( จำแนกตามหลักสูตร )

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ?หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่? (เพิ่มเติม) (มท o๘o๗.๒/ว ๑๗๒๐ )   
19/06/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๗๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๖๗๔ )   
11/06/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๑(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๖๗๒ )   
11/06/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรรบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560? รุ่นที่ ๓๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๒๗)   
16/05/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรรบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560? รุ่นที่ ๓๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๒)   
16/05/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรรบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560? รุ่นที่ ๓๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๒๕)   
16/05/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรรบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560? รุ่นที่ ๒๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๒๓)   
16/05/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรรบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560? รุ่นที่ ๒๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๒๒)   
16/05/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรรบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560? รุ่นที่ ๒๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๒๑)   
16/05/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรรบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560? รุ่นที่ ๒๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๑๒ )   
01/05/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรรบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560? รุ่นที่ ๒๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๑๑ )   
01/05/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรรบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560? รุ่นที่ ๒๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๑๐)   
01/05/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรรบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560? รุ่นที่ ๒๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๑๙๑ )   
01/05/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรรบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560? รุ่นที่ ๒๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๑๙๐)   
01/05/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรรบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560? รุ่นที่ ๒๑(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๑๘๙)   
01/05/2561
file1
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๐๒๗)   
27/04/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๗๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๑๔๓)   
24/04/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานการคลัง รุ่นที่ ๒๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๑๕๔)   
24/04/2561
file1
แจ้งยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตร ?การอบรมหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๑๔๑)   
24/04/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐(Training progrmaAdministration of School CurriculumElementary Education Curriculum) รุ่นที่ ๑๗(มท ๐๘๐๗.๓/ ว ๙๐๑)   
03/04/2561
file1
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 2541 next last