( กรม )

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
20/03/2561
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ   
19/03/2561
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
19/03/2561
ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง   
14/03/2561
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
12/03/2561
ขอความร่วมมือสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์   
09/03/2561
file1
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561   
05/03/2561
กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ   
02/03/2561
ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
27/02/2561
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน   
26/02/2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
26/02/2561
การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ   
23/02/2561
อัตราราคางานต่อหน่วย   
23/02/2561
file1
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง   
02/02/2561
แนวทางปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ   
30/01/2561
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560   
08/01/2561
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค   
04/01/2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
20/12/2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2560   
20/12/2560
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว   
06/12/2560
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 916 next last