLTAX GIS) รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๘ (ด่วน ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๒๙๔)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
27/06/2554
ขอทราบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๒๘๙) 27/06/2554
แจ้งเตือนการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๒๘๕) 27/06/2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รุ่นที่ ๓ และ รุ่นที่ ๔ (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๒๘๗)
[บัญชีรายชื่อฯ]
27/06/2554
ขอความอนุเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มท ๐๘๐๑.๓/๕๔๓๒) 27/06/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๑๕๐)
[รายงานการประชุม]
27/06/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๒๘๖) 27/06/2554
แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๑๔๑)
[รางวัลพระราชทาน]
[รางวัลชมเชย]
27/06/2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๒๘๐, ว๑๒๘๑) 27/06/2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๒๗๖)
[ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 1]
27/06/2554
สำรวจคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๒๗๓) 24/06/2554
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๑๒๗๕) 24/06/2554
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๒๕๙) 24/06/2554
โครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่สังคมไทย (มท ๐๘๐๑.๓/ว๗๖) 24/06/2554
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รอบที่ ๓)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๒๖๘) 24/06/2554
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 12480 next last