( กรม )

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
09/06/2560
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549   
01/06/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
24/05/2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560   
18/05/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
17/05/2560
การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ   
03/05/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
01/05/2560
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS   
25/04/2560
ประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ   
24/04/2560
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
20/04/2560
ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)   
18/04/2560
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
11/04/2560
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการฯ   
31/03/2560
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
31/03/2560
file1
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
31/03/2560
กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ. (2)   
27/03/2560
การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ   
27/03/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
21/03/2560
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
20/03/2560
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
17/03/2560
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 856 next last