( กรม )

ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
25/10/2559
การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP   
20/10/2559
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)   
20/10/2559
file1
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด   
14/10/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
13/10/2559
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2559 อบต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี   
07/10/2559
ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์   
29/09/2559
วิธีการเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป   
29/09/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
29/09/2559
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
29/09/2559
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน   
29/09/2559
การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online และการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online   
29/09/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
28/09/2559
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F   
22/09/2559
file1
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต   
22/09/2559
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน   
13/09/2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559   
13/09/2559
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)   
13/09/2559
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
01/09/2559
คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ   
01/09/2559
file1
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 808 next last