ยินดีต้อนรับสู่มุมแห่งการบริหารทรัพยากรบุคคล : Welcome to HR Corner
   
ผู้บริหาร
ค่านิยม สถ. "ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง"


นางสาวอโรชา นันทมนตรี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

รวมลิ้งน่าสนใจ


คลังหนังสือเวียนเดิม

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า และ หน.สนง.ผต.))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำหรับผู้ตรวจราชการ สถ.)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ( Talent Management )
ข้อมูลข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ( Talent Management ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แบบติดตามผลการสอนงาน ( Coaching ) ให้แก่ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent )
แบบติดตามผลการดำเนินการตามงาน/โครงการพิเศษของข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ( Talent ) ที่ได้รับมอบจากผู้สอนงาน (Coach )
การบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
แบบคำขอฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลฐานบุคลากรภาครัฐ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

- [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
การปรับเพิ่มวงเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554
แบบฟอร์มต่างๆ (รับรองเงินเดือน,รับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ,)ยินยอมให้หักเงินเดือน
การกำหนดชื่อตำแหน่งและชื่อย่อในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รอง.อสถ.ปฏิบัติราชการแทน อสถ.
การแต่งตั้งเลขานุการ ก.กลางใหม ่
การกำหนดกลุ่มภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จำนวน ๒ ราย

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 8"

การเรียกชื่อตำแหน่งใหม่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
เฉพาะของ สถ.

ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)
คำสั่ง สถ.ที่ 503/2552 ลว.22 ก.ค.2552 การปรับปรุงโครงสร้างและแบ่งงานภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรับปรุงสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม)

คำสั่ง สถ.ที่ 938/2551 ลว.9 ธันวาคม 2551 เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนราชการและแบ่งงานภายใน สถ
.
 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1203-4, 02-243-6636,02-241-9012
โทรสาร 02-243-6637 E-mail Address- HRThailocal@gmail.com
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 28 สิงหาคม 2555 (ครั้งที่ 12 ปี 2555)