การค้นหาหนังสือราชการ
1. สามารถค้นหาหนังสือราชการจากเงื่อนไขต่างๆได้ตามปกติ
2. การค้นหาหนังสือราชการจากเงื่อนไขหน่วยงาน
   2.1 หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
   จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
   2.2 หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
   จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

ค้นหาข้อมูล

ถึงวันที่ :   
ปัจจุบัน ยกเลิก
ถึงวันที่ :   
  • 264,940,060
  • 391