( กรม )

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล   
08/08/2565
ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)   
29/06/2565
กฎหมายลำดับรอง ภายใต้ PDPA : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565   
29/06/2565
กฎหมายลำดับรอง ภายใต้ PDPA : ประกาศ เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565   
29/06/2565
กฎหมายลำดับรอง ภายใต้ PDPA : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565   
29/06/2565
กฎหมายลำดับรอง ภายใต้ PDPA : ประกาศ เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565   
29/06/2565
แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ   
14/06/2565
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ   
06/06/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ประชุมครั้งที่ 4/2565   
30/05/2565
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล (ประชาบดี) ประจำปี 2565   
05/05/2565
ต้องทำอย่างไรเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินฯ   
29/04/2565
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2565 วันที่ 24 เมษายน 2565   
19/04/2565
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565   
18/04/2565
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   
18/04/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2565   
25/03/2565
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน (วันข้อมูลเปิดนานาชาติ) International Open Data Day 2022 ผ่านระบบออนไลน์   
07/03/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2565   
03/03/2565
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำงานในองค์กรคนหูหนวกใน จ.สระบุรี ประจำปี 2565   
25/02/2565
ขอเชิญสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 13(6) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
27/01/2565
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี 2565   
24/01/2565
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 672 next last