หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/12/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๕
[บัญชีรายชื่อ ฯ]
[ตารางอบรม]
สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๙ 07/09/2554 07/09/2554
โครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๔
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๘๖๐ 06/09/2554 07/09/2554
การผลิตเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อเป็นรายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ สถ. กจ. มท ๐๘๐๒.๒/ว๘๘, ว๘๙ 06/09/2554 06/09/2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๓๖ 06/09/2554 06/09/2554
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๘๕๘, ว๑๘๕๖ 06/09/2554 06/09/2554
การจัดส่งหนังสือ ชุมชน ท้องถิ่น น่าอยู่อย่างเพียงพอด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน สน.สส. มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๘๔๐ 02/09/2554 06/09/2554
ขอโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานและค่าครุภัณฑ์ สน.พส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๘๑๘ 31/08/2554 06/09/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๘๕๓ 05/09/2554 05/09/2554
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญการ กจ. 02/09/2554 05/09/2554
ลำดับการหักเงินบำนาญชำระหนี้รายเดือน กค. มท ๐๘๐๓/ว๑๘๔๘ 05/09/2554 05/09/2554
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๘๓๙ 02/09/2554 05/09/2554
การส่งมอบรถยนต์เช่าไว้ใช้ในราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๘๔๙ 05/09/2554 05/09/2554
ติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับ อปท. (e-LAAS)
[บัญชีรายชื่อฯ]
[วิธีการบันทึกฯ]
สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๘๔๓ 02/09/2554 02/09/2554
สรุปคำกล่าวของ ร.นรม. และ รมว.มท. (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม สถ. สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๓๒ 02/09/2554 02/09/2554
การมอบอำนาจของ อสถ. กจ. มท ๐๘๐๒.๓/ว๙๙ 30/08/2554 02/09/2554
การมอบอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กจ. มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๘๐๙ 29/08/2554 02/09/2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
[เอกสารแนบ]
กพร. มท ๐๘๑๒/ว๑๘๒๒ 31/08/2554 02/09/2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๒๘, ว๒๒๙ 01/09/2554 02/09/2554
ขอเผยแพร่คู่มือและเอกสารโครงการ โครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
[คู่มือและเอกสารโครงการ]
สน.สส. มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๘๑๒ 30/08/2554 01/09/2554
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ระดับภาค
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๘๑๔ 29/08/2554 01/09/2554
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 12706 next last