( จำแนกตามหลักสูตร )

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑-๒ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๔๒๑)   
02/03/2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครองและกรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง รุ่นที่ ๔ และ รุ่นที่ ๖ ( เลขที่หนังสือ ชื่อหนังสือ สิ่งที่แนบมาด้วย ลงวันที่ สถานะ แก้ไข มท ๐๘๐๗.๒/ว ๔๒๐)   
02/03/2564
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๔๐๓)    new update
02/03/2564
แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการเขียนสูตรและการใช้งาน Excel สำหรับงานท้องถิ่น (มท ๐๘๐๗.๗/ว ๒๐๐๑)    new update
01/02/2564
แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๗.๗/ว ๒๐๐๐)    new update
01/02/2564
แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และการจัดทำภาพ (Infographic) (มท ๐๘๐๗.๗/ว ๑๙๙๙)    new update
01/02/2564
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๗๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๔๗)   
24/12/2563
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๓๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๔๑)   
15/12/2563
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๘๒๕)   
14/12/2563
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๘๒๖)   
14/12/2563
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๘๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๘๘)   
14/12/2563
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๓๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๙๒)   
14/12/2563
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการเกษตร รุ่นที่ ๑๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๙๐)   
11/12/2563
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๖๘)   
04/12/2563
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่น ๙๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๓๓)   
03/12/2563
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่น ๙๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๓๑)   
03/12/2563
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่น ๓๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๓๗)   
03/12/2563
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่น ๖๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๓๕)   
03/12/2563
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๖๘๘)   
03/12/2563
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๖๙๑)   
27/11/2563
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3010 next last