หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 07/05/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (เพิ่มเติม) สน.กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๓๐๔ 02/02/2555 02/02/2555
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) รุ่นที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
[รุ่นที่ ๔ ภาคเหนือ]
สน.สส. 02/02/2555 02/02/2555
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ สน.กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๖๗ 31/01/2555 02/02/2555
แจ้งแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สน.สส. มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๘๗ 01/02/2555 02/02/2555
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี ๒๕๕๕ สน.กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๓๑๒ 02/02/2555 02/02/2555
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ สน.กศ. มท ๐๘๙๓.๒/ว๓๑๑ 02/02/2555 02/02/2555
ทุนรัฐบาลอิสราเอล สน.พส. 02/02/2555 02/02/2555
ขอเชิญประชุมชี้แจงการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๕ สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๗๔ 31/01/2555 02/02/2555
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กจ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๙๕ 01/02/2555 02/02/2555
แต่งตั้งข้าราชการเมือง ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท ๐๘๐๑.๑/ว๙ 02/02/2555 02/02/2555
การใช้งบประมาณสมทบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๖๖ 31/01/2555 02/02/2555
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมเพื่อทบทวนการปฎิบัติงานในระบบบัญชี e-LAAS ของหนังสือราชการ สถ. ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๖๕๘ สน.คท. 25/01/2555 01/02/2555
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กจ. มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๕๑, ว๑๓ 31/01/2555 01/02/2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๗๒ 31/01/2555 01/02/2555
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินบุคคลจากผู้ที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นตามผลการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ กจ. 01/02/2555 01/02/2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๖๑ 31/01/2555 31/01/2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๖๒ 31/01/2555 31/01/2555
หารือกรณีภาระหนี้เงินกู้ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ (องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก่ำ) สน.คท. มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๔๙ 30/01/2555 31/01/2555
การอยู่เวร รปภ.สถ.และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๕๕ สล. 31/01/2555 31/01/2555
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการเบิกจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน สน.คท. มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๒๘ 31/01/2555 31/01/2555
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 13238 next last