หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/06/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556
[ประเภทที่ 1]     [ประเภทที่ 2]
[ประเภทที่ 3]
สน.มถ. - 11/03/2556 11/03/2556
แก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 สน.คท. มท 0808.2/ว662 08/03/2556 11/03/2556
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสูระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กจ. มท 0802.4/ว2385 08/03/2556 08/03/2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (รุ่นที่ 9 - รุ่นที่ 10)
[บัญชีรายชื่อรุ่น 9]     [บัญชีรายชื่อรุ่น 10]
สน.บถ. มท 0809.9/ว4 08/03/2556 08/03/2556
ขอแจ้งแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการปะเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (วันที่ 1 ต.ค. 2555 - 31 มี.ค. 2556) กจ. มท 0802.4/ว45 08/03/2556 08/03/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว644 07/03/2556 07/03/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย เพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน สน.บถ. มท 0809.4/ว623 05/03/2556 07/03/2556
การจัดงานท้องถิ่นไทย ปี 2556 สล. มท 0810.3/ว1027 06/03/2556 07/03/2556
ซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลการรับเงิน กบข. ในระบบ e-pension กค. มท 0803/ว645 07/03/2556 07/03/2556
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2556 สน.บถ. สปท.007/2556 01/02/2556 07/03/2556
การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP กค. มท 0803/ว640 06/03/2556 07/03/2556
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ กค. มท 0803/ว637 06/03/2556 07/03/2556
การสำรวจข้อมูลการเข้าถึงบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งทั่วประเทศ
[แบบสำรวจฯ]
ศส. มท 0806/ว639 06/03/2556 06/03/2556
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 2/2556 สล. มท 0801.2/ว42 05/03/2556 06/03/2556
การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course:AOCC) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 สน.พส. มท 0810.4/ว629 06/03/2556 06/03/2556
การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ กค. มท 0803/ว625 05/03/2556 06/03/2556
โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online สน.คท. มท 0808.2/ว945 01/03/2556 06/03/2556
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่่อส่งเสริมธรรมาภิบาลแะเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2556 สน.มถ. มท 0892.4/ว624 05/03/2556 05/03/2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 8 สน.บถ. มท 0809.9/ว595 01/03/2556 05/03/2556
การเพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของเทศบาลนครภูเก็ต สน.กม. มท 0804.3/ว961 04/03/2556 05/03/2556
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 14872 next last