( กรม )

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
17/02/2564
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
19/01/2564
การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)   
30/12/2563
อัตราราคางานต่อหน่วย   
29/12/2563
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง   
29/12/2563
file1
การยื่นข้อเสนอต่หน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสอนต่อหน่วยงานของรัฐ   
28/12/2563
การประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2563   
28/12/2563
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง   
24/12/2563
การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า   
18/12/2563
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
17/12/2563
แจ้งการใช้งาน รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อการกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)   
09/12/2563
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)   
09/12/2563
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
07/12/2563
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ   
24/11/2563
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
18/11/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
18/11/2563
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงินประจำปี 2563   
06/11/2563
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)   
20/10/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
19/10/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
05/06/2563
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 1083 next last