( กรม )

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
18/11/2558
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)   
18/11/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
17/11/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
02/11/2558
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ   
02/11/2558
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   
28/10/2558
การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า   
26/10/2558
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
14/10/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
14/10/2558
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)   
08/10/2558
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2558   
06/10/2558
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ   
05/10/2558
file1
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม   
15/09/2558
การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง   
15/09/2558
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
08/09/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
02/09/2558
คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ   
02/09/2558
file1
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม   
02/09/2558
การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง   
02/09/2558
การส่งรายงานประจำเดือน   
20/08/2558
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 731 next last