หนังสือราชการและเอกสารเผยแพร่

1 : การจัดทำฐานข้อมูลอาเซียน (อปท. ตามแนวชายแดน)(หนังสือ สถ.ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๘๐๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
09/06/2557
2 : การประชาสัมพันธ์มุมอาเซียน (ASEAN Corner) บนเว็บไซต์ สถ. (หนังสือ สถ. ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ หนังสือ สถ. ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๗๓๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
22/05/2557
3 : การจัดทำข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - (หนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๖๑๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖)
03/04/2557
4 : แนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือ สถ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖)
03/04/2557
5 : โปสเตอร์เผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (หนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖)
03/04/2557
6 : การแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเป็นประชาคมอาเซียน (คำสั่ง สถ. ที่ ๔๓๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)
03/04/2557

first previous ข้อมูลที่ 1 - 6 จาก 6 next last