( อปท. )

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่2 [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ]   
09/04/2564
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 อบต.หนองย่างเสือ [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ]   
09/04/2564
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ [เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู]   
08/04/2564
ประกาศเิปดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสีใส หมู่ที่ ๓ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด [องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์]   
08/04/2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (บ้านชื่นชม) [องค์การบริหารส่วนตำบลชื่นชม]   
08/04/2564
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ สพฐ จำนวน 2,795 กล่อง [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
08/04/2564
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยรังสิต-นครนายก 57 (ช่วงที่ 2) [เทศบาลนครรังสิต]   
08/04/2564
file1 file2 file3
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
07/04/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 25 - 024 สายหน้าโรงไฟฟ้าภูมิภาคควนกาหลง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล [องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย]   
07/04/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดดอนชะเอม [องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม]   
06/04/2564
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
05/04/2564
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
05/04/2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [อบต.ต้า ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย]   
05/04/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านโคกพยอมเชื่อมถนนยนตรการกำธร หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล [องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย]   
01/04/2564
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
31/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๒๒-๐๐๓ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๐-บ้านนาสะตัง ตำบลนาตาล [องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล]   
31/03/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (บ้านชื่นชม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลชื่นชม]   
30/03/2564
file1
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [อบต.เขากะลา]   
29/03/2564
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. นักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๖ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ ช่วงปิดภาคเรียนการศึกษา ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๓๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.เขากะลา]   
29/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านนา [เทศบาลตำบลบ้านนา]   
29/03/2564

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 9284 next last