หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 31/08/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในส้งกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
กจ. มท 0802.4/ว1140 02/05/2556 03/05/2556
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 สน.คท. มท 0808.5/ว1127 01/05/2556 03/05/2556
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สน.สส. มท 0891.4/ว1109 30/04/2556 02/05/2556
โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว27 02/05/2556 02/05/2556
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1135 02/05/2556 02/05/2556
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2556 กศ. มท 0893.4/ว1124 01/05/2556 02/05/2556
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการทางหลวงชนบท สบ.พถ. มท 0807.4/ว1077 25/04/2556 02/05/2556
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
สน.คท. มท 0808.2/ว1096 29/04/2556 02/05/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 กศ. มท 0893.4/ว1130 01/05/2556 02/05/2556
โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2556 กศ. - 01/05/2556 01/05/2556
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละของเทศบาล และ องคืการบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สน.สส. มท 0891.4/ว1128 01/05/2556 01/05/2556
กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 กศ. มท 0893.2/ว1119 30/04/2556 01/05/2556
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 5/2556 ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ศส. มท 0806/ว19 26/04/2556 01/05/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว1125 01/05/2556 01/05/2556
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด (Bank statement)
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
กค. มท 0803/ว1120 30/04/2556 01/05/2556
การดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สน.สส. มท 0891.4/1108 30/04/2556 30/04/2556
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว1055 23/04/2556 30/04/2556
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.2/ว1085 26/04/2556 29/04/2556
การแอบอ้างชื่อผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ สน.สส. มท 0891.2/ว1086 26/04/2556 29/04/2556
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว1090 29/04/2556 29/04/2556
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 15108 next last