ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2549-2555

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗


จังหวัด อปท.อำเภอปี 2549ปี 2550ปี 2551ปี 2552ปี 2554
กกถ.จัด
โครงการที่โดดเด่นสรุปจำนวน ครั้ง
กระบี่ทม.กระบี่ เมืองกระบี่จัดการที่ดีจัดการที่ดีจัดการที่ดีชมเชยชมเชย1.ประติมากรรมเล่าเรื่องเมืองกระบี่
2.สวนรุกชาติเขาขนาบน้ำ : ศูนย์เรียนรู้ทางวรรณคดี และวัฒนธรรมครบวงจร
3.หอศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดกระบี่
4.โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
5.ถนนประติมากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
5
กระบี่ทต.ปลายพระยาปลายพระยาจัดการที่ดีชมเชย1.นวัตกรรมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านปากน้ำ
2.โครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
2
กระบี่ทต.คลองท่อมใต้คลองท่อมชมเชย1.โครงการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชิวิตอย่างยั่งยืน
2.โครงการพัฒนาด้านการเรียนการสอน
1
กระบี่ทต.เขาพนมเขาพนมชมเชย1.โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2.โครงการเปิดศูนย์บริการงานคุ้มครองผู้บริโภค
1
กาญจนบุรีทต.หนองขาว ท่าม่วงจัดการที่ดีจัดการที่ดีจัดการที่ดีชมเชย1.การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
2.คาราวานเด็กสืบสานภูมิปัญญาขนมพื้นบ้านหนองขาว
4
กาญจนบุรีทต.รางหวายพนมทวนจัดการที่ดีชมเชย1.โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2.โครงการก่อสร้างตลาดสด
3.โครงการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
2
กาฬสินธุ์ทม.กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์จัดการที่ดี1
กาฬสินธุ์ทต.ภูดินเมืองกาฬสินธุ์จัดการที่ดีชมเชย1.โครงการปรับปรุงประตูเมืองทุ่งทานตะวัน สู่พิพิธภัณฑ์สิรินธร
2.โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
2
กำแพงเพชรทม.กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชรจัดการที่ดีจัดการที่ดีจัดการที่ดีชมเชย1.โครงการสิริจิตพัฒนา ปวงประชาสุขใจ
2.โครงการรักษ์สุนัข
4
กำแพงเพชรทต.ลานกระบือลานกระบือจัดการที่ดี1
ขอนแก่นทน.ขอนแก่น เมืองขอนแก่นจัดการที่ดี1
จันทบุรีทม.ขลุง ขลุงจัดการที่ดี1
ทต.ตะเคียนทองเขาคิชฌกูฎจัดการที่ดีรางวัลที่ 31.โครงการส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพนักกีฬาสู่ความ เป็นเลิศ
2.โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
3.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง
2
ฉะเชิงเทราทม.ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา จัดการที่ดี1
ชลบุรีทม.บ้านบึง บ้านบึง ชมเชย1.ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านบึง
2.โครงการสร้างเสริมสุขภาพกิจกรรมคัดกรองสุขภาพ ผู้สูงอายุและตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก
3.การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
1
ชลบุรีทม.ศรีราชา ศรีราชาจัดการที่ดีจัดการที่ดีจัดการที่ดีจัดการดีเด่น1.โครงการ Sriracha Wi Fi
2.โครงการบัตรพลเมืองอาวุโส
4
ชลบุรีทม.พนัสนิคมพนัสนิคมชมเชย1.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การจักสาน 1
ชลบุรีทต.บางพระศรีราชาจัดการที่ดี1
ชัยนาททต.หันคาหันคาจัดการที่ดีจัดการที่ดีจัดการที่ดี3
ทต.บ้านเชี่ยนหันคารางวัลที่ 21.โครงการ Big Cleaning Day
2.โครงการสาธิตการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหนักชีวภาพ ประกอบการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
3.โครงการโรงสีข้าวชุมชน
1
ชัยภูมิทต.แก้งคร้อแก้งคร้อจัดการที่ดีจัดการที่ดี2
