( กรม )

ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2563   
03/07/2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการ   
02/07/2563
ประชาสัมพันธ์การร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19   
08/06/2563
การอนุมัติให้เทศบาลกู้เงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
04/06/2563
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ   
25/05/2563
การอนุมัติให้เทศบาลกู้เงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
27/04/2563
หลักเกณฑ์การให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
23/04/2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562   
23/04/2563
การอนุมัติให้เทศบาลกู้เงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
09/04/2563
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563   
10/03/2563
อธิบดี สถ. ตั้งเป้า ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน   
27/02/2563
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม 2563   
17/02/2563
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมพาหะนำโรคสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่1 ประจำปี 2563   
14/02/2563
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5"   
13/02/2563
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2563   
12/02/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563   
24/01/2563
ANSWER BOX แหล่งรวมคำตอบสำหรับข้อสงสัยของการบริหารงานบุคคลครู   
15/01/2563
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
15/01/2563
ประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
04/12/2562
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 3 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ   
12/11/2562
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 626 next last