( กรม )

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
30/06/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
29/06/2559
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
28/06/2559
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ   
27/06/2559
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์ กลุ่มโรควินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)   
30/05/2559
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ   
30/05/2559
การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม   
16/05/2559
บัญชีนวัตกรรมไทย   
04/05/2559
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
03/05/2559
file1
ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558   
29/04/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
25/04/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
25/04/2559
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน   
11/04/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
08/04/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
08/04/2559
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)   
22/03/2559
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)   
22/03/2559
การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ   
15/03/2559
ขอทราบจำนวนอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่หน่วยงานภาครัฐต้องการใช้   
10/03/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
09/03/2559
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 778 next last