หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/08/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนและข้อมูลอื่น ๆ ในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) กศ. มท 0893.3/ว1100 30/06/2557 01/07/2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน กศ. มท 0893.2/ว1074 27/06/2557 30/06/2557
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นายก/รองนายก อปท.) พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2/57 สน.บถ. มท 0809.6/1095 30/06/2557 30/06/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กพส. มท 0810.3/ว1082 27/06/2557 30/06/2557
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 34 สน.บถ. มท 0809.6/ว1093 30/06/2557 30/06/2557
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1092 30/06/2557 30/06/2557
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่าง ๆ สล. มท 0801.2/335 30/06/2557 30/06/2557
การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กศ. มท 0893.4/ว1085 30/06/2557 30/06/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 5/2557
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว1091 30/06/2557 30/06/2557
ขอความร่วมมือคัดเลือกสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับการสนับสนุนอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 กศ. มท 0893.2/ว1086 30/06/2557 30/06/2557
สำรวจข้อมูลเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด กพส. มท 0810.3/ว1090 30/06/2557 30/06/2557
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1672 27/06/2557 30/06/2557
ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและการเสนอหนังสือราชการต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว9 30/06/2557 30/06/2557
ขอเลื่อนกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานการคัดเลือก อปท.เข้าร่วมการขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริฯ สล. มท 0801.2/ว1079 27/06/2557 27/06/2557
แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สน.คท. มท 0808.2/ว1068 27/06/2557 27/06/2557
อัตราราคางานต่อหน่วย
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803/ว1069 27/06/2557 27/06/2557
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว55 27/06/2557 27/06/2557
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัด กพส. มท 0810.3/ว1055 26/06/2557 26/06/2557
การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว17 26/06/2557 26/06/2557
กำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[รายชื่อรุ่นที่ 1]     [รายชื่อรุ่นที่ 2]
[รายชื่อรุ่นที่ 3]
สน.บถ. มท 0809.4/ว1056 26/06/2557 26/06/2557
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 16446 next last