หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/07/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดทำแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำตามกรอบดำเนินการ 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.4/ว3062 17/07/2567 17/07/2567
แนวทางการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในระหว่างการเตรียมงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในช่วงเดือนตุลาคม 2567 กสว. มท 0820.3/ว3057 17/07/2567 17/07/2567
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.2/ว70 17/07/2567 17/07/2567
แนวทางการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดิน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3069 17/07/2567 17/07/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว3047 16/07/2567 17/07/2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กสธ. มท 0819.2/ว3054 16/07/2567 17/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/10067-10142 15/07/2567 17/07/2567
การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ตามมาตรการรับมือช่วงฤดูฝน ปี 2567 กสว. มท 0820.3/ว3036 16/07/2567 16/07/2567
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต กพส. มท 0810.8/ว3048 16/07/2567 16/07/2567
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว3032 15/07/2567 16/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ
[บัญชีแนบท้าย]
กพส. มท 0810.4/ว3026 15/07/2567 16/07/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567) สน.บถ. มท 0809.4/ว3001 12/07/2567 16/07/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว3002 12/07/2567 16/07/2567
การตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.6/ว53 11/07/2567 16/07/2567
ตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา ในโครงการ (หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 5]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กศ. มท 0816.3/ว3023 15/07/2567 15/07/2567
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว3029 15/07/2567 15/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว3030 15/07/2567 15/07/2567
ขอความอนุเคราะห์สำรวจ คัดกรองเด็กและเยาวชนในโครงการ ท้องถิ่นไทยห่วงใยเด็กไทยสายตาดี กศ. มท 0816.3/ว3024 15/07/2567 15/07/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว3031 15/07/2567 15/07/2567
ขอความร่วมมือจังหวัดเร่งติดตามให้ อปท. ดำเนินการนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2567 เพิ่มเติม สน.กบท. มท 0808.5/ว3007 12/07/2567 15/07/2567
first previous ข้อมูลที่ 21 - 40 จาก 28515 next last