( กรม )

สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
17/08/2560
file1
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
17/08/2560
file1
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงานปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม   
07/08/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
03/08/2560
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   
03/08/2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560   
03/08/2560
ข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
03/08/2560
file1
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ   
27/07/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
27/07/2560
การเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
06/07/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
06/07/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
09/06/2560
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549   
01/06/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
24/05/2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560   
18/05/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
17/05/2560
การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ   
03/05/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
01/05/2560
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS   
25/04/2560
ประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ   
24/04/2560
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 867 next last