นโยบายและแผน

     จำนวนรายการต่อหน้า

คำตอบ (1): ในเรื่องของ"แผนพัฒนาท้องถิ่น" จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ "ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น" ไม่ใช่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งจะรับผิดชอบในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ใช่ "แผนพัมนาท้องถิ่น"
[ กยผ. : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ]

คำตอบ (2): รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายประจำเดือนและงบอุดหนุนตามที่ได้รับจัดสรร
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (3): ลงเฉพาะโครงการงบลงทุน สิ่งปลูสร้าง เช่น ทางน้ำ สิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ (ระบุ)
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (4): กรอกข้อมูลตามไตรมาสที่บริหารสั่งการงบประมาณใช้ปีต่อไป
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (5): สามารถทำได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 21 และข้อ 22 ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 1. การแก้ไข เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดของโครงการโดยไม่ทำให้ วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ตัวอย่างที่หนึ่ง หมู่ที่ 11 ข้อเท็จจริงคือ หมู่ที่ 1 ตัวอย่างที่สอง ทุกคนก็รู้ว่าคลองยายสา อยู่ในหมู่ที่ 4, 7, และ 8 แต่เขียนในโครงการผิดเป็นหมู่ที่ 9 ก็ทำให้ หรือแก้ให้ถูกต้องเสีย เป็นต้น 2. การเปลี่ยนแปลง เป็นการทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่ เวลา พื้นที่ ขอบเขต (สภาพเปลี่ยนไป) เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เปลี่ยนแปลง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องบันทึกในระบบ e-Plan ให้แก้ไขในระบบ e-Plan ด้วย
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]


first previous ข้อมูลที่ 1 - 5 จาก 5 next last

  • 99,820,981
  • 13