คุณภาพชีวิต คุณภาพท้องถิ่น

   แผนการดำเนินงานปรับปรุงระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต
  - แผนการดำเนินงานปรับปรุงระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต   - รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กรกฎาคม 2551
  - ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
  - รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน สิงหาคม 2551
  - ผลสรุปการทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551
  - รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กันยายน 2551
  - แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)   
  - แผนการดำเนินงานปรับปรุงระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการจ่ายเงินสงเคราะห์
    เพื่อการยังชีพของ อปท.
  
  - ผลสรุปการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552   
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    ของ อปท. พ.ศ.2552
  

คุณภาพชีวิต คุณภาพท้องถิ่น  ประจำวันที่ 03/06/2566 เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

คุณภาพชีวิต คุณภาพท้องถิ่น เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การสำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัด อปท. ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล 16/10/2557
ประชาสัมพันธ์การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น 29/08/2555
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ 20/03/2555
ขอเผยแพร่คู่มือและเอกสารโครงการ โครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)(มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๘๑๒) 31/08/2554
ประชาสัมพันธ์ รูปแบบการนำแนวทางการดำเนินงานและพัฒนางานสุขภาพจิตในชุมชนสำหรับ อปท. (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๗๔๑) 24/08/2554
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๓/๕๑๑๕) 20/06/2554
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปการดำเนินโครงการเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๘๙) 15/06/2554
ข่าวสารความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ เรื่องผลกระทบจากอุบัติการณ์นิวเคลียร์ในอาหารทะเล (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๓๑) 06/06/2554
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สถ. ในการส่งเสริมการดำเนินการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๔ 04/04/2554
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่งานวิจัย (มท 0891.3/ว1172) 18/06/2552
การประชุมวิชาการ ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย 30/12/2551
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17/10/2551
อาชญากรเด็กไม่ใช่เรื่องเล็กอีกแล้ว 25/09/2551
เจาะลึกสถานการณ์สุขภาพเด็กเล็ก ผ่าน 13 ตัวชี้วัด 360 องศา 25/09/2551
สะกดรอยอ้วนผ่านเส้นรอบเอว 25/09/2551
วัยรุ่นไทยรุ่นใหม่ ทำไมถึงดุ 25/09/2551
วันนี้คนไทย คอทองแดงขนาดไหน 25/09/2551
รู้ไหมที่ไหนที่เด็กไทยจมน้ำตาย 25/09/2551
มาสร้างบ้านน่าอยู่ให้ผู้สูงวัยกันเถอะ 25/09/2551
ป่วยหลบในภัยซุ่มเงียบ 25/09/2551
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 33 next last