ศูนย์บริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ

ศูนย์บัญชาการสั่งการของผู้บริหารเมื่อเกิดสถานการณ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัตการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th/upload/dla/dss/2013/7/143_1.pdf
หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร สถ. เอกสารแนบ

ศูนย์การติดต่อสื่อสารและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานและเครือข่าวของกระทรวงมหาดไทย

แผนผังการประสานงานศูนย์เฉพาะกิจ มท. เอกสารแนบ