หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/12/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2556 รุ่นที่ 3/2556
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว1963 09/09/2556 09/09/2556
การสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สน.สส. มท 0891.3/ว1961 09/09/2556 09/09/2556
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
[แบบแจ้งรายละเอียด]
สน.คท. มท 0808.2/ว1955 09/09/2556 09/09/2556
การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.สส. มท 0891.3/ว1939 04/09/2556 09/09/2556
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว1944 05/09/2556 09/09/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม]
สน.คท. มท 0808.3/ว1950 06/09/2556 06/09/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1949 06/09/2556 06/09/2556
ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์ สล. มท 0801.3/ว591 06/09/2556 06/09/2556
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง สน.คท. มท 0808.2/ว1937 04/09/2556 05/09/2556
หนังสือสำรวจครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กฯ และโครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กฯ กศ. มท 0893.4/ว1946 05/09/2556 05/09/2556
การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว3569 03/09/2556 05/09/2556
การรายงานผลความสำเร็จคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" สน.สส. มท 0891.4/ว1940 04/09/2556 05/09/2556
การกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทากงารศึกษาท้องถิ่น (School Information System:SIS)
[รายชื่อโรงเรียน]
กศ. มท 0893.3/ว1922 02/09/2556 05/09/2556
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กพส. มท 0810.3/ว1936 04/09/2556 05/09/2556
ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) และราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กค. มท 0803/ว1933 04/09/2556 04/09/2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) รุ่นที่ 7
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว58 03/09/2556 04/09/2556
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว230 03/09/2556 04/09/2556
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว1917 02/09/2556 03/09/2556
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.3/ว1927 03/09/2556 03/09/2556
นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 กศ. มท 0893.3/ว1863 23/08/2556 03/09/2556
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 15555 next last