สื่อวีดิทัศน์

สวัสดีปีใหม่ประจำปี 2567

การประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับ อบจ. (คลินิก Local Service)

ถอดรหัสคอร์รัปชัน

การประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2566

รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมวลภาพผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในรอบเดือนธันวาคม 2565

โครงการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาวะ (โรงเรียนสุขภาวะวิทยาเทศบาลตำบลปลายพระยา) เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

โครงการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างมีส่วนร่วม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (สร้างสุข) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐาน ภายใต้ความร่วมมือของสหวิชาชีพ เทศบาลเมืองแสนสุข อำเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โครงการสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไพรบึง กองทุนออมวันละบาท เทศบาลตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง โดยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาเกษตรปลอดภัย โดยภาคประชาสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการกลยุทธ์ฝ่าวิกฤต ตลาดติดดาว เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โครงการ

โครงการสภาประชาคมเทศบาบตำบลพระแท่น เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการ

โครงการสร้างทักษะอาชีพเมืองบางขลัง โดยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

โครงการ

โครงการจิตอาสาดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สกู๊ปความเป็นมาวันท้องถิ่นไทย 2565

สารวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

การบรรยาย แนวทางการบริหารงบประมาณของ อปท.

การอภิปราย แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

https://youtu.be/aRAmAHr1eLQ

การอภิปราย การจัดทำและการบริหารงบประมาณ ของ อปท. ตอนจบ

การอภิปราย การจัดทำและการบริหารงบประมาณของ อปท.

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ และการบริหารงบประมาณของ สถ.

เป็นฮีโร่ในแบบของคุณ

เจ๊เป้า เมาท์เสมอ

ดอน คนหัวร้อน

สมหมาย สายแชร์

MV เพลง "อนาคตไทย อนาคตเรา"

ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา; Our Country Our Future

FUTURE THAILAND ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ประเทศก็เหมือนบ้านของเรา; My country My Home (ภาษาไทย)

ประเทศก็เหมือนบ้านของเรา; My country My Home (English)

ก้าวพอดี A Bright Leap Forward

Play Video เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ (ช่วงบ่าย)

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ (ช่วงเช้า)

A Bright Leap Forword (Part 2) วันที่ 11 ก.ค. 2562

A Bright Leap Forword (Part 1) วันที่ 11 ก.ค. 2562

Play Video A Bright Leap Forword (Part 2) วันที่ 10 ก.ค. 2562

A Bright Leap Forword (Part 1) วันที่ 10 ก.ค. 2562

A Bright Leap Forword (Show) วันที่ 9 ก.ค. 2562

A Bright Leap Forword (Part 2) วันที่ 9 ก.ค. 2562

A Bright Leap Forword (Part 1) วันที่ 9 ก.ค. 2562

A Bright Leap Forword (ภาพรวม) วันที่ 9 ก.ค. 2562

20 Years National Strategy

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง The National Strategy on National Security

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (National Competitiveness Enhancement)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตรชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 20 Years National Strategy

แนวทางการนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

น้องมะม่วง ร่วมมือกัน มันช่วยได้ 3

น้องมะม่วง ร่วมมือกัน มันช่วยได้ 2

น้องมะม่วง ร่วมมือกัน มันช่วยได้ 1

"บุญธิดา ชินวงษ์" บิวตี้บล็อกเกอร์ที่ใช้เท้าแต่งหน้า

"ดำเกิง มุ่งธัญญา" ครูผู้ไม่ยอมจำนนกับความมืดบอด

"ชุติมา เนตรสุริวงศ์" Miss Deaf World คนแรกของไทย

โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการทนายอาสาประจำสถานีตำรวจ

โครงการชุมชนไม้มีค่า

ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับประชาชนทั่วไป

ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเด็ก

ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเยาวชน

ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับวัยแรงงาน

ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้สูงอายุ

สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน

VTR ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ สำหรับเปิดในงานประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

นายสมมิตร โตรักตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ร่วมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมมอบนโยบายสำคัญ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