ชุมพรทต.วังไผ่ เมืองชุมพร จัดการที่ดี1
เชียงรายทน.เชียงราย เมืองเชียงรายชมเชยโครงการปิดทองหลังพระ "การกำจัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน"1
ทต.เวียงเทิงเทิงจัดการที่ดี1
ทต.เมืองพานพานจัดการที่ดี1
ทต.นางแล เมืองเชียงรายชมเชย1.โครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สังคมและกองบุญวันละบาท
2.การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และ แจ้งเรื่องทุจริตคอรัปชั่น ทต.นางแล
1
เชียงใหม่ทม.เมืองแกนพัฒนาแม่แตงจัดการที่ดีชมเชย1.โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้า สามฝั่งแกน
2.โครงการครอบครัวเข้มแข็งใสใจสุขภาพ
2
ทต.หางดง หางดงจัดการที่ดี1
ทต.อมก๋อยอมก๋อยจัดการที่ดีจัดการที่ดี2
ทต.สุเทพ เมืองชียงใหม่จัดการที่ดีจัดการที่ดี2
ทต.ยางเนิ้งสารภีชมเชย1.โครงการให้บริการสุขภาพชุมชนเชิงรุก
2.โครงการรักษ์ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน
1
ทต.ริมเหนือแม่ริมชมเชย1.โครงการพื้นวิถีทำนาอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง
2.โครงการถนนสายเศรษฐี
1
ทต.ลวงเหนือดอยสะเก็ดชมเชย1.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ
2.โครงการพลังงานชุมชน ""เพื่อชุมชนเสีเขียว""
1
ตรังทน.ตรัง เมืองตรังจัดการที่ดี1
ทต.ห้วยยอดห้วยยอดจัดการที่ดี1
ทต.ย่านตาขาวย่านตาขาวชมเชย1.โครงการแผนพลังงานชุมชน เทศบาลตำบลย่านตาขาว
2.โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำถวายแม่ฯ
3.โครงการสร้างจิตสำนึกอันตรายน้ำมันทอดซ้ำ
1
ตราดทม.ตราด เมืองตราดจัดการที่ดี1
ทต.บ่อพลอยบ่อไร่จัดการที่ดี1
ตราดทต.หนองบอนบ่อไร่จัดการที่ดีชมเชย1.โครงการศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน (การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS)
2.โครงการพัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุ
3.โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
ตากทม.แม่สอด แม่สอดจัดการที่ดีจัดการที่ดี2
นครปฐมทน.นครปฐมเมืองนครปฐมจัดการที่ดี1
ทต.สามง่ามดอนตูมจัดการที่ดี1
นครราชสีมาทต.เสิงสาง เสิงสางจัดการที่ดีจัดการที่ดีจัดการที่ดี3
นครศรีธรรมราชทม.ทุ่งสงทุ่งสงรางวัลที่ 21.โครงการเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ
2.โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย แบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1
นครสวรรค์ทต.พยุหะ พยุหะคีรีจัดการที่ดี1
นนทบุรีทน.นนทบุรีเมืองนนทบุรีจัดการที่ดี1
ทน.ปากเกร็ด ปากเกร็ดจัดการที่ดีจัดการที่ดีจัดการที่ดี3
นราธิวาสทม.เมืองนราธิวาส เมืองนราธิวาสจัดการที่ดี1
ทต.ตากใบ ตากใบรางวัลที่ 31.โครงการแหล่งอาศัยและเพาะพันธ์สัตว์น้ำทางทะเล
2.โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงแพะฮาลาล
3.โครงการความสัมพันธ์ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศมาเลเซีย
1
ทต.ตัยหยงมัสระแงะจัดการที่ดี1
บุรีรัมย์ทต.ประโคนชัยประโคนชัยจัดการที่ดีรางวัลที่ 21.โครงการแรงอาสา
2.โครงการสืบทอดประเพณีการแห่เทียนพรรษา
2
บุรีรัมย์ทต.อิสาณเมืองบุรีรัมย์จัดการที่ดี1
ปทุมธานีทม.รังสิตธัญบุรีจัดการที่ดี1
ปทุมธานีทต.บึงยี่โถ ธัญบุรีจัดการที่ดีจัดการที่ดี2
ประจวบคีรีขันธ์ทต.ปราณบุรี ปราณบุรีจัดการที่ดี1
ปัตตานีทม.ปัตตานี เมืองปัตตานีจัดการที่ดีจัดการที่ดี2
ปัตตานีทต.นาประดู่โคกโพธิ์จัดการที่ดี1
พระนครศรีอยุธยาทต.บางนมโคเสนาจัดการที่ดี1
ทต.บ้านสร้างปางปะอินชมเชย1.โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ
2.โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อต้านภัยยาเสพติด ให้กับเด็กและเยาวชน
