( อปท. )

ราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูหมู่ที่ 5 ตำบลแกดำ จากบ้านนางเด่นดวง สุบุตรดีถึงบ้านนางเส็ง ทองสาดี [เทศบาลตำบลแกดำ]   
18/01/2561
file1 file2 file3
ประกาศประกวดราคาโครงการขุดลอกคลองและดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3,4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้]   
18/01/2561
file1
ราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตตากข้าวชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลแกดำ บริเวณข้างกองทุนปุ๋ย [เทศบาลตำบลแกดำ]   
18/01/2561
file1 file2 file3
ราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูหมู่ที่ 7 ตำบลแกดำ จากบ้านนางพรสวรรค์ ภูสีฤทธิ์ ถึงบ้านนางสาวพิลาวรรณ [เทศบาลตำบลแกดำ]   
18/01/2561
file1 file2 file3
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 16 จากบ้านนางปัดทุมมา เรืองทอง ถึงรั้วโรงพยาบาลแกดำ- [เทศบาลตำบลแกดำ]   
18/01/2561
file1 file2 file3
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 15 ตำบลแกดำ จากบ้านนายคำมี ไชยสงค์ถึงบ้านนางทองดี แสงตะวันความยาว 80 เมตร [เทศบาลตำบลแกดำ]   
18/01/2561
file1 file2 file3
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 7 ตำบลแกดำ จากบ้านนางหนูแดง อุทัยบาล ถึงบ้านนายสงบ น้อยคำลือ [เทศบาลตำบลแกดำ]   
18/01/2561
file1 file2 file3
ราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูหมู่ที่ 4 ตำบลแกดำ [เทศบาลตำบลแกดำ]   
18/01/2561
file1 file2 file3
ราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูหมู่ที่ 4 ตำบลแกดำ [เทศบาลตำบลแกดำ]   
18/01/2561
file1 file2 file3
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านห้วยแห้ง ตำบลห้วยขมิ้น [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
18/01/2561
file1 file2
ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 9 บ้านกกตาด ตำบลห้วยขมิ้น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
18/01/2561
file1 file2
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 10 บ้านกกเชียง ตำบลห้วยขมิ้น [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
18/01/2561
file1 file2
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบ ลงหินคลุก ม.๑๓ (สายภายในหมู่บ้าน) [องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์]   
18/01/2561
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ม.7 [เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา]   
17/01/2561
file1
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านฮ่างต่ำ [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
16/01/2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านห้วยมะเกลี้ยง [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
16/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบ คสล.ม.๑๒ (สายนางสุเทีย การบรรจง-ศาลากลางหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์]   
12/01/2561
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 ซอยข้างประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย]   
12/01/2561
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 15 ซอยวัดพระธาตุแท่นคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อบต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย]   
12/01/2561
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 3,000 ชุด [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
11/01/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 5764 next last