( กรม )

อธิบดี สถ. เผยถึงกรณีที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุ และแต่งตั้งใหม่ตามบัญชีผู้สอบแข่งขัน   
12/07/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
20/06/2561
แจ้งที่อยู่ของสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า   
08/06/2561
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จัด (เทศน์มหาชาติมหากุศล) ถวายพระกุศล   
07/06/2561
แจ้งเปลี่ยนชื่อ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง   
05/06/2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)   
05/06/2561
อธิบดี สถ. เยี่ยมชมระบบการกำจัดขยะของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง   
04/06/2561
อธิบดี สถ. ชูชุมชนบ้านวังหว้าต้นแบบจัดการขยะแบบประชารัฐ   
04/06/2561
สถ. ร่วมกับ สภาวิศวกร เตรียมพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงานช่างของ อปท.   
01/06/2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   
31/05/2561
file1
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2561   
30/05/2561
อธิบดี สถ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรม่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมถวายภัตตาหารเพลและฟังธรรมเทศนาจากพระธรรมกิตติเมธี   
30/05/2561
อธิบดี สถ. เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี (จอบแรกที่ตราด) ขับเคลื่อนและขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ และบรรยายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทำโคกหนองนาด้วยศาสตร์พระราชา   
28/05/2561
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหาร อปท. ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน   
25/05/2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)   
24/05/2561
สถ. ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น   
21/05/2561
อธิบดี สถ. เปิดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ)   
21/05/2561
อธิบดี สถ. ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย   
18/05/2561
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 15   
18/05/2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน เจ้าพระยา ป่าสัก ลพบุรี Expo 2018   
17/05/2561
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 494 next last