( จำแนกตามหลักสูตร )

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่น ๒๑(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๐๒๖)   
12/12/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๗๘ )   
12/12/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๗๔)   
12/12/2561
file1
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด"   
12/12/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๘๓๑)   
29/11/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุ่นที่ ๒๐(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๗๙๙)   
23/11/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุ่นที่ ๑๙ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๗๙๗)   
23/11/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุ่นที่ ๑๘(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๗๙๕)   
23/11/2561
file1
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดการทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด (มท ๐๘๐๗.๒/ว๑๗๔๐๙)   
19/11/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุ่นที่ ๑๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๖๙๐)   
19/11/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ ๒๘(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๔๓)   
19/11/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๓๗(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๔๔ )   
19/11/2561
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) รุ่นที่ ๒๒(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๖๖๘ )   
13/11/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่น ๙(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๖๓๒)   
13/11/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) รุ่นที่ ๗๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๖๓๐ )   
13/11/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริการท้องถิ่น 4.0 ( Chief Executives of Local Administration 4.0 ) รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๖๐๑ )   
09/11/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริการท้องถิ่น 4.0 ( Chief Executives of Local Administration 4.0 ) รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๖๐๑ )   
09/11/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริการท้องถิ่น 4.0 ( Chief Executives of Local Administration 4.0 ) รุ่นที่ ๓ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๖๐๑ )   
09/11/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริการท้องถิ่น 4.0 ( Chief Executives of Local Administration 4.0 ) รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๖๐๑ )   
09/11/2561
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริการท้องถิ่น 4.0 ( Chief Executives of Local Administration 4.0 ) รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๖๐๑ )   
09/11/2561
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 2622 next last