มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา (ปก)

·       คำนำ

·       สารบัญ

·       บทที่ 1 บทนำ

·       บทที่ 2 แนวนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมกีฬาแห่งชาติและบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจถ่ายโอน

·       บทที่ 3 แนวทางการจัดมาตรฐานการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

·       บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

·       บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานการส่งเสริมกีฬา

·       บรรณานุกรม

·       ภาคผนวก ก

·       ภาคผนวก ข

·       ภาคผนวก ค

·       ภาคผนวก ง

·       ภาคผนวก จ

·       ภาคผนวก ฉ

·       ที่ปรึกษาและคณะทำงาน