คุณภาพชีวิต คุณภาพท้องถิ่น

   แผนการดำเนินงานปรับปรุงระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต
  - แผนการดำเนินงานปรับปรุงระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต   - รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กรกฎาคม 2551
  - ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
  - รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน สิงหาคม 2551
  - ผลสรุปการทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551
  - รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กันยายน 2551
  - แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)   
  - แผนการดำเนินงานปรับปรุงระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการจ่ายเงินสงเคราะห์
    เพื่อการยังชีพของ อปท.
  
  - ผลสรุปการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552   
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    ของ อปท. พ.ศ.2552
  

คุณภาพชีวิต คุณภาพท้องถิ่น  ประจำวันที่ 14/11/2562 เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

คุณภาพชีวิต คุณภาพท้องถิ่น เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การสำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัด อปท. ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล