หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 15/06/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กศ. มท 0816.4/ว4464 02/11/2566 02/11/2566
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2566 กสธ. มท 0819.2/ว4435 31/10/2566 02/11/2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 ฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/15701-15762 01/11/2566 01/11/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว4453 01/11/2566 01/11/2566
แนวทางการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษทางวินัย สน.บถ. มท 0809.5/ว26 01/11/2566 01/11/2566
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.3/ว4458 01/11/2566 01/11/2566
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสื่อสารแผนบริหารทรัพยากรน้ำลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำจาก เอลนีโญ ประจำปี 2566 กพส. มท 0810.4/ว4441 31/10/2566 01/11/2566
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4432 31/10/2566 01/11/2566
ขยายระยะเวลาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 3 - 5 กพส. มท 0810.3/ว4445 31/10/2566 01/11/2566
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.2/ว144 31/10/2566 31/10/2566
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในโครงการก่อสร้างทาง ที่มีวงเงินงบประมาณต่อหนึ่งสัญญาตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว4436 31/10/2566 31/10/2566
การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.3/ว4431 31/10/2566 31/10/2566
ขอส่งลิงก์การประชุมหารือติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
[เอกสารแนบ]
กศ. มท 0816.4/ว4443 31/10/2566 31/10/2566
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ กพส. มท 0810.2/ว4430 31/10/2566 31/10/2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 ฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/15518-15521 30/10/2566 31/10/2566
ทุนศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร SDGs Global Leader กพส. มท 0810.2/ว4409 30/10/2566 30/10/2566
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว4411 30/10/2566 30/10/2566
การสำรวจข้อมูลฝายแกนดินซีเมนต์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว4410 30/10/2566 30/10/2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/15310-15381 30/10/2566 30/10/2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/15306 30/10/2566 30/10/2566
first previous ข้อมูลที่ 1201 - 1220 จาก 28333 next last