3.โครงการบ้านสร้างอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1
พัทลุงทม.พัทลุง เมืองพัทลุงจัดการที่ดี1
พิษณุโลกทน.พิษณุโลก เมืองพิษณุโลกจัดการที่ดีจัดการที่ดีโล่เกียรติยศ3
ทต.บางระกำบางระกำจัดการที่ดีจัดการที่ดี2
เพชรบุรีทม.เพชรบุรี เมืองเพชรบุรีจัดการที่ดี1
ทม.ชะอำชะอำจัดการที่ดีจัดการที่ดี2
ทต.ท่ายางท่ายางชมเชยจัดทำโครงการประกวดชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย และโรคไข้เลือดออก1
เพชรบูรณ์ทต.ชนแดนชนแดนจัดการที่ดีจัดการที่ดีจัดการที่ดี3
แพร่ทต.ร้องกวางร้องกวางจัดการที่ดีจัดการที่ดี2
ทต.สองสองจัดการที่ดี1
มหาสารคามทต.นาดูนนาดูนจัดการที่ดี1
ยะลาทน.ยะลา เมืองยะลาจัดการที่ดีจัดการที่ดีจัดการที่ดีจัดการดีเด่น1. อุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครยะลา
2.โครงการชุมชนปลอดภัย
4
ทม.เบตงเบตงจัดการที่ดี1
ยโสธรทต.ทรายมูลทรายมูลจัดการที่ดี1
ร้อยเอ็ดทม.ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ดจัดการที่ดีจัดการที่ดีชมเชย1.โครงการแก้ไขปัญายาเสพติด3
ทต.เสลภูมิเสลภูมิจัดการที่ดีรางวัลที่ 31.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
2.โครงการทำนาแปลงรวมร่วมสร้างสวัสดิการ
3.โครงการส่งเสริมโคเนื้อ
2
ทต.เกาะแก้วเสลภูมิชมเชย1.โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน
2.โครงการร่วมมือร่วมใจเพื่อหนูน้อยฟันสวย ยิ้มสวย
1
ระยองทน.ระยอง เมืองระยองจัดการที่ดีจัดการที่ดีรางวัลที่ 21.โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการขยะแบบครบวงจร
2.โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป่าชายเลน
3.โครงการโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
3
ทต.ปากน้ำประแส แกลงจัดการที่ดี1
ราชบุรีทม.ราชบุรี เมืองราชบุรีจัดการที่ดี1
ทม.โพธารามโพธารามชมเชย1.โครงการบริการงานระบบระบายน้ำและบำบัด น้ำเสีย
2.โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
3.โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดไทรอารีรักษ์
1
ทต.ท่าผาบ้านโป่งชมเชย1.โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
3.โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง
1
ลพบุรีทม.ลพบุรี เมืองลพบุรีจัดการที่ดี1
ลพบุรีทต.หนองม่วงหนองม่วงจัดการที่ดี1
ลพบุรีทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรีจัดการที่ดีจัดการที่ดีจัดการที่ดีชมเชย1.การบริหารจัดการขยะโดยเครือข่ายชุมชนเพื่อชุมชน
2.การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร 150 นวัตกรรม
4
ลพบุรีทม.เขาพระงามเมืองลพบุรีรางวัลที่ 11.โครงการกระบือบำบัด
2.โครงการคัดแยกขยะแบบครบวงจร
3.โครงการประเพณีตักบาตรเทโว
1
ลพบุรีทต.โพตลาดแก้ว ท่าวุ้งจัดการที่ดีจัดการที่ดีจัดการที่ดีชมเชย1.โครงการตลาดไร้ถุง
2.โครงการประหยัดพลังงานในครัวเรือน
3.โครงการสร้างเสริมสุขภาพดูแลสุขอนามัย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสถึงบ้าน
4
ลำปางทน.ลำปาง เมืองลำปางจัดการที่ดี1
ทต.บ่อแฮ้ว เมืองลำปางจัดการที่ดีจัดการที่ดี2
ทต.เกาะคาเกาะคาจัดการที่ดีรางวัลที่ 11.การสร้างสังคมสมานฉันท์ สู่สังคมชาวเกาะคา ไม่ทอดทิ้งกัน (ศูนย์พัฒนาครอบครัว)
2.การสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้
2
ลำพูนทต.อุโมงค์ เมืองลำพูนจัดการที่ดีจัดการที่ดีชมเชยโครงการฟื้นวิถีการทำนาอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง3
ทต.บ้านกลางเมืองลำพูนจัดการที่ดี1
ทต.หนองล่องเวียงหนองล่องรางวัลที่ 31.กิจกรรมความฮักคือยาสามัญประจำบ้าน
2.กิจกรรมการเลี้ยงกบคอนโอ
