มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ (ปก)

·       คำนำ

·       สารบัญ

·       บทที่ 1 บทนำ

·       บทที่ 2 การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย

·       บทที่ 3 การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย

·       บทที่ 4 การกำหนดมาตรฐานบุคลากร

·       ภาคผนวก

·       ที่ปรึกษาและคณะทำงาน