ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณกรณีเบิกเกินส่งคืน และการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online   
13/02/2566
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
26/01/2566
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
24/05/2565
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai   
05/04/2565
แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
24/03/2565

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
01/03/2565
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
01/03/2565
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565   
03/02/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
10/01/2565
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
04/01/2565

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณกรณีเบิกเกินส่งคืน และการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online   
13/02/2566
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS)   
17/01/2565
ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
17/01/2565
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
17/01/2565
แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
29/12/2564
  • 10,627,815
  • 1,260