บันทึกเทป รมว.มท. อ่านสารวันท้องถิ่นไทย ปี 2564

ไฟล์เสียง รมว. มท. อ่านสารวันท้องถิ่นไทย ปี 2564

ความเป็นมาวันท้องถิ่นไทย ปี 2564

รายการ "ผู้ตรวจอวดท้องถิ่น"

นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์สดทาง Facebook Live แฟนเพจ "กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ" ในรายการ "รู้อยู่กับน้ำ" ในประเด็น "คืนชีพแหล่งน้ำขนาดเล็ก พลิกโฉมการจัดการน้ำประเทศไทย"

นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์ประเด็น กระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลังจิตอาสาในท้องถิ่น จัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า 50 ล้านชิ้น ป้องกัน COVID-19

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร ?

ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร ?

ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง?

ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?

กองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2562 ณ แจ้งวัฒนะฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

โครงการสุวัทนา วันที่ 9 กันยายน 2562

โครงการสุวัทนา วันที่ 5 สิงหาคม 2562

โครงการสุวัทนา วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ร.นรม.ประวิตร มอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย 22 สิงหาคม 2562

"อบต.หนองหญ้าปล้อง : ขยะเกิดขึ้นที่ไหน กำจัดที่นั่น"

"เมืองพานน่าอยู่ : เราจะทำให้รถขนขยะกลายเป็นอนุสาวรีย์"

เทศบาลนครสงขลา สู่เป้าหมาย

"บ้านป่าบุก อบต.แม่แรง : ต้นแบบถังขยะเปียก ลดโลกร้อน"

?คิดและทำอย่างไรให้สำเร็จ ความท้าทายของการจัดการขยะต้นทางใน จ พิษณุโลก?

"นโยบายชัด จัดการดี จันทบุรี แยกขยะ 100%"

ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเป็นวิทยากรในวงสัมมนา "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน"

ผอ.อบก. ร่วมเป็นวิทยากรในวงสัมมนา "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน...พลังคนไทยเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ"

รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน ร่วมเป็นวิทยากรในวงสัมมนา "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน"

มท.1 มอบนโยบายการบริหารจัดการขยะ (ฉบับย่อ)

มท.1 มอบนโยบายการบริหารจัดการขยะ (ฉบับเต็ม)

อธิบดี สถ. กล่าวปิดงานสัมมนา "ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ"

VTR "ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ - เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ"

โครงการสุวัทนา วันที่ 8 ก.ค. 2562 เทป2

โครงการสุวัทนา วันที่ 8 ก.ค. 2562 เทป1

โครงการสุวัทนา วันที่ 22 ก.ค. 2562 เทป2

โครงการสุวัทนา วันที่ 22 ก.ค. 2562 เทป1

โครงการเปิดอาคารสุวัทนา ฟังธรรมเทศนา ประจำปี 2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 (ตอนที่ 2)

โครงการเปิดอาคารสุวัทนา ฟังธรรมเทศนา ประจำปี 2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 (ตอนที่ 1)

โครงการเปิดอาคารสุวัทนา ฟังธรรมเทศนา ประจำปี 2562 วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 21 มิถุนายน 2562

สกู๊ป เปิดบ้าน อ.ดิสสกร โมเดลสร้าง สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

ไม่ขี้โกง คนดีไทยต้องการ 3

ไม่ขี้โกง คนดีไทยต้องการ 2

ไม่ขี้โกง คนดีไทยต้องการ 1

ท้องถิ่นปี 62 ฮ็อต รับ 8 พัน สมัคร 3 แสน

โครงการเปิดอาคารสุวัทนา ฟังธรรมเทศนา ประจำปี 2562 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 62

โครงการเปิดอาคารสุวัทนา ฟังธรรมเทศนา ประจำปี 2562 ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

" โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สัมภาษณ์ในรายการ "NBT มีคำตอบ" ประเด็นการจัดการขยะของท้องถิ่น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

สถ. ร่วมใจปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้มหามงคล เฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรายการ สดลึกจริง (ดิจิตอลช่อง 20)

โครงการเปิดอาคารสุวัทนา ฟังธรรมเทศนา ประจำปี 2562 ณ วันที่ 22 เมษายน 2562

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงหล่อพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 20 เมษายน 2562

พิธีอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ 19 เมษายน 2562

พิธีอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทย ไปวัดสุทัศนเทพวราราม และพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม จากกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถ.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" และจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในรายการ สดลึกจริง (ดิจิตอลช่อง 20)

สถ. ถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณา ป.ป.ช. (ชุด การบ้าน)

ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณา ป.ป.ช. (ชุด คุณว่าใครชนะ)

ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณา ป.ป.ช. (ชุด ซื้อสิทธิ ขายเสียง)

ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณา ป.ป.ช. (ชุด หัวหน้าพาโกง)

ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณา ป.ป.ช. (ชุด แซงคิว)

โครงการเปิดอาคารสุวัทนา ฟังธรรมเทศนา ประจำปี 2562 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 โดย พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อีกหนึ่งภารกิจของนายกฯอาร์ตนโยบายการจัดการสุนัขจรจัด ของศูนย์พึ่งพิงสุนัขคลอง 12 เทศบาลนครรังสิต ศูนย์พึ่งพิงสุนัข ตอน 2

อีกหนึ่งภารกิจของนายกฯอาร์ตนโยบายการจัดการสุนัขจรจัด ของศูนย์พึ่งพิงสุนัขคลอง 12 เทศบาลนครรังสิต ศูนย์พึ่งพิงสุนัข ตอน 1

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส

โครงการเปิดอาคารสุวัทนา ฟังธรรมเทศนา ประจำปี 2562 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562

การบริหารจัดการขยะเศษอาหารจากครัวเรือนและการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถ.กำหนดอัตราค่าอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานสงเคราะห์สัตว์ของ อปท. ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. ในรายการเช้านี้ประเทศไทย ททบ.5

โครงการเปิดอาคารสุวัทนา ฟังธรรมเทศนา ประจำปี 2562 โดย พระครูสิริธรรมภาณ (สุเทพ อภิเทโว) วัดละหาร วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เชิญร่วมงาน สัปดาห์วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

สถ.แถลงข่าวจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลท่าศาลา จ.ลพบุรี ร่วมปฎิบัติตามแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกของคนในชุมชน ในรายการ สดลึกจริง (ดิจิตอลช่อง 20)

เรื่อง รางวัลการันตีคุณภาพ เทศบาลตำบลโก่งธนู ร่วมแรงขจัดขยะในชุมชน จนก้าวสู่ชุมชนต้นแบบ ในรายการ สดลึกจริง (ดิจิตอลช่อง 20)

อธิบดี สถ. ลงพื้นที่ อบต.บางบัวทอง เปิดโครงการธนาคารขยะประกันชีวิต ในรายการ สดลึกจริง (ดิจิตอลช่อง 20)

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 ในรายการ สดลึกจริง (ดิจิตอลช่อง 20)

PRD LAMPHUN Breaking News กิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง

อธิบดี สถ. สัมภาษณ์ในรายการ MMM Magazine Onair ประเด็น ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง ททบ. 5

ข่าวพระราชสำนัก

โครงการจัดเก็บข้อมูลขยะเปียกเพื่อการคำนวน การปล่อยก๊าชเรือนกระจกของ สถ.

เชิญชวนรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ร่วมเปลี่ยนเมืองไทยไปด้วยกัน

อธิบดี สถ. เปิดธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต อบต.บางบัวทอง

ข่าวในพระราชสำนัก วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562

วีดีทัศน์ผลงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. อสถ. สัมภาษณ์ในรายการ

ThaiPBS สหกรณ์ออมทรัพย์

Do The Ride Thing - Trip ชัยนาทเมืองจักรยาน

ข่าวคอลัมน์หมายเลข 7 ใช้งบราชการในที่ดินเอกชนได้หรือไม่

สถ. แจงกรณี ปัญหาผลกระทบทางมลพิษจากโรงไฟฟ้าขยะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทอดพระเนตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี 2561 ตอนพิเภกสวามิภักดิ์

พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑

พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สถ.จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งเเวดล้อมดีเด่น1.2

