หนังสือสั่งการ อปท.


หนังสือสั่งการ อปท.  ประจำวันที่ 18/07/2567 เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือสั่งการ อปท. เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ซักซ้อมการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มท 0808.2/ว 543 ) 26/03/2550
ข่าวสาร "คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ" 26/09/2549
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ภาค ก. (มีการปรับแก้ไขผังที่นั่งสอบบางศูนย์ ฯ(18 ก.ย. 49)) 08/09/2549
นายสุวัจน์ สิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี และนายสมชาย สุนทรวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2549 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 28/08/2549
first previous ข้อมูลที่ 1 - 4 จาก 4 next last