( ข่าวฝากการบริหารงานบุคคล/รับสมัครงานจาก อปท. )

ประะชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น   
05/04/2567
ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายวิชาการ/ปฏิบัติ   
28/03/2567
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น   
23/05/2566
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   
21/07/2565
ประกาศเทศบาลตำบลกกโก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   
08/06/2565
file1
ประกาศเทศบาลตำบลกกโก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   
02/06/2565
ประกาศเทศบาลตำบลกกโก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   
02/06/2565
ประกาศเทศบาลตำบลกกโก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   
02/06/2565
ประกาศเทศบาลตำบลกกโก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   
02/06/2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่ง ประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
29/03/2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่ง ประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   
29/03/2565
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่น ข้าราชการอื่น   
11/02/2565
file1
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่น ข้าราชการอื่น   
03/02/2565
file1
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่น ข้าราชการอื่น   
03/02/2565
file1
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่น ข้าราชการอื่น   
03/02/2565
รายงานสถานะการเงินการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ปีงบประมาณ2564 ไตรมาสที่1   
02/06/2564
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   
01/06/2564
file1 file2
อบต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง   
02/03/2564
file1
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.) อบต.วัดเพลง จ.ราชบุรี   
01/02/2564
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.) อบต.วัดเพลง จ.ราชบุรี   
01/02/2564
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 213 next last