ทำเนียบรองอธิบดี


รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Chief Information Officer : CIO)
 
รูป
 
นายเอกวิทย์ มีเพียร
16 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
รูป
 
นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี
- ปัจจุบัน
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
รูป
 
นายสุรพล เจริญภูมิ
20 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์
31 มกราคม 2565 - 16 ธันวาคม 2565
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
31 มกราคม 2565 - 16 ธันวาคม 2565
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายทวี เสริมภักดีกุล
01 ตุลาคม 2561 - 16 ธันวาคม 2565
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายขจร ศรีชวโนทัย
02 พฤศจิกายน 2560 - 14 ธันวาคม 2564
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายสันติธร ยิ้มละมัย
01 ตุลาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2564
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายธนา ยันตรโกวิท
14 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2561
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
19 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2561
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายนรภัทร ปลอดทอง
19 ตุลาคม 2558 - 10 ตุลาคม 2559
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายสมดี คชายั่งยืน
09 ธันวาคม 2556 - 30 กันยายน 2558
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายชาญนะ เอี่ยมแสง
28 มีนาคม 2554 - 30 กันยายน 2558
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ
10 กุมภาพันธ์ 2555 - 30 กันยายน 2558
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์
10 กุมภาพันธ์ 2555 - 30 กันยายน 2556
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน
28 กันยายน 2552 - 28 ธันวาคม 2554
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายวสันต์ วรรณวโรทร
28 พฤศจิกายน 2548 - 30 กันยายน 2554
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายจรินทร์ จักกะพาก
01 พฤศจิกายน 2550 - 30 กันยายน 2553
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายวัลลภ พริ้งพงษ์
21 กรกฎาคม 2547 - 17 พฤษภาคม 2552
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายธวัชชัย ฟักอังกูร
01 มกราคม 2546 - 12 ตุลาคม 2550
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
ทำเนียบรองอธิบดี
 
รูป
 
นายชุมพร พลรักษ์
01 ธันวาคม 2545 - 30 กันยายน 2548
 
รายละเอียด รายละเอียด
 
  • 936,841
  • 12