กองการเจ้าหน้าที่

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การรายงานประเมินจริยธรรม
  บัญชีสอบ
  เกษียณอายุราชการ
  อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  แผน HR Scorecard
  การฝึกอบรม
  การคัดเลือกข้าราชการ
  การกำหนดตำแหน่ง
  สำรวจข้อมูล
  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
  หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ย้ายข้าราชการ
  ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
  การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  การเลื่อนเงินเดือน
  พ.ต.ก.
  ทุนการศึกษา
  การจัดการความรู้ สถ.
  การจัดการความรู้ กจ.
  กำลังคนคุณภาพ
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  สวัสดิการ
  การลา
  วินัย
  การมอบอำนาจ
  แบบฟอร์มต่างๆ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  คู่มือสมรรถนะของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน อื่นๆ
  FAQ
  กีฬาภายใน สถ.
  Social Network
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  260983
     ตั้งแต่วันที่ 16/03/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กจ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กจ.
การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    10 มีนาคม 2566
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 95 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    9 มีนาคม 2566
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    7 มีนาคม 2566
การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง    15 กุมภาพันธ์ 2566
ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ทุนการศึกษา ? ทุนฝึกอบรม    10 กุมภาพันธ์ 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8