( กรม )

อธิบดี สถ. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
16/01/2561
อธิบดี สถ.แจงแนวทางการจัดงานวันเด็กของ อปท.   
15/01/2561
อธิบดี สถ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
12/01/2561
อธิบดี สถ. เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561   
12/01/2561
สถ.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
12/01/2561
อธิบดี สถ. ปลื้ม อาสาสม้ัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เริ่มต้นปีใหม่รวมพลังทดแทนคุณแผ่นดิน อุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   
03/01/2561
สถ.แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว)   
29/12/2560
อธิบดี สถ.เปิดโครงการธนาคาน้ำใต้ดินระบบปิด (กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชนตำบลวังหามแห)   
29/12/2560
สถานธนานุบาลของ อปท. มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   
27/12/2560
สถ. ห่วงใย ปชช. กำชับ อปท. ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561   
27/12/2560
อธิบดีท้องถิ่นมอบแนวทางการทำงานรับปีใหม่ 2561   
26/12/2560
อธิบดี สถ.ร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ลานตากฟ้า-คลองโยง ณ วัดลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   
26/12/2560
สถ.ชวนร่วมชิมข้าวใหม่จากร้านอาหารอร่อยทั่วประเทศ ใน (สัปดาห์ชิมข้าวใหม่กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร) เทศกาลข้าวใหม่   
26/12/2560
สถ.เผย จำนวนผู้สมัครสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น   
26/12/2560
สถ. จับมือสถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณ เดินหน้าพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของ อปท. ตอบสนองนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
21/12/2560
SCG หนุน สถ. ปลูกจิตสำนึกรักการอ่าน มอบหนังสือ (บันดาลแรงใจ) ให้ อปท. ใช้ประกอบการเรียนการสอนของ ศพด.   
20/12/2560
อปพร. เฮ... มท.ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แล้ว   
19/12/2560
อธิบดี สถ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา   
19/12/2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด ผ่านเว็บไซต์   
18/12/2560
file1
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2560   
15/12/2560
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 414 next last