( อปท. )

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถลากคอนเทนเนอร์ใหญ่ [เทศบาลนครรังสิต]   
23/05/2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ [เทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู]   
22/05/2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหน้าวัดสุมงคล หมู่ที่ 2 ถึงสามแยกหน้าโรงเรียน [เทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู]   
22/05/2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ไปป่าช้า หมู่ที่ 6 [เทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู]   
22/05/2562
ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำสายข้างวัดทรงศิลาจากบ้านนางพิกุล ศรีโดวันถึงถนนสายเขื่อนอุบลรัตน์ ม.7 [เทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู]   
22/05/2562
ประกาศราคากลางโครงการลาดยางแอสฟัลติกปูทับถนน คสล.สายโสภาศรี จากหน้าไทยประกันถึงสี่แยกบ้าน ดต.ประเสริฐ [เทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู]   
22/05/2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน [องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน]   
21/05/2562
file1 file2 file3
ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายพุวิเศษ ? ห้วยบง โดยวิธี Pavement In- Place Recycling ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา]   
21/05/2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสิม ถคงโรงสรชุมชน บ้านเปือยใหญ่ หมู่ที่ 1 [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
21/05/2562
file1
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มบ้านนายสมศักด์ หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1500 เมตร หนา0 .15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว]   
21/05/2562
file1 file2 file3
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทาง รอ.๒๐๘๐ สายบ้านโคกก่ง-บ้านพรมสวรรค์ (เริ่มต้นที่สามแยกโคกก่ง-ที่นายเด่น สาวิสา บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๙) ตำบลพรมสวรรค์ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๔ ตารางเมตร [องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์]   
21/05/2562
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 2,520 ถุง [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
17/05/2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับสภาพพื้นที่ข้างสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ [เทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จงหนองบัวลำภู]   
17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม]   
16/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม จำนวน ๑๐ รายการ [องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม]   
16/05/2562
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในบ้านเหล่าไฮงาม ม.๑,๒,๙,๑๐ สายเจ้าปู่บ้านเหล่าไฮงาม [องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม]   
16/05/2562
file1
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ หมู่ที่ 4 [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
15/05/2562
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
15/05/2562
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านเหล่าไฮงาม ม.๑,๒,๙,๑๐ สายบ้านนายจันไหม ผางละมัย ไปบ้านนายชวน โคตรศรี ม.๑๐ [องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม]   
15/05/2562
file1
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในบ้านหนองเม็ก ม.๕,๑๒ สายจากไร่นางเปง ปัตลา ไปหอถังประปาบ้านหนองเม็ก ม.๕ [องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม]   
15/05/2562
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 7151 next last