คุณภาพชีวิต คุณภาพท้องถิ่น

   แผนการดำเนินงานปรับปรุงระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต
  - แผนการดำเนินงานปรับปรุงระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต   - รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กรกฎาคม 2551
  - ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
  - รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน สิงหาคม 2551
  - ผลสรุปการทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551
  - รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กันยายน 2551
  - แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)