( จำแนกตามหลักสูตร )

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๗๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๖๐ )   
14/08/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๗๔(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๘๔ )   
09/08/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 (มท o๘๐๗.๒/ว ๒๐๓๗)   
09/08/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 (มท o๘o๗.๒/ว ๒๐๓๗)   
09/08/2561
file1
แจ้งยกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๓๘ )   
09/08/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๔๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๒๖๓)   
03/08/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๔๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๒๖๒)   
03/08/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๔๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๒๖๑)   
03/08/2561
file1
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (มท o๘o๗.๒/ว ๒๐๓๗ )   
03/08/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning)หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.)   
12/07/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการพััฒนานักกฏหมายท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ ๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๓๐ )   
11/07/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๔๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๘๐)   
11/07/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๔๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๗๙)   
11/07/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๔๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๗๘)   
11/07/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๒๐(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๐๑)   
05/07/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิงแวดล้อม รุ่นที่ ๒๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๐๗ )   
05/07/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๗๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๐๕)   
05/07/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่น ๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๙๙ )   
05/07/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่น ๑๖(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๐๓)   
05/07/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับต้น รุ่นที่ ๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๒๓ )   
05/07/2561
file1
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 2561 next last