ปกหน้า

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 มาตรฐานตัวชี้วัดการจัดบริการระบบน้ำสะอาด

มาตรฐานที่ 1 ขั้นตอนก่อนดำเนินการ

มาตรฐานที่ 1.1 การกำหนดกรอบแนวทางการจัดหาน้ำสะอาดในชุมชน

มาตรฐานที่ 1.2 การสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นหรือความเหมาะสมของโครงการในเบื้องต้น

มาตรฐานที่ 1.3 การทดสอบปริมาณน้ำและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

มาตรฐานที่ 1.4 การสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่หมู่บ้าน

มาตรฐานที่ 1.5 การกำหนดประเภทระบบประปาหมู่บ้าน

มาตรฐานที่ 1.6 การสำรวจออกแบบและประมาณราคา

มาตรฐานที่ 1.7 การมีส่วนร่วมของประชาชน

มาตรฐานที่ 2 ขั้นตอนขณะดำเนินการ

มาตรฐานที่ 2.1 การก่อสร้างและวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็น

มาตรฐานที่ 2.2 บุคลากร

มาตรฐานที่ 2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน

มาตรฐานที่ 3 ขั้นตอนภายหลังดำเนินการ

มาตรฐานที่ 3.1 แนวทางการบริหารกิจการประปา

มาตรฐานที่ 3.2 แนวทางการจ่ายน้ำ

มาตรฐานที่ 3.3 แนวทางการจำหน่ายน้ำ

มาตรฐานที่ 3.4 การบำรุงรักษา

มาตรฐานที่ 3.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน

บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติในการจัดบริหารระบบน้ำสะอาด

บทที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานในอนาคต

ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำ