ข่าวฝึกอบรม สพบ.

ค้นหา

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( จำแนกตามหลักสูตร )

More
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างศักยภาพการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๕๓๒)   
10/04/2567
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๔๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๐๗๓)   
10/04/2567
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ ๒๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๑๑๙)   
10/04/2567
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนสูตรและการใช้งาน Excel สำหรับงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๖ (มท ๐๘๐๗.๗/ว ๑๕๒๔)   
10/04/2567
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๓ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๕๑๘)   
10/04/2567

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( ช่วงระยะเวลา )

More
แจ้งเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรม โครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา จำนวน ๓ หลักสูตร (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๕๕๓)   
11/04/2566
การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๓ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖   
27/03/2566
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2566    new
27/03/2566
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๖๒)    new
27/03/2566
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักสูตรระยะสั้น) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖   
17/10/2565
  • 10,583,901
  • 29