ค้นหา

( กรม )

ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)   
08/10/2558
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2558   
06/10/2558
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ   
05/10/2558
file1
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม   
15/09/2558
การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง   
15/09/2558
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
08/09/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
02/09/2558
คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ   
02/09/2558
file1
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม   
02/09/2558
การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง   
02/09/2558
การส่งรายงานประจำเดือน   
20/08/2558
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน   
20/08/2558
ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)   
18/08/2558
file1
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
11/08/2558
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายยานวดบรรเทาอาการ   
10/08/2558
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ   
27/07/2558
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม   
20/07/2558
แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง   
16/07/2558
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
16/07/2558
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
16/07/2558
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 722 next last