หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/05/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ยกเลิกการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก ให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. สน.บถ. มท 0809.2/45 21/01/2556 23/01/2556
ชะลอการเบิกจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรเพื่อส่งมอบ รหัส 00923 ประจำปีงบประมาณ 2555 สน.คท. มท 0808.3/ว201 23/01/2556 23/01/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์) สน.บถ. มท 0809.4/ว199 23/01/2556 23/01/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาปฐมวัย และ กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา) สน.บถ. มท 0809.4/ว198 23/01/2556 23/01/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ) สน.บถ. มท 0809.4/ว197 23/01/2556 23/01/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย) สน.บถ. มท 0809.4/ว196 23/01/2556 23/01/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ กลุ่มสาระวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์) สน.บถ. มท 0809.4/ว195 23/01/2556 23/01/2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สน.บถ. มท 0809.4/ว191 22/01/2556 23/01/2556
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว189 23/01/2556 23/01/2556
การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 2/2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว200 23/01/2556 23/01/2556
การแต่งตั้งข้าราชการ กจ. มท 0802.3/ว178 21/01/2556 22/01/2556
การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 สล. มท 0801.1/ว93 11/01/2556 22/01/2556
การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 สล. มท 0801.1/ว93 11/01/2556 22/01/2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้แลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 5
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว127 16/01/2556 22/01/2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้แลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 6
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว128 16/01/2556 22/01/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 19
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว18 04/01/2556 22/01/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 20
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว19 04/01/2556 22/01/2556
บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคำสั่ง สถ. ที่ 18/2556 กจ. - 22/01/2556 22/01/2556
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้งถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 4-6 ศูนย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สน.พร. มท 0890.4/ว183 22/01/2556 22/01/2556
เร่งรัดการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556 สน.พส. มท 0810.3/ว181 21/01/2556 22/01/2556
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 14663 next last