แบบสอบถามความคิดเห็น
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวน
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. ....

หลักการและเหตุผล

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วย การสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. .... โดยมีหลักการ ดังนี้

          (1) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ....

              - กำหนดให้ใช้บังคับกับองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

              - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและความเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง

              - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยา และความเป็นนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาสิ้นสุดลง

              - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายก เมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา และรองประธานสภาเมืองพัทยา กรณีจงใจทอดทิ้ง หรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการ ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่สั่งการเพิกถอนการกระทำหรือให้ระงับการปฏิบัติตามมาตรา 96 วรรคหนึ่ง แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

          (2) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. ....

              - กำหนดให้ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

              - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง

              - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง

              - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง

              - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธาน สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือปฏิบัติฝ่าฝืน ต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอที่สั่งการตามกฎหมาย

           อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. .... นั้น จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และภาคประชาชนประกอบ การจัดทำร่างกฎกระทรวง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎกระทรวงอย่างรอบด้าน (Regulatory Impact Analysis) รวมถึงเผยแพร่การจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย

อ่านร่าง กฎกระทรวง เพิ่มเติม 1

อ่านร่าง กฎกระทรวง เพิ่มเติม 2

คำชี้แจง :
  • 1. แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งเป็น 3 ส่วน ตามลำดับ ดังนี้
    • ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
    • ส่วนที่ 2 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ....และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. ....
    • ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
  • 2. check เห็นด้วย หมายความว่า หลักกฎหมายที่กำหนดไว้ในร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ได้วางหลักการไว้ดีอยู่แล้ว ไม่ควรแก้ไข
  •     check ไม่เห็นด้วย หมายความว่า หลักกฎหมายที่กำหนดไว้ในร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ควรมีการแก้ไข
  • 3. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลประกอบความเห็นด้วยทุกข้อ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย            หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ไม่ระบุ
4. อาชีพ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
อาชีพอิสระ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
อื่นๆ
ส่วนที่ 2 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ....และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. ....
(โปรดทำเครื่องหมาย check ลงใน check ที่ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบ)
(1) ท่านเห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... หรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เพราะเหตุใด
(2) ท่านเห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. .... หรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เพราะเหตุใด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศจะได้รับเมื่อมีการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่นแล้ว
(โปรดระบุความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม เพื่อการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น)
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลดังกล่าวที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการเสนอร่างกฎหมายนี้ต่อไป