กฏหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2551-2552

สารบัญ

หนังสือสั่งการองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1773 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551
เรื่อง หารือปัญหากฎหมายกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/2998 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/7319 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/9874 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551
เรื่อง หารือการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ของนายสมบูรณ์ นุชพันธ์

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/12292 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับค่าตอบแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัว

6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลับ ที่ มท 0804.3/7500 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551
เรื่อง หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1011 ลงวันที่ 22 มกราคม 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1322 ลงวันที่ 9 เมษายน 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการถอดถอนเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/1772 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551
เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนนายกเทศมนตรีนครลำปางมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา
หรือกิจการที่ทำกับเทศบาลนครลำปาง

10. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/2453 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

11. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลับ ที่ มท 0804.3/3278 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเป็นผูมีส่วนได้เสียในสัญญาของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ

12. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/12430 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการวินิจฉัยการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับเทศบาล

13. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/12919 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียของรองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์

14. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/0185 ลงวันที่ 9 มกราคม 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

15. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1743 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

16. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/804 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

17. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/3914 ลงวันที่ 20 เมษายน 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2552

18. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/3918 ลงวันที่ 20 เมษายน 2552
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
จนกว่าศาลจะมีคำส่งยกคำร้อง

19. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/15689 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2550
เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

20. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1352 ลงวันที่ 29 มกราคม 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุทัยธานี

21. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/2661 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
เรื่อง หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

22. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/7871 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551
เรื่อง หารือญัตติอุทธรณ์มติของสภาเทศบาล กรณีขอใช้และขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์

23. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/12190 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2551
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติกรณีศาลปกครองเพิกถอนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

24. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/12425 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการยกเลิกมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

25. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/12736 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2551
เรื่อง หารือแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

26. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/3058 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2552
เรื่อง หารือข้อกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับกาประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

27. หนังสือสำนักงาปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0208.2/525 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นข้อหารือ

28. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1530 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับวาระการดำรงตำหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

29. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/4147 ลงวันที่ 8 เมษายน 2551
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติ

30. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/9874 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551
เรื่อง หารือการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ของนายสมบูรณ์ นุชพันธ์

31. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/13153 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

32. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลับ ที่ มท 0804.3/415 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

33.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/415 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พ้นจากตำแหน่ง

34. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/3354 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง

35. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6452 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2551
เรื่อง หารือเรื่องการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อยแห่งใหม่

36. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลับ ที่ มท 0804.3/3249 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดายอ
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

37. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/8786 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
เรื่อง หารืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้ออาวุธปืน

38. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/62 ลงวันที่ 7 มกราคม 2552
เรื่อง หารือกรณีสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขาเชียงรายเพิกถอนใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
และการดำเนินการทางปกครองตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456

39. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1897 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง หารือการจัดซื้อที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบล

40. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/2659 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552
เรื่อง ขอหารือแนวปฏิบัติการจัดตั้ง "ศูนย์ อบต. แม่ข้าวต้มเซอร์วิส"

41. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/3410 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552
เรื่อง หารือการก่อสร้างถนนในที่ดินธรณีสงฆ์

42. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/3491 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552
เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

43. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว 838 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552
เรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสมัครเป็นลานมันเพื่อเข้าร่วมโครงการแทรกแซง
ตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/2552

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

44. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0047 ลงวันที่ 7 มกราคม 2551
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหารถยนต์มาใช้ในราชการ

45. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551
เรื่อง การใช้งบประมาณของทางราชการจัดซื้อสิ่งของแจกราษฎรโดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ

46. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1856 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2551
เรื่อง การเผยแพร่ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

47. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1930 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551
เรื่อง แจ้งให้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

48. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1957 ลงวันที่ 23 มิถุานายน 2551
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

49. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/7651 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2551
เรื่อง หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

50. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2157 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2551
เรื่อง การจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

51. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2299 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

52 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2461 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

53. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2804 ลงวันที่ 4 กันยายน 2551
เรื่อง การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อให้หน่วยราชการอื่นยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

54. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/9815 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2551
เรื่อง หารือการใช้สำเนาหนังสือมอบอำนาจในการเสนอราคา

55. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/9849 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551
เรื่อง หารือการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

56. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0044 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน

57. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 098 ลงวันที่ 14 มกราคม 2552
เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

58. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 524 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง การใช้งบประมาณของทางราชการจัดซื้อสิ่งของแจกราษฎรโดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ
และการต้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล

59. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552
เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

60. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 841 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552
เรื่อง ความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยและไทยทีวีสีช่อง 3
ในการจัดทำโครงการ "ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์"

61. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 762 ลงวันที่ 2 เมษายน 2552
เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคารกรุงเไทย จำกัด (มหาชน)

62. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/943
ลงวันที่ 23 กันยายน 2551 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเสริมสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน)

63. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0185 ลงวันที่ 17 มกราคม 2551
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

64. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1047 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

65. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 346 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

66. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 924 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
เรื่องการสนับสนุนส่งเสริม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับกระบวนการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ละการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง

67. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.2/ว 055 ลงวันที่ 13 มกราคม 2552
เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีการเปลี่ยนชื่อหรือจัดตั้ง
และเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

68.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว 548 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2551
เรื่อง การปรับปรุงคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

69. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0890.3/ว 2672 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2551
เรื่อง อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2552 ให้แก่คณะกรรมการบริหารการถ่ายโอนภารกิจบุคลากร
และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

70. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 062 ลงวันที่ 13 มกราคม 2552
เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานการก่อสร้าง
และบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น

71. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.3/ว 623 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

72. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 4131 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552
เรื่องการยกเว้นค่าไฟสาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

73. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/4505 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552
เรื่อง การศึกษาจัดทำระบบบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น
และเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

74. หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.6/ว 56 ลงวันที่ 18 เมษายน 2551
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550

75. หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.6/ว 110 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการองค์กรปกครองส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
และพนักงานส่นตำบล หลังพระราชบัญญัติล้างมลทิน ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใช้

76. หนังสือสำนักงาน ก. อบต. ที่ มท. 0809.6/ว 101 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552
เรื่อ งแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนตำบลมีความประสงค์จะขอสัมครกลับเข้ารับราชการ
หลังจากพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. 2552 มีผลใช้บังคับ

ระเบียบ

77. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

78. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550

79. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551


กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เล่ม 2
กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี 2551-2552