( กรม )

ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2564   
21/09/2564
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19   
14/09/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2564   
25/08/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2564   
08/07/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2564   
10/06/2564
ประชาสัมพันธ์ระบบ (เพื่อนครอบครัว : Family_ine)   
09/06/2564
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โครงการ AI&IoT Summit 2021   
08/04/2564
ข้อมูลบุคลากรของ อปท.    update
03/03/2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ   
03/03/2564
ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ   
23/02/2564
กิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564   
18/02/2564
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการออกมาตรการ ช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย   
17/02/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564   
05/02/2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ   
14/01/2564
ประชาสัมพันธ์ สรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
14/01/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563   
16/12/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2563   
02/11/2563
รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันต่อเนื่อง สำหรับการจ่ายเงินตั้งแต่งวดที่ 10 ถึงงวดที่ 13 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร โดยจ่ายรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น) เริ่มงวดที่ 10 ในวันที่ 15 กันยายน 2563   
17/09/2563
การอนุมัติให้เทศบาลกู้เงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
15/09/2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2563   
19/08/2563
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 647 next last