หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/01/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
[บัญชีจัดสรรงบประมาณ]
กศ. มท 0893.3/ว2211 17/10/2556 18/10/2556
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[บัญชีการจัดสรรงบประมาณฯ]
กศ. มท 0893.3/ว2192 16/10/2556 18/10/2556
สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ ค่าเช่าบ้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กพส. มท 0810.3/ว2216 18/10/2556 18/10/2556
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว2215 18/10/2556 18/10/2556
การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.4/ว2115 17/10/2556 18/10/2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.2/ว2204 17/10/2556 18/10/2556
แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กค. มท 0803/ว2208 17/10/2556 17/10/2556
สำรวจคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กศ. มท 0893.4/ว2206 17/10/2556 17/10/2556
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด กค. มท 0803/ว2202 17/10/2556 17/10/2556
การขยายระยะเวลาการยื่นเสนอโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว2205 17/10/2556 17/10/2556
การฝึกอบรมผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0893.2/ว2207 17/10/2556 17/10/2556
ขอให้เร่งรัดการรายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2201 17/10/2556 17/10/2556
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2556 - 2557 กศ. มท 0893.2/ว2194 16/10/2556 17/10/2556
การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.2/ว2197 16/10/2556 17/10/2556
การแต่งตั้งข้าราชการ กจ. มท 0802.3/ว2200 16/10/2556 17/10/2556
แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. 526/2556 16/10/2556 16/10/2556
ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด กพส. มท 0810.2/ว2198 16/10/2556 16/10/2556
ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557) สล. มท 0801.1/ว81 16/10/2556 16/10/2556
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และ บทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณ เนื่องในโอกาศวันครู พ.ศ 2557 กศ. มท 0893.2/บ2188 15/10/2556 15/10/2556
การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย กศ. มท 0893.4/ว2184 14/10/2556 14/10/2556
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 15673 next last