( จำแนกตามหลักสูตร )

แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๙๐)    new update
25/11/2564
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภายใต้ความร่วมทางวิชาการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๖๔๖)   
15/11/2564
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๕๘๓)   
03/11/2564
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๕๖๖)   
03/11/2564
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๖๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๕๑๖)   
03/11/2564
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๓๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๒๒)   
27/10/2564
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๗๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๒๔)   
27/10/2564
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๘๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๒๖)   
19/10/2564
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๑๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๑๖)   
19/10/2564
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๑๔)   
19/10/2564
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๙๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๒๐)   
19/10/2564
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๙๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๑๘)   
19/10/2564
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๘๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๒๘)   
19/10/2564
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๓๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๒๒)   
19/10/2564
แผนดำเนินการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๓๗๐)    new update
16/10/2564
แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ "หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๕" (มท ๐๘๐๗.๓/ ว ๒๓๐๘)   
11/10/2564
แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ "หลักสูตรทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) เพื่อสนับสนุนงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๑" (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๐๗)   
11/10/2564
แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ "หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๐๖)   
11/10/2564
แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ "หลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมบัญชีกลางและแนวทางปฏิบัติราชการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรู้ " รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๐๕)   
11/10/2564
แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมและยกเลิกการฝึกอบรมบางรุ่น (ออนไลน์) จำนวน ๓ หลักสูตร (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๒๑๗)    update
01/10/2564
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3085 next last