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ข่าวเที่ยง (NBT)

ข่าวในพระราชสำนัก 23 ตุลาคม 2561 ออกอากาศสด เวลา 20 00 น เครือข่าย thaitv6

ข่าวในพระราชสำนัก 23 ตุลาคม 2561 ออกอากาศสด เวลา 20 00 น เครือข่าย thaitv6

สถ.ชี้แจงกรณี สั่งห้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำรถฉุกเฉินรับผู้ป่วยกลับบ้าน

สถ.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ออกอากาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 23.00 น. รายการ แหกโค้งข่าว ทาง Tnews. ช่อง Digital 26

สถ.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ 16 ปี ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ในรายการเช้านี้ประเทศไทย ทาง ททบ.5

รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน วันที่ 28 ก.ย. 2561 ตอน สถานการณ์ขยะในประเทศไทย โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โฮมสเตย์ท้องถิ่น สู่ระดับโลก

วีดิทัศน์ เกษียณอายุราชการ สถ. ปี 2561

สถ.และภูเก็ต ผนึกกำลังจัดใหญ่ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ปี 2561 ช่อง NBT

สถ.และภูเก็ต ผนึกกำลังจัดใหญ่ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ปี 2561 ช่อง 5

สถ. จัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

อสถ. ให้สัมภาษณ์ประเด็น "โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ในรายการคนเฝ้าข่าว

อสถ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

โครงการ "สานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง"(กินดี อยู่ดี มีสุข)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการศึกษา ๕ แห่ง

สถ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 7.00 น. ในรายการเช้าที่ประเทศไทย ททบ.5

สถ. จัดเสวนาการบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียน มุ่งหวังโภชนาการที่ดีสู่เด็กไทย ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ในรายการเช้านี้ประเทศไทย ททบ.5

สถ. จัดเสวนาการบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียน มุ่งหวังโภชนาการที่ดีสู่เด็กไทย พร้อมผลักดันระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติมาใช้กับทุกโรงเรียน รายการข่าว 3 มิติ ช่อง 3 วันที่ 17 มิ.ย. 2561

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ" วันอาทิตย์ 17 มิถุนายน 2561

นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมในรายการ แผ่นดินไทยใสสะอาด ประเด็น การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อธิบดี สถ.ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย

สถ. จัดโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ออกอากาศในรายการเช้านี้ประเทศไทย ทาง ททบ.5 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2561

สถ.ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นโครงการอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ในรายการเช้านี้ประเทศไทย (ททบ.5)

สถ.ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นโครงการอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ทางสถานีวิทยุ FM105 ในรายการคัดข่าวมาคุย

อสถ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ทต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี

อสถ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ทต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี

"ตามรอยผ้าไหม" 3-4 มีนาคม 2561 จังหวัดนครราชสีมา

อสถ. ร่วมงาน สงกรานต์ ปลอดภัย ปลอดเหล้า ไม่คุกคาม

อสถ. ชี้แจงเดินหน้าเอาผิด อปท. ฮั๊วจัดซื้อรถดูดโคลน

อสถ. ย้ำ การสรรหา ขรก.ท้องถิ่น(สายผู้บริหาร) โปร่งใสและเป็นธรรม

อสถ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

สถานธนานุบาลของ อปท.ลดดอกเบี้ยเพิ่มช่วงเปิดเทอม

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๑

งานแถลงข่าววันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ในรายการเช้านี้ประเทศไทย ทาง ททบ.๕

อสถ. ชี้แจง อปท.ยืนยัน มีงบฯ จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

สถ. ร่วมกับ Home pro เปิดโครงการตลาดประชารัฐ

เงินสะสมของท้องถิ่นขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่

อสถ. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone In) ในรายการ เล่าสู่กันฟัง

สถ. จับมือ องค์การตลาด ร่วมใจสร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี

คำอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ รองอธิบดี สถ. (นายขจร ศรีชวโนทัย)

คำอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ รองอธิบดี สถ. (นายธนา ยันตรโกวิท)

คำอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ รองอธิบดี สถ. (นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

