คู่มือการใช้งาน(User Manual)

ระบบข้อมูลสารสนเทศองค์กรปกครองท้องถิ่น

โครงการจัดทำแผนแม่บทระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ปกหน้า

  สารบัญ... 2

  บทนำ.... 6

  บทที่ 1 คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin). 7

  บทที่ 2 คู่มือการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน สำหรับผู้นำเข้าข้อมูล.. 14

  บทที่ 3 คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบ.... 65