( กรม )

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
28/09/2559
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F   
22/09/2559
file1
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต   
22/09/2559
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน   
13/09/2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559   
13/09/2559
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)   
13/09/2559
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
01/09/2559
คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ   
01/09/2559
file1
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding)   
30/08/2559
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ   
30/08/2559
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย   
19/08/2559
file1
บัญชีนวัตกรรมไทย   
18/08/2559
file1
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
16/08/2559
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
26/07/2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   
25/07/2559
หลักเณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถอนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ   
25/07/2559
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน   
04/07/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
01/07/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
30/06/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
29/06/2559
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 796 next last