( อปท. )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๘๐-๐๐๘ สายบ้านตาลพร้า ซอย ๘ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านตาลพร้า ตำบลศรีนคร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย]   
02/06/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาบริเวณโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว [องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง]   
02/06/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
02/06/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
02/06/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
02/06/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
02/06/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะแบบสถานี พร้อมระบบเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อแสดงผล [เทศบาลนครรังสิต]   
02/06/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อบต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม]   
02/06/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [เทศบาลตำบลแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี]   
01/06/2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตตีเส้นจราจร บ้านธาตุวาที หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ]   
01/06/2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตตีเส้นจราจร บ้านธาตุวาที หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ]   
01/06/2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตตีเส้นจราจร บ้านธาตุวาที หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ]   
01/06/2566
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตตีเส้นจราจร บ้านธาตุวาที หมู่ที่ 7 [องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ]   
01/06/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางนกเล็ก เปื้องสุวรรณ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อบต.เขากะลา]   
31/05/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางนกเล็ก เปื้องสุวรรณ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อบต.เขากะลา]   
31/05/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอยสะพาน 2 เชื่อมซอยบ้านสวนซอย 1 หมู่ที่ 4 [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
31/05/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (ขับเรือ) [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
31/05/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
31/05/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลช่วยปฏิบตัิงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
31/05/2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานกองช่างและกองสาธารณสุข [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
31/05/2566

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 12232 next last