หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพนางอรุณ สกลพันธุ์ มารดาอดีต อสถ. (นายไพรัตน์ สกลพันธุ์) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๖๐) 03/06/2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว๑๑๑๗, ว๓๙)
[เอกสารแนบ]
03/06/2554
การสำรวจข้อมูลประกอบการประเมินค่างานของตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด เป็นตำแหน่งอำนวยการระดับสูง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๑๑๘) 03/06/2554
โครงการอบรมเสริมทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑, รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๑๑๖) 02/06/2554
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รอบที่ ๑)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓๔/ว๑๑๐๒
[ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือ ฯ]
02/06/2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๖๑) 02/06/2554
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๑๐) 02/06/2554
ข่าว สถ. เรื่อง ๕๑ ปี สถานธนานุบาลของ อปท. บริหารโปร่งใส มั่นคงก้าวไกล ใส่ใจบริการ 01/06/2554
ข่าว สถ. เรื่อง อธิบดีฯ สถ. ตั้งเป้าให้ท้องถิ่นเชิญชวนประชาชนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ๔๐ ล้านคน 01/06/2554
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๑๐๕) 31/05/2554
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๐๙๔)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
31/05/2554
การจ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย (มท ๐๘๐๘.๕/ว๑๐๙๓) 31/05/2554
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๐๗๓)
[แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน]
31/05/2554
เลื่อนกำหนดการอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๐๗๙)
[รายชื่อผู้เข้ารักบการอบรมฯ]
31/05/2554
แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๑๐๘๘, ว๑๐๘๕) 31/05/2554
การสำรวจข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทุกสังกัดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๑/ว๔๖๗๒) 31/05/2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๔๖๔๔, ๔๖๔๕) 31/05/2554
การสำรวจข้อมูลชุมชนและคณะกรรมการชุมชนของทุกเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๐๙๐)
[แบบสำรวจฯ]
31/05/2554
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๑๐๘๖) 30/05/2554
การดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๐๗๗)
[คู่มือการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดการน้ำชุมชน]
27/05/2554
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 12390 next last