...

ยอดสรุป
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อำเภอเป้าหมาย ๘๗๘ อำเภอ
เข้าร่วมแล้ว ๓๕๘
(๖๔๔
อำเภอ
อปท.)
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๔๙ อำเภอ
ยังไม่ดำเนินการ ๓๗๑ อำเภอ

null


งบประมาณ  0 บาท

ผู้ประสานงานโครงการ นายกฤษดา สมประสงค์ และ นางสาวเบญจวรรณ ไวยวุฒินันท์
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๔ อีเมล์ rspg_dla@dla.go.th