( จำแนกตามหลักสูตร )

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๘๗ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๕๓๔)   
12/11/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการสาธาณสุข รุ่นที่ ๖ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๕๑๙)   
12/11/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๙ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๕๑๗)   
12/11/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ ๔ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๕๑๕)   
12/11/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ ๔" (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๔๘๕)   
10/11/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๘๔" (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๔๘๗)   
10/11/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๓๗" (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๔๗๖)   
10/11/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๙ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๔๘๙)   
09/11/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นิติกร รุ่นที่ ๔๑ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๓๓๓)    new update
29/10/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๕๓ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๓๐๖)   
28/10/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๑๘ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๓๐๘)   
28/10/2563
แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ ๓" (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๐๘๒)    new update
26/10/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๙๐ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๓๔)    new update
20/10/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๘๙ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๓๒)    new update
20/10/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๘๘ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๓๐)    new update
20/10/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๘๖ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๒๘)    new update
20/10/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๓๑ (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๒๖)    new update
19/10/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๖๙" (มท.๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๒๒)    new update
19/10/2563
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร    new update
19/10/2563
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (มท.๐๘๐๗.๒/ว ๓๑๙๑)   
16/10/2563
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 2985 next last