ศูนย์ติดตามสถานการณ์และบริหารรายงานข้อมูลข่าวสาร

การติดตามและรายงานสถานการณ์สำคัญตลอด 24 ชั่วโมง ต่อผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง

แต่งตั้งคณุกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัตการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th/upload/dla/dss/2013/7/143_1.pdf