หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 05/07/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี ๒๕๕๕ สน.พส. มท ๐๘๑๐.๔/ว๒๑ 29/03/2555 30/03/2555
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กค. มท ๐๘๐๓/ว๘๘๘ 30/03/2555 30/03/2555
การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๘๘๙ 30/03/2555 30/03/2555
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ สน.บถ. 30/03/2555 30/03/2555
ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น สน.กม. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๘๙๐ 30/03/2555 30/03/2555
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สน.พส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๔๓๙ 29/03/2555 29/03/2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งวดที่ ๓ สน.คท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๘๗๑ 28/03/2555 29/03/2555
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๘๘๕ 29/03/2555 29/03/2555
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๘๗๓ 28/03/2555 28/03/2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
[เอกสารแนบ ๑]
[เอกสารแนบ ๒]
[เอกสารแนบ ๓]
กพร. มท ๐๘๑๒/๑๐๑, ว๘๓๓ 28/03/2555 28/03/2555
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ สล. มท ๐๘๐๑.๓/ว๗๗๗ 16/03/2555 28/03/2555
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน เม.ย.๒๕๕๕
[บัญชีรายชื่อผู้อยู่เวร ฯ]
สล. ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๑๓ 28/03/2555 28/03/2555
ขอเชิญร่วมงานวันหนังสือเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ สน.กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๗๔ 28/03/2555 28/03/2555
การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท ๐๘๐๙.๔/ว๘๖๘ 28/03/2555 28/03/2555
ขอเชิญส่งรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๘๖๖ 28/03/2555 28/03/2555
สำรวจข้อมูลข้าราชการ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ กจ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๘๖๓ 27/03/2555 27/03/2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๘๖๑ 27/03/2555 27/03/2555
ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และก่อสร้างลานกีฬา สน.พส. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๘๕๘ 27/03/2555 27/03/2555
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สน.กศ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๕๒ 27/03/2555 27/03/2555
การชำระค่าสลากบำรุงกาชาดไทย สถ. ประจำปี ๒๕๕๕ สล. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๑/ว๒๙ 27/03/2555 27/03/2555
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 13483 next last