( อปท. )

ร่างประกาศเชิญชวน โครงการซื้อตู้บรรทุกขยะมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ตู้ [เทศบาลนครรังสิต]   
21/09/2560
file1 file2 file3
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [เทศบาลตำบลหัวนา]   
20/09/2560
ราคากลางร่องระบายน้ำบ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด [องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด]   
20/09/2560
ราคากลางร่องระบายน้ำบ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด [องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด]   
20/09/2560
เทศบาลตำบลแม่พริก ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองดินจี่เลียบแม่น้ำวัง หมู่ 2 บ้านท่าด่าน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง [สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก]   
19/09/2560
จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะในเขตเทศบาล [เทศบาลนครรังสิต]   
12/09/2560
file1 file2
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1-4 [เทศบาลนครรังสิต]   
12/09/2560
file1 file2
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ฝั่งตะวันออก (ซอยรังสิต-นครนายก๑๗) [เทศบาลนครรังสิต]   
12/09/2560
file1 file2
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารโรงเก็บพัสดุ หลังวัดจันทรสุข (ซอยรังสิต-นครนายก 56) [เทศบาลนครรังสิต]   
12/09/2560
file1 file2
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยศูนยืพัมนาเด็กเล้กและโรงเรียนในสังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลนครรังสิต]   
12/09/2560
file1 file2
ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 เส้นบ้านนายนวรัตน์-นายละมุน (เงินงบประมาณ) [องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม]   
12/09/2560
ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 เส้นบ้านนายนวรัตน์-นายละมุน(จ่ายจากเงินสะสม) [องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม]   
12/09/2560
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประกาศรายชื่อผู้มาซื้อและยื่นเอกสารสอบราคา ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย ลป 4045 บ้านแม่พริกลุ่ม - บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ 5 บ้านสันป่าสัก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง [สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก]   
12/09/2560
ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมหลังคา ศพด.ตำบลวังโตนด ม.๔ บ้านทุ่งปรือ ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด]   
06/09/2560
file1 file2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ [เทศบาลตำบลเจดีย ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี]   
01/09/2560
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (จัดซื้อล้อวัดระยะทาง) [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี]   
29/08/2560
file1
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสาหร่าย) [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี]   
25/08/2560
file1
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต) [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี]   
25/08/2560
file1
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อล้อวัดระยะทาง) [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี]   
25/08/2560
file1
ราคากลางการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ผิวจราจรหินคลุก บ้านหัวฝาย หมูที่ 6 [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
24/08/2560
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 5573 next last