ระบบ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

     จำนวนรายการต่อหน้า

คำตอบ (1): ๑. สามารถดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑ ดับเบิ้ลคลิก ?LTAX GIS_๒? หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook ๑.๒ คลิก ?Add Vector Layer? เลือก ?Encoding (TIS-๖๒๐ หรือ UTF-๘) ๑.๓ คลิก ?แสดง? ไปยังไฟล์ที่เก็บข้อมูลรูปแปลงที่ดินจากกรมที่ดิน ๑.๔ เลือกไฟล์รูปแปลงที่ดินหรือไฟล์ขอบเขต อปท. ที่ลงท้ายด้วย .shp ๑.๕ Copy ลิ้งด้านล่างไปวางที่ Google Chrome ช่อง URL เสร็จแล้ว Enter https://drive.google.com/file/d/1feP35jHLyoD8HiOifFXKqVn42c1QHcsR/view (ให้ดำเนินการตามลิ้งนี้ได้เลย)
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (2): ๑. อปท. จะต้องบันทึกข้อมูลในปีนั้นๆ ให้แล้วเสร็จ ๒. ไปที่เมนู ?การจัดการทั่วไป? เลือก ?บันทึกค่าตั้งต้นแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน? ใส่ปีในช่อง ?เพิ่มปีภาษี? แล้วกด ?+ เพิ่ม? ระบบจะแจ้งว่า ?ระบบจะถ่ายโอนข้อมูลพร้อมทั้งการตั้งค่าข้อมูลทั้งหมด ของปีที่ท่านต้องการไปยังปีที่ท่านต้องการเพิ่มข้อมูล? แล้วกด ?OK? ๓. เลือกปีของข้อมูลที่ต้องการถ่ายโอน (คือปีที่ผ่านมาแล้ว) คลิก ?ถ่ายโอนข้อมูล? รอจนกว่า ระบบจะประมวนผลแล้วเสร็จ (สังเกตช่องสถานะจะเป็นสีเขียว) ทั้ง ๔ ประเภท ๔. ไปที่เมนู ?แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน? เลือก ?บันทึกและค้นคืนข้อมูลทรัพย์สิน (ที่ดิน,โรงเรือน,ป้าย.ใบอนุญาต) ? คลิก ?ค้นหาข้อมูล? ใส่ชื่อเจ้าของที่ดิน กด ?ค้นหา? เสร็จแล้วคลิกที่ชื่อเจ้าของที่ดิน ๕. คลิก ?รหัสแปลงที่ดิน? ทีละแปลง ๖. คลิก ?คำนวณภาษี? กด ?บันทึก? เสร็จแล้วกด ?บันทึก? อีกครั้ง แล้วกด ?OK? เพื่อจัดเก็บข้อมูล (ทำเฉพาะข้อมูลที่ดินเท่านั้น ทุกรายที่เสียภาษี ส่วนข้อมูลโรงเรือน,ป้าย.ใบอนุญาตข้อมูลจะโอนไปอัตโนมัติ) ๗. ตรวจสอบข้อมูลที่ดินว่าโอนได้หรือไม่ คลิก ?การจัดเก็บรายได้? คลิก ?ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)? ค้นหาข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการแปลงที่ดิน ใส่ชื่อย่อ เช่น ก กดค้นหา เสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง ทุกแปลง แล้วกด ?จัดเก็บข้อมูล?
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (3): - เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook นั้นได้มีการอัพเดท (Update) Mozilla Firefox จากเวอร์ชั่น ๔๕.๐.๑ ที่ให้ไปพร้อมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐)
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (4): ๑. หลังจากที่ได้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) จะต้องดำเนินการถอดรหัสผ่าน (License) เครื่องนั้นก่อน ดังนี้ ๑.๑ ติดตั้งโปรแกรม Genlicense (Copy ไฟล์ Genlicense มาวางที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook) ๑.๒ ดับเบิ้ลคลิก Genlicense (โปรแกรมจะขึ้นรหัสเครื่องให้) Copy รหัสเครื่องทั้งหมดมาวางช่อง CODE (ช่องที่ ๒) กด ?ถอดรหัส? รหัสผ่าน (License) จะขึ้นช่องที่ ๓ (LICENSE) ๑.๓ Copy รหัสผ่าน (License) ช่องที่ ๓ (LICENSE) มาวางในช่องของโปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) แล้วกด ?บันทึก?
