( กรม )

ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นจากกรณีที่ชาวบ้านเริ่มต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ   
19/09/2560
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2560   
19/09/2560
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แจ้ง มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริหาร ครั้งที่ 6-7/2560   
18/09/2560
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ย้ายที่ทำการจากเดิมไปยังที่ทำการแห่งใหม่   
15/09/2560
สถ.ลงนามความร่วมมือการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)   
12/09/2560
สถ. มอบโล่เกียรติคุณโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) และโล่เกียรติคุณสถานศึกษา ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ 4H (Head Heart Hand Health)   
07/09/2560
การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด   
30/08/2560
file1
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2560   
29/08/2560
สถ.คัดเลือกสถานธนานุบาลของ อปท. ดีเด่น ประจำปี 2559 พร้อมฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลเน้นกำชับให้ยึดมั่นความดี ซื่อสัตย์สุจริต เรียกความเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชน   
25/08/2560
สถ.แจง ไม่ได้เร่งรัด แค่แจ้งแนวทางให้ อปท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง   
25/08/2560
โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี   
21/08/2560
ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็น ชาวบ้านบนเกาะหลีเป๊ะ หมู่ที่ 7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล   
21/08/2560
ขอเชิญเข้าร่วมสมัครเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการออนไลน์และวิทยากร E-Commerce ชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Village E-Commerce   
21/08/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รองรับ Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
16/08/2560
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมและประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และขอนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
09/08/2560
สถ.กำชับสถานศึกษาเฝ้าระวังปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน   
08/08/2560
ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็น การเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร   
08/08/2560
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร   
08/08/2560
ขอแจ้งการย้ายที่ทำการองค์การตลาด สำนักงานใหญ่   
03/08/2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต้น   
02/08/2560
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 351 next last