กองการเจ้าหน้าที่

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  HR News
  หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ย้ายข้าราชการ
  การเลื่อนระดับ
  การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  การเลื่อนเงินเดือน
  พ.ต.ก.
  การฝึกอบรม
  การศึกษาต่อ
  ระบบการพัฒนาบุคลากร
  การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  สวัสดิการ
  การลา
  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และวินัยข้าราชการ
  การมอบอำนาจ
  แบบฟอร์มต่างๆ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  FAQ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  21178
     ตั้งแต่วันที่ 16/03/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กจ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กจ.
การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557    9 กันยายน 2557
การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับราชการมาครบ 25 ปี และ 20 ปี    9 กันยายน 2557
การประชาสัมพันธ์ช่องทางการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสังกัด สถ.    29 สิงหาคม 2557
การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม)    26 สิงหาคม 2557
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    22 สิงหาคม 2557
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8