( จำแนกตามหลักสูตร )

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๑๕๖)   
05/10/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๔๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๐๗๕)   
29/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๐๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๐๗๙)   
29/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๐๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๐๗๗)   
29/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๑๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๐๔๑)   
27/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๑๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๐๓๙)   
27/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๐๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๐๐๖)   
27/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๐๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๐๐๔)   
27/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๐๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๐๐๒)   
27/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๐๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๐๐๐)   
27/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๐๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๙๘)   
27/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๐๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๙๖)   
27/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ๑๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๙๔) [Update ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕]   
26/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๓๘)   
21/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๕๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๓๖)   
21/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๘๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๓๔)   
21/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ ๖๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๘๒๐)   
12/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๘๒๒)   
12/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๘๑)   
12/09/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๗๙)   
12/09/2565
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3298 next last