ข่าวฝึกอบรม สพบ.

ค้นหา

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( จำแนกตามหลักสูตร )

More
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๓๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๐๖)   
25/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๓๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๐๖)   
25/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๓๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๐๔)   
25/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๕๒)   
25/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๔๙)   
20/09/2566

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( ช่วงระยะเวลา )

More
แจ้งเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรม โครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา จำนวน ๓ หลักสูตร (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๕๕๓)   
11/04/2566
การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๓ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖   
27/03/2566
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2566    new
27/03/2566
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๖๒)    new
27/03/2566
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักสูตรระยะสั้น) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖   
17/10/2565
  • 10,505,690
  • 29