( อปท. )

เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565   
04/10/2565
file1 file3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย2566   
04/10/2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566   
04/10/2565
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอนาขยาด จังหวัดพัทลุง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565   
04/10/2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566   
03/10/2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
03/10/2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนลิตรต่อเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566   
03/10/2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เรื่อง การรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2565   
03/10/2565
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)   
30/09/2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
20/09/2565
ประกาศเผยแพร่ รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม   
19/09/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   
15/09/2565
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์งบเดือนสิงหาคม 2565   
12/09/2565
ประชาสัมพันธ์สำเนางบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลแหลมสัก   
08/09/2565
file1
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
06/09/2565
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 องต์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
06/09/2565
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565   
05/09/2565
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565   
05/09/2565
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565   
05/09/2565
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565   
05/09/2565

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 4681 next last