( กรม )

บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย   
19/08/2559
file1
บัญชีนวัตกรรมไทย   
18/08/2559
file1
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
16/08/2559
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
26/07/2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   
25/07/2559
หลักเณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถอนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ   
25/07/2559
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน   
04/07/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
01/07/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
30/06/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
29/06/2559
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
28/06/2559
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ   
27/06/2559
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์ กลุ่มโรควินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)   
30/05/2559
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ   
30/05/2559
การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม   
16/05/2559
บัญชีนวัตกรรมไทย   
04/05/2559
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
03/05/2559
file1
ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558   
29/04/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
25/04/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
25/04/2559
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 786 next last