แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อปท.

โครงการจัดทำแผนแม่บทระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

  ปกหน้า ปกใน และปกหลัง

  สารบัญ

  บทสรุปผู้บริหาร

  บทที่ 1     บทนำ 

  บทที่ 2     สภาพทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  บทที่ 3     ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  บทที่ 4     แผนงาน โครงการ งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

  บทที่ 5     แผนงาน โครงการ งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล

  บทที่ 6     แผนงาน โครงการ งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล

*  บทที่ 7     การดำเนินงานในส่วนของกรม

 

  ภาคผนวก ก อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน                                                           

  ภาคผนวก ข ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง                                                                      

  ภาคผนวก ค รายละเอียดคุณสมบัติระบบสารสนเทศ                                                  

  ภาคผนวก ง  การออกแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์                                           

  ภาคผนวก จ  การออกแบบโครงรูประบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล

  ภาคผนวก ฉ  การออกแบบหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบุคลากร                                         

  ภาคผนวก ช  การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต