มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์ (ปก)

·       คำนำ

·       สารบัญ

·       บทที่ 1 บทนำ

·       บทที่ 2 ข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมาย นโยบาย สถานการณ์เอดส์ และสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

·       บทที่ 3 แนวทางการจัดทำมาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์

·       บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

·       บทที่ 5 แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดทำแผน/กิจกรรมให้ได้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด

·       บทที่ 6 การเตรียมความพร้อม และเงื่อนไขความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านเอดส์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

·       ภาคผนวก ก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

·       ภาคผนวก ข คู่มือความรู้เรื่องเอดส์

·       ภาคผนวก ค หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

·       ภาคผนวก ง การประสานหน่วยงานที่ให้บริหารและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว

·       ที่ปรึกษาและคณะทำงาน