( อปท. )

ประกวดราคาจ้างผลิดตเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบวารสารรังสิตโพสต์และจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลนครรังสิต]   
17/10/2561
file1 file2
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตตลาดเก่า [เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม]   
17/10/2561
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านน้อยป่าแฝก ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
16/10/2561
file1
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านแหลมกลาง หมู่ที่ 2 [องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช]   
16/10/2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ]   
16/10/2561
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลนครรังสิต (หลังเก่า) [เทศบาลนครรังสิต]   
12/10/2561
file1 file2 file3
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ]   
12/10/2561
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
11/10/2561
file1
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2562 [สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก]   
11/10/2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบลาดยาวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบลพรมสวรรค์ [องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์]   
11/10/2561
file1
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายทางบริเวณซอยฟาร์มหมู่ผู้ใหญ่จุก ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว]   
10/10/2561
ราคากลาง โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข [องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม]   
09/10/2561
แบบสุรปราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มฟาร์มหมูผู้ใหญ่จุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว]   
09/10/2561
file1
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบ อัดท้าย [อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ]   
09/10/2561
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มฟาร์มหมูผู้ใหญ่จุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว]   
09/10/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มฟาร์มหมูผู้ใหญ่จุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว]   
09/10/2561
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังกุ่ม ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
08/10/2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด(บ้านห้วยโต้ง) หมู่ 10 บ้านหนองเขียว [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
05/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ งานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลเหล่าไฮงาม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ [องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม]   
05/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ งานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลเหล่าไฮงาม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ [องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม]   
05/10/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 6606 next last