( จำแนกตามหลักสูตร )

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๓๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๑๘๑)   
16/10/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหำรงำนศูนย์พัฒนำเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๓๙ (เพิ่มเติม)(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๖๕ )   
12/10/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุ่นที่ ๖(มท o๘o๗.๒/ว ๒๐๓๗ )   
11/10/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๑๙๗ )   
09/10/2561
โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) (เพิ่มเติม) รุ่นที่ ๑๖ - ๒๐ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๐๙๖ )   
08/10/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุ่นที่ ๕ (มท o๘o๗.๒/ว ๒๐๓๗)   
27/09/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง รุ่นที่ ๘๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๐๐๒)   
25/09/2561
file1
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร " ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ " รุ่นที่ ๔   
25/09/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุ่นที่ ๔ (มท o๘o๗.๒/ว ๒๐๓๗ )   
24/09/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๕๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๓๓ )   
18/09/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๕๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๓๒ )   
18/09/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๕๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๓๑)   
18/09/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๕๕(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๒๙)   
18/09/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๕๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๒๘ )   
18/09/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๕๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๒๗)   
18/09/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ ๕๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๒๖)   
18/09/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๓๙(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๐๗ )   
17/09/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๓๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๐๗)   
17/09/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ ๑ (มท o๘o๗.๓/ว ๒๗๗๒ )   
14/09/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักของนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ (มท o๘o๗.๓/ว ๒๗๐๒)   
14/09/2561
file1
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 2590 next last