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (5): ๑. อปท. ที่ได้ติดตั้ง Antivirus เช่น Avast, Kaspersky, ESET NOD๓๒ จะต้องดำเนินการปิดชั่วคราว หรือ ถอน (Uninstall) ก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ๒. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook เป็น Windows ๑๐ ให้ตรวจสอบ Microsoft .NET ก่อนว่าได้ดำเนินการติดตั้งที่เครื่องหรือยัง ถ้ายังไม่ติดตั้งให้ดำเนินการติดตั้งก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรม แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ดังนี้ ๒.๑ เชื่อมอินเตอร์เน็ต ๒.๒ คลิก Control Panel ๒.๓ คลิก Uninstall a program หรือ Programs and Features ๒.๔ คลิก Turn Windows features on or off แล้วคลิกที่ช่อง Microsoft .NET กด OK รอเครื่องประมวนผล ๒.๕ คลิก Download กด OK รอจนกว่าเครื่องจะประมวนผลเสร็จ แล้ว Restart
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (6): ๑. การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ของ อปท. เป็นเรื่องที่ อปท. ต้องถือปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๖๗) และระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๒๕) ซึ่งกำหนดให้ อปท. ต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เป็นรายไตรมาสตามแบบที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด ๒. อปท. ต้องเข้าไปที่ info.dla.go.th โดยใช้ username/password ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้เพื่อเข้าสู่ระบบ ในเมนูรายงานเกี่ยวกับหนี้ ให้กดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ของ อปท. (ทั้งที่มีการ กู้เงินจากทุกแหล่งเงินกู้ และที่ไม่มีการกู้เงิน) จากนั้นให้ออกไปที่เมนูรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะ หนี้คงค้างของ อปท. เพื่อออกรายงานเป็นรูปแบบไฟล์ Excel ส่งให้ สบน. ต่อไป (ในส่วนของ สถ. จะได้รับข้อมูลจากการบันทึกลงในระบบ Info แล้ว) ซึ่ง อปท.จะต้องบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคมของทุกปี (หนังสือ สถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒) ๓. ข้อมูลตามข้อ ๒ จะถูกนำไปวิเคราะห์สถานะการคลังของ อปท. เพื่อประกอบการพิจารณา ขอกู้เงินเพิ่มเติมของ อปท. ในครั้งต่อไป และเผยแพร่เป็นภาพรวมเกี่ยวกับหนี้ของ อปท. ในเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ต่อไป
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (7): การส่งไฟล์แนบไปกับ e-mail ภายใต้ domain เดียวกัน (@dla.go.th) จะส่งได้ไม่เกิน 50 MB ไม่รวมถึงการใช้ระบบ e-mail อื่น ๆ ซึ่งจะมีการกำหนดพื้นที่การส่งไฟล์ที่แตกต่างกันไป
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (8): ระบบ e-mail ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับ - ส่ง จดหมายภายใต้โดเมน @dla.go.th ซึ่งเปิดให้บริการแก่ข้าราชการ หน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (9): โทรศัพท์สอบถามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 1105 1112 1116
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (10): ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มขอทราบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากหน้าจอเข้าสู่ระบบ e-mail (https://mail.dla.go.th) ส่งมาทาง e-mail : csit@dla.go.th และโทรศัพท์สอบถามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๕, ๑๑๑๒ และ ๑๑๑๖
