หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 09/10/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/ว1811 09/07/2555 10/07/2555
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กค. มท 0803/ว1828 10/07/2555 10/07/2555
การเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.พร. มท 0890.3/ว1820 09/07/2555 10/07/2555
การถอนคืนเงินได้แผ่นดินประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5/2555
[รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว1810 09/07/2555 10/07/2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กจ. มท 0802.3/ว1799,ว1798 09/07/2555 09/07/2555
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" สน.สส. มท 0810.3/ว1804 09/07/2555 09/07/2555
ตอบข้อหารือเรื่อง การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างที่จ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนหรือเงินกู้อื่นใด สน.บถ. มท 0809.4/ว1778 06/07/2555 09/07/2555
การนำบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงิน สน.คท. มท 0808.5/ว1789 06/07/2555 09/07/2555
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1787 06/07/2555 09/07/2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1788 06/07/2555 09/07/2555
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2555 สน.บถ. มท 0809.3/ว1802 09/07/2555 09/07/2555
การเตรียมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 สน.สส. มท 0891.4/ว1767 04/07/2555 09/07/2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 สน.สส. มท 0891.4/ว3061 05/07/2555 09/07/2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 สน.สส. มท 0891.4/ว3060 05/07/2555 09/07/2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 สน.สส. มท 0891.4/ว3059 05/07/2555 09/07/2555
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 รุ่นที่ 9-12
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว1782 06/07/2555 06/07/2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน (สำหรับงานวิจัยปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สน.บถ. มท 0809.4/ว1774 06/07/2555 06/07/2555
สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัย ความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันแะบรรเทาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference) สน.พส. มท 0810.5/ว1779 06/07/2555 06/07/2555
การประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี การจัดตั้ง สถ. กจ. มท 0802.2/ว72-73 06/07/2555 06/07/2555
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 26-28 สน.พร. มท 0890.4/ว1780 06/07/2555 06/07/2555
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 13878 next last