บริหารงานบุคคล สถ.

     จำนวนรายการต่อหน้า

คำตอบ (1): ไม่สามาาถดำเนินการได้ เนื่องจากโดยวัตถุประสงค์ของระบบพนักงานราชการเป้นการจ้างงานตามความจำเป็นในภารกิจของแต่ละส่วนราชการ มีระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนงาน/โครงการ โดยใช้สัญญาจ้างเป็นข้อกำหนดในการจ้าง ซึ่งจะต้องจ้างผู้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อให้ได้บุคคลตามที่ส่วนราชการต้องการมาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ส่วนราชการกำหนด ดังนั้น การให้พนักงานราชการสามารถย้าย โอน ปรับวุฒิ ช่วยราชการ จึงไม่เป้นไปตามวัตถุประสงคืในการจ้างพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรับมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (อ้างอิง:หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร1008.5/26 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558)
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (2): ไม่สามารถเสนอขอได้ เนื่องจากการถูกดำเนินคดีอาญาถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0207/ว 126 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (3): ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 5 และ ข้อ 13 กำหนดให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างวันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ มีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ให้ข้าราชการผู้ประสงค์ขออนุญาตจัดส่งเอกสารเพื่อขออนุญาตมายังกองการเจ้าหน้าที่ ก่อนวันเดินทางไปต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้เสนอขออนุญาตจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีเอกสารประกอบจำแนกตามตำแหน่งของข้าราชการได้ ดังนี้
1.1 ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญ