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (11): กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้บริการ e-mail แก่ อปท. ละ ๑ e-mail กรณีหน่วยงานย่อยของ อปท. มีความต้องการใช้งาน e-mail ให้ประสานเพื่อรับทราบ e-mail จาก อปท. ที่สังกัด หรือโทรศัพท์สอบถามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๕, ๑๑๑๒ และ ๑๑๑๖
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (12): สำหรับการอบรมระบบ e-plan ปี 2561 หากมีการเปิดอบรมทางกรมฯจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบทางเมนูข้อความหรือหนังสือสั่งการ รายละเอียด อปท. สามารถศึกษาได้จากคู่มือในระบบแต่หากยังมีปัญหา/ข้อสงสัย ในการกรอข้อมูลกรุณาติดต่อ call center
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (13): สามารถส่งข้อความหรือโทรศัพท์มาที่ Call Center เพื่อให้ จนท. ส่วนกลาง ดำเนินการแจ้งโปรแกรมเมอร์ เพิ่มเติมจำนวนแนวทางการพัฒนาให้แต่ในส่วนของแผนพัฒนา 4 ปี จะไม่มีขั้นตอนแนวทางการพัฒนาให้กรอก (เนื่องจากเป็นระเบียบใหม่)
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (14): ระบบกำหนดให้ไม่สามารถเลือกซ้ำได้ เพราะต้องการให้รู้ว่ากิจกรรมนั้นอยู่ในประเด็นเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดในเรื่องใด จึงไม่มีการเลือกซ้ำ ทั้งนี้ การนำเข้าข้อมูลต้องวิเคราะห์หาเหตุผลและน้ำหนักว่าควรอยู่ในยุทธศาสตร์ใดแล้วจึงนำลงข้อมูล เพื่อให้เห็นการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ระบบจึงกำหนดให้เป็นเช่นนั้น
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (15): ในขั้นตอนจัดทำแผนกรอกโครงการทั้งหมดของปีนั้นๆ ตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณเป็นต้นไป ไม่ต้องทำการอนุมัติงบประมาณในส่วนของหมวดรายจ่ายประจำหรือค่าตอบแทน ถ้าโครงการเป็นหมวดครุภัณฑ์ให้รวมยอดทั้งหมดแล้วทำการอนุมัติงบประมาณ
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (16): กรุณาติดต่อ Call Center 02-243-2902 , 02-243-2903 , 02-243-2906 , 02-243-2943 , 086-344-7921, 086-344-7921 , 02-243-3821 เพื่อทำการปลดล๊อคการยืนยันแผนให้กับ อปท.
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (17): คีย์ข้อมูลไม่ครบทั้ง 4 ปี แล้วทำการยืนยันแผนจะทำให้การรายงานผลในระบบทำได้ไม่ครบถ้วน รวมถึงทำให้ข้อมูลแผน 4 ปี ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะทำการโยกย้ายแผนอนาคตมาดำเนินการในปีปัจจุบันไม่ได้ จึงต้องขอยกเลิกการยืนยันแผนมาที่ Call center และเข้าไปคีย์ข้อมูลใหม่ให้ครบทั้ง 4 ปี จึงทำการยืนยันแผน
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (18): เพิ่มโครงการที่เมนูเปลี่ยนแปลงแผนจากนั้นทำการอนุมัติงบประมาณตามปกติ หรือในกรณีที่ได้รับงบประมาณไม่ตรงตามที่วางแผนไว้ก็สามารถเข้ามาแก้ไขในเมนูเปลี่ยนแปลงแผนได้
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (19): ไปที่เมนูเปลี่ยนแปลง ไปที่โครงการที่ต้องการโยกย้าย แล้วคลิกที่ปีงบประมาณแล้วเลือกปีที่ต้องการแล้วกดบันทึก
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (20): ในการกรอกข้อมูลเมนูรายรับ-รายจ่ายจะต้องกรอกตามที่มีการรับจริงและเบิกจ่ายจริงซึ่งทางระบบ e-Plan จะให้นำเข้าข้อมูลตอนสิ้นปีงบประมาณนั้น
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]


first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 66 next last

  • 100,491,487
  • 167