รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  รหัสอปท.
  ชื่ออปท.
  ประเภท อปท.
  จังหวัด
  อำเภอ