(1) ใบลาพักผ่อนซึ่งได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว
(2) ใบลาไปต่างประเทศ
1.2 ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งอื่นนอกจาก 1.1
(1) หนังสือนำจากต้นสังกัดเพื่อขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันหยุดราชการและวันลาพักผ่อน
(2 ใบลาพักผ่อนซึ่งได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
(3) ใบลาไปต่างประเทศ
2. กรณีข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เสนอขออนุญาตการลาไปต่างประเทศกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีเอกสารประกอบการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ ใบลาพักผ่อนที่ได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และใบลาไปต่างประเทศ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันลาแล้ว ให้แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อรวบรวมรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (4): 1. กรอกแบบคำร้องแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน แล้วจัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ 2. กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อออกหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) 3. กองการเจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) ให้ข้าราชการผู้ยื่นขอกู้เงินระยะเวลาการดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) โดยประมาณ ดังนี้ - กรณีธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5 วันทำการ - กรณีธนาคารกรุงไทย ภายใน 7 วันทำการ 4. ข้าราชการผู้ยื่นขอกู้เงินนำหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) พร้อมเอกสารหลักฐานไปติดต่อกับธนาคาร 5. ธนาคารมีหนังสือแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการหักเงินเดือนของข้าราชการเพื่อชำระหนี้ เอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้ (1)แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนผ่านสิทธิ (2)แบบยืนยันคุณสมบัติผู้กู้ (3)หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน(ใช้ทุกธนาคาร) (4)สำเนา ก.พ.7 (5)สลิปเงินเดือน(ล่าสุด)
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (5): 1. กรณีประสงค์กู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยประเภท ไม่มีเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ คุณสมบัติผู้กู้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างเป็นรายเดือนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2. กรณีประสงค์กู้เงินโครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ คุณสมบัติผู้กู้ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น 3. กรณีประสงค์กู้เงินโครงการสวัสดิการสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สถ. ของธนาคารกรุงไทย คุณสมบัติผู้กู้ ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดหน่วยงาน ต้นสังกัด (ไม่รวมถึงลูกจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้าง มีอายุงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี) 4. กรณีประสงค์กู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คุณสมบัติผู้กู้ (1) ข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำ ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (2) พนักงานราชการ ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หมายเหตุ : สินเชื่อสวัสดิการตามคำจำกัดความในบันทึกข้อตกลง หมายถึง เฉพาะข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิกู้เงินตามบันทึกข้อตกลงนี้ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล, อบต. เมืองพัทยา และ กทม. รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด อปท. ต่าง ๆ ไม่สามารถใช้สิทธิตามโครงการนี้) ทั้งนี้ กรณี อปท. หากจะดำเนินการกู้เงิน ต้องไปจัดทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารเองโดยตรง
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (6): การย้ายเปลี่ยนตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถพิจารณาดำเนินการได้เป็น ๓ กรณี ดังนี้ ๑. กรณีตำแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับ สามารถดำเนินการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยไม่ต้องส่งผลงานเพื่อประเมินย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง เนื่องจาก ก.พ. กำหนดให้ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน ๒. กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ สามารถดำเนินการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยไม่ต้องส่งผลงานเพื่อประเมินย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง ๓. กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป สามารถดำเนินการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีคำสั่งแต่งตั้งให้ไปรักษาการในตำแหน่งที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่ง เพื่อประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน กรณีการย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม) ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งทุกกรณีจะต้องเป็น ผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. โดยผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายเปลี่ยนตำแหน่งสามารถยื่น คำร้องต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโดยใช้แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เช่นเดียวกับกรณีการยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งเดียวกันในกรณีทั่วไป และจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (กรณีข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป)
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (7): ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.1/112 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป โดย ก.พ. เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาแต่งตั้ง ย้าย รับโอน หรือบรรจุกลับเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการศึกษา และนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักวิชาการคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักวิชาการพัสดุ กลุ่มที่ 3 ได้แก่ นิติกร กลุ่มที่ 4 ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2. ตำแหน่งประเภททั่วไป กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มที่ 2 นายช่างศิลป์ กลุ่มที่ 3 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (8): หลักเกณฑ์ในการโอน ย้ายตำแหน่ง ประกอบด้วย ๑. ต้องมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒. ต้องมีตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่างที่จะสามารถแต่งตั้งได้ ๓. หากผู้ขอโอนดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จะต้องประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและ มีระยะเวลาเกื้อกูลครบตามที่คณะกรรมการกำหนด
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (9): การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 หมวด 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 13(3) โดยข้าราชการที่มีความประสงค์ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศทั้งที่สังกัดราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะต้องจัดส่งเอกสาร รายละเอียดประกอบการขออนุมัติ ดังนี้ 1. กรณีข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการจากผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 1.2 รายละเอียดโครงการ หนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอกและกำหนดการเดินทาง 2. กรณีข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค 2.1 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2.2 รายละเอียดโครงการ หนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอกและกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ ให้ผู้มีความประสงค์ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวให้กองการเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ แต่หากมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำหนังสือเดินทางราชการ และ/หรือ หนังสือนำการตรวจลงตรา ให้แจ้งในหนังสือให้ชัดเจนด้วย
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (10): สามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองได้ทางเว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th ของสำนักงาน ก.พ. ที่เมนู ?รับรองคุณวุฒิ?
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (11): ผู้ที่มีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในชั้นนั้น สามารถซื้อมาใส่เองได้ แต่จะใส่ชั้นสูงกว่าที่ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาไม่ได้
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (12): ขอรับได้เมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มีสิทธิได้รับทั้งหมด ให้ สถ. โดยวิธีการขอรับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองการเจ้าหน้าที่กำหนด
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (13): ใช้หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 โดยยื่นเรื่องเสนอขอที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) ฝ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 0-2241-9052 หรือ 0-2241-9000 ต่อ 3122
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (14): ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปสามารถยื่นคำร้องขอย้ายเปลี่ยนตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการได้เฉพาะผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นและขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาที่ ก.พ. ดำเนินการสอบแข่งขัน หรือบัญชีของส่วนราชการที่ ก.พ. อนุมัติให้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ในระดับปฏิบัติการ และได้รับเงินเดือนไม่เกินกว่าเงินเดือนขั้นสูงของระดับปฏิบัติการ ใน 3 กรณีโดยสรุปดังนี้
1. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน หากสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งชื่อเดียวกับที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะแต่งตั้ง กรณีนี้ไม่ต้องรอจนถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุ และไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
2. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน หากสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งชื่ออื่นๆ ซึ่งใช้คุณวุฒิอย่างเดียวกัน มีลักษณะความต้องการใกล้เคียงกัน และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแต่งตั้ง กรณีนี้ไม่ต้องรอจนถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุ แต่ต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งตามหลักสูตรที่ ก.พ. กำหนด และผ่านการทดลองปฏิบัติงานเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนด จึงจะแต่งตั้งได้
3. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 1 และระดับ 2 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งชื่อเดียวกับที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแต่งตั้งเท่านั้น จึงจะสามารถแต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการได้ โดยต้องรอจนถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุ และไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งแต่อย่างใด
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (15): เมื่อ สถ. ได้รับคำสั่งเกี่ยวกับเงินเดือนจาก สถจ. แล้ว กจ. จะต้องดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคำสั่งเกี่ยวกับเงินเดือนดังกล่าว ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ อย่างไร หากพบข้อผิดพลาดจะประสาน สถจ. ในเบื้องต้น เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
2. บันทึกข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซึ่งจะดำเนินการได้ในช่วงที่กรมบัญชีกลางเปิดระบบให้ส่วนราชการเข้าไปดำเนินการ โดยปกติจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณต้นเดือน และจะเบิกจ่ายได้ช่วงปลายเดือน (โอนเข้าบัญชีธนาคาร) หากคำสั่งใดล่าช้าก็จะต้องนำเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ในรอบถัดไปและเบิกจ่ายได้ช่วงปลายเดือนถัดจากการนำข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (16): หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ตามบัญชี 41
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]


first previous ข้อมูลที่ 1 - 16 จาก 16 next last

  • 100,491,111
  • 14,600