3.กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
1
เลยทม.เลยเมืองเลยชมเชย1.โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน
2.ประเพณีแข่งขันเรือยาวและประเพณีลอยกระทง
1
ทม.ด่านซ้าย ด่านซ้ายจัดการที่ดี1
ทต.ท่าลี่ท่าลี่จัดการที่ดีจัดการที่ดี2
เลย (ต่อ)ทต.นาอ้อเมืองเลยรางวัลที่ 11.โครงการเกษตรแก้จนชุมชนปลอดภัยเทิดไท้ องค์ราชัน
2.โครงการเครือข่ายสวัสดิการชุมชนตำบลนาอ้อ
3.โครงการนาอ้อโฮมสเตย์
1
ศรีสะเกษทม.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษจัดการที่ดี1
สกลนครทม.สกลนคร เมืองสกลนครจัดการที่ดีชมเชย1.โครงการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์สำหรับ ผู้สูงอายุในชุมชน
2.โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบำบัดน้ำเสีย
2
ทต.อากาศอำนวย อากาศอำนวยจัดการที่ดี1
ทต.ดอนเขืองสว่างแดนดินจัดการที่ดีชมเชย1.โครงการตลาดร่วมใจก้าวไกล 5 ดาว
2.โครงการสุขภาพสมวัยสู่เมืองไทยแข็งแรง
3.โครงการชุมชนกีฬา
2
สงขลาทน.สงขลา เมืองสงขลาจัดการที่ดี1
ทต.กำแพงเพชรรัตภูมิจัดการที่ดี1
ทต.ปริกสะเดารางวัลที่ 11.โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อน สู่ตำบลสุขภาวะ
2.สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปริก
3.โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชนนำไปสู่การจัดการขยะฐานศูนย์
1
สตูลทม.สตูลเมืองสตุลจัดการที่ดี1
ทต.กำแพง ละงูจัดการที่ดี1
สมุทรสงครามทม.สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามจัดการที่ดี1
ทต.บางนกแขวกบางคนทีจัดการที่ดีจัดการที่ดี2
สมุทรสาครทน.สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาครจัดการที่ดี1
ทต.บางปลาเมืองสมุทรสาครชมเชย1
สระแก้วทม.วังน้ำเย็น วังน้ำเย็นจัดการที่ดีจัดการที่ดีจัดการที่ดีชมเชยรางวัลที่ 11.โครงการ 1+10 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชน น่าอยู่
2.โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ
3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดูแลสุขภาพประชาชน
4.โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.โครงการ 1 + 10 นวัตกรรมเพื่อสร้างเมืองน่าอยู่
5
สุพรรณบุรีทม.สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรีจัดการที่ดี1
สุโขทัยทต.กงไกรลาสกงไกรลาศจัดการที่ดีจัดการที่ดีรางวัลที่ 21.โครงการตรวจสอบความโปร่งใสและติดตามการทุจริต
2.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3
สุราษฎร์ธานีทม.สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานีจัดการที่ดี1
ทม.ท่าข้าม พุนพินจัดการที่ดีจัดการที่ดี2
สุรินทร์ทต.สำโรงทาบสำโรงทาบจัดการที่ดี1
ทต.ท่าตูมท่าตูมจัดการที่ดีจัดการที่ดีจัดการที่ดี3
หนองคายทม.หนองคายเมืองหนองคายจัดการที่ดี1
อบต.เฝ้าไร่เฝ้าไร่จัดการที่ดี1
หนองบัวลำภูทต.นากลางนากลางจัดการที่ดี1
ทต.นามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูชมเชยโครงการสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)1
อ่างทองทม.อ่างทองเมืองอ่างทองจัดการที่ดีจัดการที่ดี2
อ่างทองทต.รำมะสักโพธิ์ทองจัดการที่ดีจัดการที่ดีชมเชย1.โครงการรำมะสัก รักษ์ถิ่น
2.โครงการขยะซ่อมบ้าน
3.โครงการเชิดชูดดอกลำดวน
3
อุดรธานีทน.อุดรธานี เมืองอุดรธานีจัดการที่ดี1
อุทัยธานีทต.หนองฉาง หนองฉางจัดการที่ดี1
อุบลราชธานีทม.วารินชำราบ วารินชำราบจัดการที่ดี1
ทม.พิบูลมังสาหารพิบูลมังสาหารจัดการที่ดีจัดการที่ดี2
อำนาจเจริญทต.พนาพนาชมเชย1.โครงการสรรหา 1000 เมือง 1000 ชีวิต พิทักษ์คุณภาพชีวิตคนเมือง
2.โครงการป้องกันสาธารณภัยและลดปัญหา อุบัติภัยในเขตเทศบาล
1