( จำแนกตามหลักสูตร )

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ รุ่นที่ ๒๐(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๕ )   
09/02/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ ว ๓๕๘ )   
09/02/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ ว ๓๕๖)   
09/02/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ี ๗๓ (รายชื่อเพิ่มเติม) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๗)   
01/02/2561
file1
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร ?การอบรมหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ ๒(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๙)   
01/02/2561
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๕๘ )   
29/01/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๑๘(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๙)   
29/01/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนายช่างไฟ้า รุ่นที่ ๓(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๐ )   
25/01/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๓๑(เข้ารับการอบรมที่ คลองหนึ่ง) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖ )   
25/01/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๓๐(เข้ารับการอบรมที่ คลองหก) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖ )   
25/01/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๒๙(เข้ารับการอบรมที่ คลองหนึ่ง) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖ )   
25/01/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๒๘(เข้ารับการอบรมที่ คลองหก)(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖ )   
25/01/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๓๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๗ )   
25/01/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๓๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๓๓)   
25/01/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ ๒๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๘๑๑ )   
15/12/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร?การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๘๐)   
15/12/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร?การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๓(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๘๐ )   
15/12/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร?การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๘๐)   
15/12/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๒๗(เข้ารับการอบรมที่ คลองหนึ่ง) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖)   
15/12/2560
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๒๖(เข้ารับการอบรมที่ คลองหก) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๕๖)   
15/12/2560
file1
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 2506 next last