เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB047705 การจัดโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ โดย ธีระพงษ์ นางแย้ม 19/04/2567 11:43 0/19 ลบ
WB047704 นักพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ จะประสงค์จะขอโอนย้าย ไปดำรงตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ได้หรือไม่ โดย ชุมพร ทองอุ่นเรือน 17/04/2567 15:02 0/23 ลบ
WB047703 การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน โดย เพราพิลาส สารสิทธิ์ 17/04/2567 14:51 0/39 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน เมษายน

WB047703 การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน โดย เพราพิลาส สารสิทธิ์ 17/04/2567 14:51 0/39 ลบ
WB047702 สอบถามกรณีได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับ โดย Thitiporn Juyjamnong 05/04/2567 16:12 0/35 ลบ
WB047704 นักพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ จะประสงค์จะขอโอนย้าย ไปดำรงตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ได้หรือไม่ โดย ชุมพร ทองอุ่นเรือน 17/04/2567 15:02 0/23 ลบ
WB047705 การจัดโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ โดย ธีระพงษ์ นางแย้ม 19/04/2567 11:43 0/19 ลบ
WB047699 สอบถามกรณีประธานสภา อบต.ลาป่วย โดย กนกพล อุดมถิ่น 04/04/2567 14:47 0/16 ลบ

หัวข้อ

WB047705 การจัดโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ โดย ธีระพงษ์ นางแย้ม 19/04/2567 11:43 0/19 ลบ
WB047704 นักพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ จะประสงค์จะขอโอนย้าย ไปดำรงตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ได้หรือไม่ โดย ชุมพร ทองอุ่นเรือน 17/04/2567 15:02 0/23 ลบ
WB047703 การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน โดย เพราพิลาส สารสิทธิ์ 17/04/2567 14:51 0/39 ลบ
WB047702 สอบถามกรณีได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับ โดย Thitiporn Juyjamnong 05/04/2567 16:12 0/35 ลบ
WB047701 สอบถามกรณีได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับ โดย Thitiporn Juyjamnong 05/04/2567 16:12 0/3 ลบ
WB047700 สอบถามกรณีรับรายได้ในวันหยุด โดย สาลี ชิณการณ์ 05/04/2567 14:18 0/7 ลบ
WB047699 สอบถามกรณีประธานสภา อบต.ลาป่วย โดย กนกพล อุดมถิ่น 04/04/2567 14:47 0/16 ลบ
WB047698 ขอหารือคุณสมบัติของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งเป็นนายตรวจ นายช่าง โดย ทิพมณี ละมัย 27/03/2567 14:52 0/19 ลบ
WB047697 ขอหารือการใช้เงินสะสม โดย สุภัสตรา ทองศิริรัตน์ 27/03/2567 10:42 0/53 ลบ
WB047695 ขอหารือการจัดการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ระดับอำเภอ โดย อบต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ 25/03/2567 10:27 1/31 ลบ
WB047690 สอบถาม เกี่ยวกับคำนิยามของกิจกรรมสาธารณะ โดย ไชยรงค์ จำปา 21/03/2567 11:35 0/19 ลบ
WB047689 การจ้างข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ โดย praphaiphun sangphet 20/03/2567 15:15 0/32 ลบ
WB047688 เพิ่มเฟสไฟฟ้า โดย สุพรรษา แหลมไธสง 19/03/2567 10:19 0/11 ลบ
WB047687 การคิดค่าเสื่อมราคา ถังเก็บน้ำประปา สมัยสภาตำบลฯ โดย ศิริพร ชูรักษ์ 15/03/2567 10:42 0/28 ลบ
WB047686 การจ่ายเช็คกับผู้ประกอบการ โดย ศิชา แกว่นธัญญกิจ 15/03/2567 10:09 0/7 ลบ
WB047685 การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนัย์ สมคิด 13/03/2567 12:14 0/55 ลบ
WB047684 การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนัย์ สมคิด 13/03/2567 11:35 0/21 ลบ
WB047683 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โดย อดิศักดิ์ เตาะสาตู 05/03/2567 15:00 0/43 ลบ
WB047682 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำยาญการ มีคุณสมบัติในการสอบ นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย) หรือไม่ โดย จารุณี สีวังคำ 27/02/2567 16:36 0/40 ลบ
WB047681 เปลี่ยนชักโครกสำนักงาน เบิกจ่ายจากงบประมาณประเภทใด โดย วีณา ปาลรัตน์ 23/02/2567 12:01 0/39 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 13261 next last
  • 10,583,897
  • 25