บทความที่น่าสนใจ


บทความที่น่าสนใจ  ประจำวันที่ 18/07/2567 เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

บทความที่น่าสนใจ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
วินัย ลีสมิทธิ์ และสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์. บทบาทที่เหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข 08/12/2553
ปรีดา แต้อารักษ์, นิภาพรรณ สุขสิริ, รำไพ แก้ววิเชียร, กิรณา แต้อารักษ์. ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี ๒๕๔๒-๒๕๕๐ 08/12/2553
ศิริรวรรณ พิทยรังสฤษฎ์, จิรบูรณ์ โตสงวน, หทัยชนก สุมาลี. บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอำนาจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 08/12/2553
เวียงรัฐ เนติโพธิ์. กระบวนการทางการเมืองในการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข:ศึกษากรณีการถ่ายโอนสถานีอนามัย 08/12/2553
ปรีดา แต้อารักษ์. สังเคราะห์ทางเลือกรูปแบบการกระจายอำนาจด้านบริการสุขภาพ 08/12/2553
สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ. สรุปบทเรียนและติดตามผลเพื่อพัฒนาระบบการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08/12/2553
Loraine Hawkins, Jaruayporn Srisasalux, Sutayut Osornprasop. Devolution of Health Centers and Hospital Autonomy in Thailand :A Rapid Assessment (บทคัดย่อ ในวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข) 08/12/2553
จรวยพร ศรีศศลักษณ์, จเร วิชาไทย, รำไพ แก้ววิเชียร. ประสบการณ์การกระจายอำนาจด้านบริการสาธารณสุขในรูปแบบการถ่ายโอนสถานีอนามัย 08/12/2553
สงครามชัย ลีทองดี. การประเมินความก้าวหน้าและวิเคราะห์ผลกระทบในการดำเนินงานตามแผนกระจายอำนาจด้านสุขภาพ 08/12/2553
การรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ รวมทั้งเกร็ดความรู้ : ไข่ไก่ 08/02/2551
เอกสาร "ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน หรือไม่" 17/12/2550
สรุปรายงานผลการจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550" 11/12/2550
สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ ฯ พุทธศักราช 2540 ฉบับรับฟังความคิดเห็น 09/05/2550
สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย" 08/05/2550
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน "วันเทศบาล" วันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2550 20/04/2550
บทสรุปของการรวบรวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26/01/2550
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสนวันครู (16 มกราคม 2550) 15/01/2550
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าสร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03/07/2549
ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ 23/05/2549
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 23/05/2549
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 21 next last