ปกหน้า

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา

1.2 วัตถุประสงค์

1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน

1.4 นิยามคำศัพท์

1.5 มาตรฐานอ้างอิง

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งน้ำและแนวทางการพัฒนา บูรณะ และการบำรุงรักษา

2.1 ความสำคัญของแหล่งน้ำต่อการพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.2 วัฎจักรของน้ำและทรัพยากรน้ำ

2.3 ประเภทแหล่งน้ำขนาดเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.3.1 สระเก็บน้ำ

2.3.2 หนองน้ำและบึงธรรมชาติ

2.3.3 ฝายทดน้ำขนาดเล็ก

2.4 การวางแผนโครงการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

2.4.1 การกำหนดพื้นที่ได้รับประโยชน์

2.4.2 การคำนวณปริมาณความต้องการใช้น้ำ

2.4.3 การประเมินปริมาณน้ำต้นทุน

2.4.4 การศึกษาและกำหนดรูปแบบ ลักษณะโครงการเบื้องต้น

2.4.5 สรุปแนวทางการวางแผนโครงการ

2.5 การพิจารณาคัดเลือกโครงการ

บทที่ 3 แนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 การศึกษาความเหมาะสม หรือความเป็นไปได้ของโครงการ

3.2 การสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา

3.2.1 การสำรวจ

3.2.2 การออกแบบรายละเอียด

3.2.3 การประมาณราคา

3.3 การดำเนินการก่อสร้าง

3.4 อัตรากำลังบุคลากรในการก่อสร้าง

3.5 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานโครงการ

บทที่ 4 ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ในการออกแบบ

4.1 หลักการออกแบบก่อสร้าง

4.2 ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ออกแบบด้านอุทกวิทยา

4.3 ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ออกแบบด้านชลศาสตร์

4.4 ข้อกำหนดลักษณะงาน และขอบเขตงาน

บทที่ 5 รายละเอียดมาตรฐาน

5.1 รายละเอียดมาตรฐานสระเก็บน้ำ

5.2 รายละเอียดมาตรฐานการขุดลอกหนองน้ำและบึงธรรมชาติ

5.3 ฝายทดน้ำขนาดเล็ก

5.3.1 การเลือกสถานที่ก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก

5.3.2 อุปกรณ์และขั้นตอนการสำร&#