( จำแนกตามหลักสูตร )

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๑๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๗๙)   
30/05/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๗๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๘๑)   
30/05/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (ฺBio Circular Green Economy) รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๓๓)   
30/05/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่น ๑๓๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๓๖)   
29/05/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่น ๑๓๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๓๘)   
25/05/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๕๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๓๑)   
25/05/2566
แจ้งยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรม ?หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี? รุ่นที่ ๖๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๗๐๔๘)   
25/05/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๑๐๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๙๐)   
23/05/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๑๐๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๙๒)   
23/05/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๑๐๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๙๒)   
23/05/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ ๗๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๓๙)   
23/05/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ ๔๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๐๔๑)   
23/05/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๔๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๙๗)   
19/05/2566
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๑๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๓๐)   
15/05/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๙๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๘๙๕)   
09/05/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการท้องถิ่นระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๖๕)   
08/05/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๑๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๘๓๐) [ Update ๑๕ พ.ค. ๖๖]   
02/05/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๕๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๒๙)   
26/04/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๒๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๒๗)   
26/04/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๖๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๓๑)   
26/04/2566
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3453 next last