( กรม )

ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558   
29/04/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
25/04/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
25/04/2559
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน   
11/04/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
08/04/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
08/04/2559
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)   
22/03/2559
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)   
22/03/2559
การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ   
15/03/2559
ขอทราบจำนวนอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่หน่วยงานภาครัฐต้องการใช้   
10/03/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
09/03/2559
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
08/03/2559
แนวทางการดำเนินงานกรณีจัดซื้อยา   
02/03/2559
ขั้นตอนการขอรับบริการการตอบข้อหารือด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ผ่าน Facebook : จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
01/03/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
25/02/2559
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลทางราชการ   
18/02/2559
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา   
18/02/2559
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง   
11/02/2559
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม   
11/02/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
08/02/2559
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 769 next last