มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก

   ปกหน้า

   คำนำ

   สารบัญ

   บทที่  1    บทนำ

   บทที่  2    บทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับถ่ายโอน

    บทที่  3    รายละเอียดอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก

   บทที่  4    การวางแผนโครงการอ่างเก็บน้ำและขื่อนขนาดเล็ก

   บทที่  5    วัสดุก่อสร้างเขื่อน

   บทที่  6    ฐานรากเขื่อน

   บทที่  7    การออกแบบตัวเขื่อน

   บทที่  8    การออกแบบอาคารประกอบเขื่อน

   บทที่  9    การก่อสร้างเขื่อน

   บทที่ 10    การตรวจสอบความปลอดภัยและการบำรุงรักษา

   บทที่ 11    การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

   รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

   ที่ปรึกษา

   ปกหลัง