ค้นหา

( กรม )

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   
08/12/2557
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549   
08/12/2557
แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์   
08/12/2557
ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง   
24/11/2557
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ อบต.หัวโพธิ์   
20/11/2557
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา   
10/11/2557
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
21/10/2557
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2557   
17/10/2557
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม   
13/10/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
09/10/2557
วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online   
30/09/2557
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม   
29/09/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
26/09/2557
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
26/09/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
26/09/2557
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข)   
15/09/2557
การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ   
11/09/2557
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน   
10/09/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
10/09/2557
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน   
01/09/2557
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 655 next last