ศูนย์ข้อมูลการบริหารราชการเพื่อการตัดสินใจ

1. ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น/ยุทธศาสตร์/ปัญหาสำคัญ

ประวัติความเป็นมา http://www.dla.go.th/servlet/DLAServlet?visit=history
วิสัยทัศน์และพันธกิจ http://www.dla.go.th/servlet/DLAServlet?visit=mission
ทำเนียบอธิบดี http://www.dla.go.th/servlet/DLAServlet?visit=board&boardType=P
ทำเนียบรองอธิบดี http://www.dla.go.th/servlet/DLAServlet?visit=board&boardType=V
คณะผู้บริหาร http://www.dla.go.th/chart/chart.jsp โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่่น
สถานที่ตั้ง http://www.dla.go.th/servlet/DLAServlet?visit=location
การแบ่งส่วนราชการ สถ. ตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2551 http://www.dla.go.th/visit/2551.pdf

2. ข้อมูลนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ข้อมูลปัจจุบัน/สภาพ/ปัญหา)

แผนปฏิบัติราชการของ สถ.พ.ศ. 2557-2560 เอกสารแนบ
รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 56 http://e-plan.dla.go.th/dailyreport/2556/statusReport.htm

3. ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางการดำเนินงานด้านประชาคมอาเซียนของ สถ. เอกสารแนบ
องค์ความรู้เศรษฐกิจอาเซียน http://www.thai-aec.com/
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีนยนกับการปกครองท้องถิ่นไทย http://www.dla.go.th/upload/document/type14/2012/5/10684_1.pdf?time=1371024605631

4. ข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี http://103.28.101.10/basereport/ShowDataPri1.aspx

5. ข้อมูลกฏหมาย/ข้อมูลสถิติสำคัญที่ สถ. รับผิดชอบ

ความรู้กฏหมาย http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1 พรบ./พรก. กฏกระทรวง/ระเบียบฯ คำสั่ง สถ. มติ ก. อบจ. มติ ก.เทศบาล มติ ก. อบต.
ระเบียบกฏหมาย สถ. http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น http://e-plan.dla.go.th/activityImage/93/43_93.pdf
แผนปฏิบัติราชการของ สถ.พ.ศ. 2552-2555 http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2011/12/250_4505.pdf
รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 55 http://e-plan.dla.go.th/dailyreport/2555/statusReport.htm
รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 54 http://e-plan.dla.go.th/dailyreport/2554/statusReport.htm