หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (งวดที่ ๑) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๓๙๑) 17/11/2553
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการค้นคว้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๓๙๐) 16/11/2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 16/11/2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการใช้งานในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัด วันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 16/11/2553
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรและการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๒๙๕)
[เอกสารแนบฯ]
15/11/2553
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๓๗๖) 15/11/2553
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๕๘๕) 15/11/2553
การโอนจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๓๖๗) 15/11/2553
การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอขยายเวลาเบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๒ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๓๖๖) 15/11/2553
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/๒๓๗๗) 15/11/2553
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/๒๓๗๘) 15/11/2553
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา (การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การควบคุมสินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินและมาตรการบังคับใช้กฎหมาย) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๓๖๓) 15/11/2553
การสำรวจข้อมูลเพื่อขอรับความช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติด้านอุทกภัยในด้านโครงสร้างพื้นฐานของ อปท.(ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๓๗๒) 12/11/2553
การสำรวจรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยของโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามกีฬา ลานกีฬา และศูนย์เยาวชนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๒๔๖๗) 12/11/2553
แจ้งแนวทางเพิ่มเติมกรณีของเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จำนวน ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท (ด่วนมาก มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๖๘) 12/11/2553
การวินิจฉัยเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (มท ๐๘๐๔.๓/ว ๑๒๔๑๙) 12/11/2553
การส่งเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนวัสดุและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจากมูลนิธิซิเมนต์ไทยภายใต้โครงการเอสซีจี พัฒนาสุขาสู่การพัฒนาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๓๕๓) 11/11/2553
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (เฉพาะวิทยฐานะเชี่ยวชาญ) (มท 0809.4/ว 2351) 11/11/2553
รายงานข้อมูลการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๓๕๔) 11/11/2553
กิจกรรมการอบรมโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย"(มท๐๘๐๘.๒/ว๒๒๙๙) 10/11/2553
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 11805 next last