หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 07/02/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กตภ. 07/11/2555 07/11/2555
การบันทึกข้อมูลการทำประกันการรับเงินและการอายัดเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) กค. มท 0803/ว3006 06/11/2555 06/11/2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ กค. มท 0803/ว3007 06/11/2555 06/11/2555
การรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญหลักของชาติ สน.สส. มท 0891.1/ว3008 06/11/2555 06/11/2555
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่เนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555 และรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ขาดคุณสมบัติ สน.บถ. 06/11/2555
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ สน.สส. มท 0891.3/ว3000 06/11/2555 06/11/2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (100 วิธีทำให้คนยอมทำงานให้เราด้วยความเต็มใจ และมีแรงจูงใจที่ดี) กพร. มท 0812/ว23 02/11/2555 06/11/2555
ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (ฉบันที่ 2) พ.ศ. 2555 สน.บถ. มท 0809.9/ว6 30/10/2555 06/11/2555
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สน.พส. มท 0810.3/ว2956 31/10/2555 05/11/2555
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2556 สน.คท. มมท 0808.5/ว2983 01/11/2555 05/11/2555
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว2992 05/11/2555 05/11/2555
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กค. มท 0803/ว2987 05/11/2555 05/11/2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2)
[บัญชีรายชื่อฯ รุ่น 1]     [บัญชีรายชื่อฯ รุ่น 2]
[บัญชีรายชื่อฯ รุ่น 3]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2988 05/11/2555 05/11/2555
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม อื่น ๆ มท 0629/ว9369 27/09/2555 05/11/2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่1
[บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ]
สน.คท. มท 0808.2/13030-13105 02/11/2555 02/11/2555
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
สน.บถ. มท 0809.6/ว82 02/11/2555 02/11/2555
โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 สน.สส. มท 0891.1/ว2979 02/11/2555 02/11/2555
หารือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว847 29/10/2555 02/11/2555
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว161 30/10/2555 02/11/2555
การคัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว5116 01/11/2555 02/11/2555
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 14342 next last