( อปท. )

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ]   
04/10/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
04/10/2566
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2566 [องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง]   
02/10/2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 [องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง]   
02/10/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
02/10/2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2566 - เดือน กันยายน 2566 [องค์การบริหารส่วนตำบลต้า ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย]   
29/09/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
29/09/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
29/09/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
29/09/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด (ผช.นักพัฒนาชุมชน) [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
29/09/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด (ผช.นักวิเคราะห์) [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
29/09/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด (ผช.นักทรัพยากรบุคคล) [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
29/09/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
29/09/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (ขับเรือ) [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
29/09/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานกองช่าง [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
29/09/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี การพัฒนาและจัดเก็บรายได้ [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
29/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาจง [องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย]   
29/09/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
26/09/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ สพฐ จำนวน 2,560 กล่อง [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
26/09/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
26/09/2566

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 12667 next last