หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/09/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2555 สล. มท 0801.2/ว175 05/06/2555 05/06/2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2555 สล. มท 0801.2/ว5411 01/06/2555 05/06/2555
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS กค. มท0803/ว1455 01/06/2555 01/06/2555
แจ้งให้จังหวัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2555 สน.สส. มท0891.3/ว1432 01/06/2555 01/06/2555
การปฏิบัติหน้าที่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สล. มท 0801.2/ว173 01/06/2555 01/06/2555
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2555 สน.มถ. มท 0892.4/ว1450 01/06/2555 01/06/2555
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 รุ่นที่ 5 - 8
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว1439,ว1440,ว1441,ว1442 31/05/2555 01/06/2555
หารือคุณสมบัติตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว2 30/05/2555 31/05/2555
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องที่ยว สน.กศ. มท 0893.2/ว1437 31/05/2555 31/05/2555
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเกินวงเงิน 6% สำหรับข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.9/ว1423 30/05/2555 31/05/2555
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน มิ.ย.2555 สล. มท 0801.2/ว171 31/05/2555 31/05/2555
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเถอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2555 สน.กม. มท 0804.1/ว1433 31/05/2555 31/05/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.6/ว48 31/05/2555 31/05/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 5 สน.บถ. มท 0809.6/ว47 30/05/2555 31/05/2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 5 สน.บถ. มท 0809.6/ว46 30/05/2555 31/05/2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว47 30/05/2555 31/05/2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศพด. ของ อปท. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 14 - 16
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว1420,ว 1421,ว1422 30/05/2555 31/05/2555
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 สน.กศ. มท 0893.3/ว1415 29/05/2555 30/05/2555
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.3/ว966 10/04/2555 30/05/2555
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2555 สน.สส. มท 0891.4/ว1409 29/05/2555 29/05/2555
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 13729 next last