( กรม )

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
01/05/2560
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS   
25/04/2560
ประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ   
24/04/2560
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
20/04/2560
ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)   
18/04/2560
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
11/04/2560
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการฯ   
31/03/2560
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
31/03/2560
file1
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
31/03/2560
กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ. (2)   
27/03/2560
การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ   
27/03/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
21/03/2560
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
20/03/2560
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
17/03/2560
การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์   
16/03/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
13/03/2560
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
13/03/2560
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560   
13/03/2560
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
08/03/2560
ขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างหลักเกรพ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ....   
08/03/2560
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 850 next last