( จำแนกตามหลักสูตร )

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐(Training progrmaAdministration of School CurriculumElementary Education Curriculum) รุ่นที่ ๑๗(มท ๐๘๐๗.๓/ ว ๙๐๑)   
03/04/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐(Training progrmaAdministration of School CurriculumElementary Education Curriculum) รุ่นที่ ๑๕(มท ๐๘๐๗.๓/ ว ๘๙๙ )   
03/04/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๙๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๗๖๘ )   
30/03/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๓๗(เข้ารับการอบรมที่ คลองหนึ่ง) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖)   
08/03/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๓๖(เข้ารับการอบรมที่ คลองหก) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖ )   
08/03/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๓๕(เข้ารับการอบรมที่ คลองหนึ่ง) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖ )   
08/03/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๓๔(เข้ารับการอบรมที่ คลองหก) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖)   
08/03/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๓๓(เข้ารับการอบรมที่ คลองหนึ่ง) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖ )   
08/03/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๓๒(เข้ารับการอบรมที่ คลองหก) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖ )   
08/03/2561
file1
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตร ?การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560? รุ่นที่ 13 (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๘๘ )   
05/03/2561
file1
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตร ?การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560? รุ่นที่ 11 (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๘๗ )   
05/03/2561
file1
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตร ?การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560? รุ่นที่ 9 (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๘๖)   
05/03/2561
file1
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตร ?การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560? รุ่นที่ 7 (มท ๐๘๐๗.๓/ ว ๕๘๔ )   
05/03/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"วิจัย เทคโนโลยี นวัฒกรรมนำประชารัฐพัฒนา Thailand ๔.๐" รุ่นที ๑(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๐๘ )   
05/03/2561
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๔๔ )   
27/02/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๐๓ )   
26/02/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ รุ่นที่ ๒๐(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๕ )   
09/02/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ ว ๓๕๘ )   
09/02/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ ว ๓๕๖)   
09/02/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ี ๗๓ (รายชื่อเพิ่มเติม) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๗)   
01/02/2561
file1
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 2522 next last