( จำแนกตามหลักสูตร )

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๑๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๕๒๒)   
21/11/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๖๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๕๒๔)   
21/11/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๙๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๕๒๖)   
21/11/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ Microsoft office (Mix office) สาหรับนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๕๖๔)   
21/11/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๕๒๐)   
21/11/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๘๖ )   
21/11/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๗ (ปรับปรุงรายชื่อ)(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๗๘๕)   
14/11/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนายช่างโยธา รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๘๕)   
14/11/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๒๔(เข้ารับการอบรมที่ คลองหก) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖ )   
09/11/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๒๓(เข้ารับการอบรมที่ คลองหนึ่ง) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖ )   
09/11/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๒๒(เข้ารับการอบรมที่ คลองหก)(ปรับรายชื่อ)(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖ )   
09/11/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๒๑(เข้ารับการอบรมที่ คลองหนึ่ง) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖ )   
09/11/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๒๐(เข้ารับการอบรมที่ คลองหก) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖ )   
09/11/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจัดเก็บค่าน้ำระบบประปา รุ่นที่ ๑๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๑๑ )   
09/11/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ ๑๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๐๐)   
09/11/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๓๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๐๕ )   
12/10/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๕ (ปรับปรุงรายชื่อ) (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๑๓๐ )   
12/10/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๘(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๐๕๖)   
12/10/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๑๘/๒(เข้ารับการอบรมที่ คลองหนึ่ง) (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๕๗)   
12/10/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๖๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๘๐๖ )   
06/10/2560
file1
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 2482 next last