ค้นหา

( กรม )

การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน   
22/04/2557
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน   
21/04/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
10/04/2557
แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้   
24/03/2557
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน   
24/02/2557
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก   
17/02/2557
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
11/02/2557
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
10/02/2557
แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้   
05/02/2557
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556   
05/02/2557
การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง   
10/01/2557
ซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง   
10/01/2557
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ   
26/12/2556
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค   
26/12/2556
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร   
25/12/2556
การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ   
24/12/2556
แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระะ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้   
24/12/2556
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร   
19/12/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
18/12/2556
ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา   
18/12/2556
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 622 next last