หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/11/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การดำเนินการนำตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๖๔) 06/07/2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๓๐) 05/07/2554
โครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๔๙) 05/07/2554
การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๖, ว๑๗) 05/07/2554
ขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในงวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๕๐) 05/07/2554
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๑๐๗) 05/07/2554
ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๔๕)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
05/07/2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิ.ย. ๒๕๕๔ ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๓๔๓)
[บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ]
05/07/2554
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒-๒๐ (มท ๐๘๐๓/ว ๑๓๔๒)
[บัญชีรายชื่อฯ]
04/07/2554
การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ใช้ระบบวิทยฐานะ ตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ และ พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครู (มท ๐๘๐๙.๙/ว๗) 04/07/2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๑๓๓๙)
[เอกสารแนบ 1]
[เอกสารแนบ 2]
04/07/2554
การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)(ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๓๔๔) 04/07/2554
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๓๔๑) 04/07/2554
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของ สถ. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๗๙) 01/07/2554
ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๓๓) 01/07/2554
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒/๙๑)
[คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]
01/07/2554
การสำรวจคุณสมบัติผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๓๒๗) 30/06/2554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๓๑๙) 30/06/2554
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๙๐) 30/06/2554
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๘๙) 30/06/2554
first previous ข้อมูลที่ 4401 - 4420 จาก 12508 next last