หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 03/03/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ๒๕๕๓ ข้อ๗ สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๗๕๑ 24/11/2554 24/11/2554
ซักซ้อมการจัดเก็บเอกสารการรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๓๙๗ 24/11/2554 24/11/2554
การสำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ อปท. ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๖ 24/11/2554 24/11/2554
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของนายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๑๕ 23/11/2554 24/11/2554
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในงวดที่ ๑ จำนวน ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๔)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๓๙๕ 23/11/2554 23/11/2554
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเวทีนโยบายสาธารณะระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สน.สส. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๓๙๖ 23/11/2554 23/11/2554
ระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๑๖ 23/11/2554 23/11/2554
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๓๙๔ 23/11/2554 23/11/2554
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๓๗๑ 21/11/2554 23/11/2554
การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย กค. มท ๐๘๐๓/ว๒๓๙๑ 23/11/2554 23/11/2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๓๗๒ 22/11/2554 22/11/2554
การสำรวจข้อมูลความเสียหายของทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. และยังไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้สู่สภาพเดิม สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๓๗๐ 21/11/2554 21/11/2554
สำรวจข้อมูลผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร หรือผู้ทำหน้าที่แทนฯ) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๓๖๗ 18/11/2554 21/11/2554
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail สำหรับการติดต่อประสานงานของโรงเรียนในสังกัด สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/๒๓๖๖ 18/11/2554 21/11/2554
สำรวจข้อมูลผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๓๖๓ 18/11/2554 21/11/2554
สำรวจข้อมูลผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย เพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๓๖๒ 17/11/2554 21/11/2554
ความชัดเจนของหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สน.กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๓๖๘ 21/11/2554 21/11/2554
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงาน กบท. สน.คท. มท ๐๘๐๘.๕/ว๕๐ 18/11/2554 21/11/2554
ขอพระราชทานความช่วยเหลือ สน.กศ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/๙๗๙๐ 21/11/2554 21/11/2554
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๘๙/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน กจ. 15/11/2554 18/11/2554
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 12997 next last