หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 13/07/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอให้ติดตามรับฟังรายการวิทยุ (pdf) 23/01/2547
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 (ภายใต้โครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น) (pdf) 23/01/2547
การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (pdf) 23/01/2547
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ยางตามแบบสอบถาม (pdf) 23/01/2547
การฝึกอบรมสัมมนาของหน่วยงานที่ขอทำความตกลงกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (pdf) 23/01/2547
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (pdf) 23/01/2547
คำชี้แจง เรื่อง การเลื่อนกำหนดการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (pdf) 22/01/2547
การพิจารณาโครงการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (pdf) 22/01/2547
รายชื่อผู้สมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1, เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1,ช่างโยธา ระดับ 1, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1, เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1, เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล ระดับ 1, ช่างไฟฟ้า ระดับ 1 22/01/2547
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (pdf) 22/01/2547
แนวทางการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรัการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม) (pdf) 21/01/2547
การดำเนินการสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (pdf) 21/01/2547
การกำหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (pdf) 21/01/2547
การเลื่อนระดับข้าราชการ (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/01/2547
รายชื่อสายงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งมีสิทธิสมัครเข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (pdf) 19/01/2547
การกำหนดเขตรวจราชการและแต่งตั้งผู้ตรวจราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (pdf) 19/01/2547
บำเหน็จดำรงชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น? (pdf) 19/01/2547
แจ้งแนวทางดำเนินการเพื่อจดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจนของประชาชนให้จังหวัดแจ้งเทศบาล/เมืองพัทยาพิจารณาดำเนินการ (pdf) 19/01/2547
การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
16/01/2547
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของวุฒิสภา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (pdf) 16/01/2547
first previous ข้อมูลที่ 28361 - 28380 จาก 28484 next last