หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับสู่มุมการจัดการความรู้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
KM Team

<<< ภาพข่าวกิจกรรม >>>

 

การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2553
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 3201 อาคาร 3 ชั้น 2

การประชุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
ด้านการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (กจ.)
ิประจำเดือนกรกฎาคม 2553

 

การประชุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
ด้านการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (กจ.)
ิประจำเดือนสิงหาคม 2553

 

การประชุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
ด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(การพัฒนาระบบส่งมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 : Single Window Service)(สน.มท.)
ิประจำเดือนกรกฎาคม 2553

 

การประชุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
ด้าน การพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(การพัฒนาระบบส่งมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 : Single Window Service)(สน.มท.)
ิประจำเดือนสิงหาคม 2553

 

การประชุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
ด้านการสนับสนุนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สน.กร.)
ิประจำเดือนกรกฎาคม 2553

การประชุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
ด้านการสนับสนุนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สน.กร.)
ิประจำเดือนสิงหาคม 2553

 

<<<การดำเนินการการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553>>>

 

 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1

การวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการดำเนินงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2

การพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(การพัฒนาระบบส่งมอบบริการงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 : Single Window Service)

ความรู้ด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3

การสนับสนุนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ความรู้ด้านการสนับสนุนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือด้านการสนับสนุนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

<<<องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน >>>
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

"การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ"

ร่างประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
คู่มือการดำเนินการทางวินัย
รายชื่อทีมงานเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ

"การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเลือกตั้ง
รายชื่อทีมงานในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเลือกตั้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

"เกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ PMQA"

ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ PMQA
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
รายชื่อทีมงานผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ในการให้คำปรึกษาแนะนำ
ผ่านช่องทางโทรศัพท์ของ สถ.

.

"การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

ความรู้ด้านกฎหมายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
-
พร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
-
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
คู่มือการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายชื่อทีมงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

"การจัดทำแผนชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย"

คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
รายชื่อทีมงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการจัดทำแผนชุมชน

 

 

<<<แผนการจัดการความรู้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น >>>

แผนการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551

<<< บทความเกี่ยวกับ KM >>>

ความรู้และวงจรความรู้
หลักการจัดการความรู้และความสัมพันธ์กับแนวทางการบริหารจัดการอื่น
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
ปัจจัยเอื้อที่ทำให้การจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ด้วย "ชุมชนนักปฏิบัติ" (CoP)
“ การสอนงาน” เพื่อการถ่ายทอดความรู้ในองค์กร

 

Webboard
รวมลิงค์