( จำแนกตามหลักสูตร )

แจ้งยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตร "นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๔ (มท.๐๘๐๗.๓/ ว ๒๓๔๖)    new update
06/08/2563
แจ้งเปลี่ยนกำหนดการและสถานที่การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท.๐๘๐๗.๒/ว ๒๓๒๘)    new update
06/08/2563
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๑๕ - ๑๖ (มท.๐๘๐๗.๒/ว ๒๓๒๙)    new update
06/08/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๗๘ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๒๒๔๗)   
03/08/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที ๑๓๕ (มท.๐๘๐๗.๓/๒๒๔๕)   
03/08/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักจัดการงานเทศกิจ รุ่นที่ ๑ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๒๒๑๑)   
30/07/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๕๒ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๒๒๑๕)   
30/07/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๘๑ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๒๒๓๗)   
30/07/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๘๐ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๒๒๓๕)   
30/07/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๗๙ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๒๒๓๓)   
30/07/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๗๘ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๒๒๓๑)   
30/07/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๕ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๒๒๒๙)   
30/07/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร รุ่นที่ ๒ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๒๒๒๗)   
30/07/2563
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร รุ่นที่ ๒ (มท.๐๘๐๗.๒/ว๒๑๗๗)   
24/07/2563
แจ้งยกเลิก การฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์บริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๙ (มท.๐๘๐๗.๓/ว๒๑๔๐)   
21/07/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๗ (มท.๐๘๐๗.๓/ว๒๑๖๔)   
21/07/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๓๐ (มท.๐๘๐๗.๓/ว๒๑๑๕)   
16/07/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๖๖ (มท.๐๘๐๗.๓/ว๒๐๗๘)   
15/07/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๘๔ (มท.๐๘๐๗.๓/ว๒๐๗๖)   
15/07/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร นักพัฒนาการท่องเที่ยว รุ่นที่ ๑ (มท.๐๘๐๗.๓/ว๒๐๗๔)   
15/07/2563
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 2926 next last