แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   คู่มือการใช้งาน (User Manual) ระบบข้อมูลสารสนเทศองค์กรปกครองท้องถิ่น