นายธนา ยันตรโกวิท ร.อสถ. เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาด้วยแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ (EDUCATION IN FINLAND) เพื่อพัฒนาผู้นำฯ

สถ. ร่วมกับ SCB เปิดตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

อสถ. เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๕ ณ สนามสุระกุล จ.ภูเก็ต

มท. ชวนรู้ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

อสถ. บรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายของ มท. รวมกลุ่มฯ(Clusters)

รมว.มท. บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย

อสถ. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone In) ในรายการมหาดไทยชวนรู้

สถ. ชัดเจนในความโปร่งใส แจ้งผู้สอบท้องถิ่นขอดูคะแนนสอบได้

เช้านี้ประเทศไทย สกู๊ปจังหวัดสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 5

เช้านี้ประเทศไทย สกู๊ปจังหวัดสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 4

เช้านี้ประเทศไทย สกู๊ปจังหวัดสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 3

เช้านี้ประเทศไทย สกู๊ปจังหวัดสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 2

เช้านี้ประเทศไทย สกู๊ปจังหวัดสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 1

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมและชี้แจงประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ณ เขาขยาย จ.ชัยนาท

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดสระบุรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดของ อปท. ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง จ.จันทบุรี

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ ทางสถานีข่าวไทยรัฐทีวี

เดินหน้าประเทศ (ประชารัฐร่วมใจ ประเทศไทยไร้ขยะ)

กรมท้องถิ่นสานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกร ครั้งที่ ๒ ยอดรวมแล้วกว่า ๓๒ ตัน

สกู๊ปข่าวโครงการประเทศไทยไร้ขยะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ตอน มุ่งสร้างท้องถิ่นไทย ให้เข้มแข็งโปร่งใส ๓ มิ.ย. ๖๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการ ณ ตลาด อ.ต.ก.

สถ. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำปี ๒๕๖๐

สถ. จัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐

เช้านี้ประเทศไทย ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐ โครงการน้ำคือชีวิตสู่แปลงเกษตรผสมผสาน

ท้องถิ่น 4.0

๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : โครงการอบรมหลักสูตรท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๑๐ ธนาคารขยะ จ.สมุทรสาคร

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๙ แผนช่วยเหลือของเทศบาลเมืองสุข จ.ชลบุรี

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๘ โครงการด้านการศึกษาสู่ AEC จ.ลําพูน

ชมชนเปลี่ยนโลก EP.๗ การบริหารจัดการขยะ เกาะคา จ.ลำปาง

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๖ โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๕ ขายข้าวสารช่วยชาวนา จังหวัดสุรินทร

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๔ โครงการแปลงเกษตรพอเพียง ต.มาบข่า จ.ระยอง

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๓ พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อสวนลําไย จังหวัดจันทบุรี

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๒ บ้านท้องถิ่นไทย จังหวัดเพชรบุรี

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๑ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ลา จ.สิงห์บุรี

พระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข

รางวัลพระราชทานพระเจ้าอยู่หัว อปท.พอเพียงสนง.กปร.การบริหารจัดการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ ตอนที่ ๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ ตอนที่ ๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ จังหวัดระยอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวนา จ.สุรินทร์

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เรื่องโครงการตามแนวพระราชดำริ (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)

โครงการติดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP) อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท

รายการที่นี่ประเทศไทย พฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตอนสถ.มอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงู จ.ชัยนาท

เดินหน้าประเทศไทย ตอนการบริหารจัดการขยะ จังหวัดสะอาดตามแนวทางประชารัฐ

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 5

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 1

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 2

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 3

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แรลลี่ ครอบครัวท้องถิ่น ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...

ท้องถิ่นไทย รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

ท้องถิ่นไทยส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

ท้องถิ่นสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 6

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แด่ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยร่วมพิธีประสาทปริญญา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 4

คำกล่าวอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ปี ๒๕๕๙

นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การแถลงข่าวผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน

โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 1

โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 2

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่1

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่2

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่3

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่4

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่5

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่6

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่7

คลิปวีดีโอศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่

คลิปวีดีโอ เมืองสวย

คลิปวีดีโอ น้ำใส