ค้นหา

( กรม )

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
19/08/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
06/08/2557
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)   
04/08/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
29/07/2557
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักเกณฑ์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน   
07/07/2557
ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ   
04/07/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
04/07/2557
การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมิถุนายน 2557   
03/07/2557
แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ   
02/07/2557
อัตราราคางานต่อหน่วย   
27/06/2557
วิธีการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW) : ZMM_PO_RPT02 ที่ปรับปรังใหม่   
25/06/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
09/06/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
02/06/2557
การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน   
22/04/2557
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน   
21/04/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
10/04/2557
แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้   
24/03/2557
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน   
24/02/2557
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก   
17/02/2557
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
11/02/2557
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 635 next last