ข่าวฝึกอบรม สพบ.

ค้นหา

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( จำแนกตามหลักสูตร )

More
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๓๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๒๙๗)   
20/10/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๙๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๒๙๘)   
20/10/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๑๐๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๓๐๐)   
20/10/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๘๐ (เพิ่มเติม) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๒๐๘)   
16/10/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ ๑๒ (เพิ่มเติม) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๒๐๗)   
16/10/2566

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( ช่วงระยะเวลา )

More
แจ้งเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรม โครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา จำนวน ๓ หลักสูตร (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๕๕๓)   
11/04/2566
การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๓ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖   
27/03/2566
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2566    new
27/03/2566
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๖๒)    new
27/03/2566
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักสูตรระยะสั้น) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖   
17/10/2565
  • 10,530,366
  • 4