Document

เอกสารประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตัวชี้วัดที่ ๕ : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

ประเด็นที่ ๑ : บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ในการพัฒนา Online Government Service ที่สามารถให้บริการภาครัฐหรือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นการดำเนินการ เอกสารหลักฐาน
๑.มีการแต่งตั้ง CIO และ CIO ต้องมีบทบาทอย่างน้อย ๑ บทบาท ดังนี้
๑.๑ CIO เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ หลักสูตร
๑.๒ มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ (ร่าง)แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓)ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๑
๑.๓ มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ขอความอนุเคราะห์ กจ. พิจารณาให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ สถ. เข้ารับการอบรม
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) รุ่นที่ ๒๖

การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ข้อ ๓.๕ หน้า ๓-๑๘
ข่าวผู้บริหาร
ข่าวสำนัก/กอง/สถจ.
๒.CIO มีบทบาทในการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Service) ของหน่วยงาน ตามดัชนีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Maturity Level) อย่างน้อย ๑ บริการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นที่ ๒ : การจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC)

ประเด็นการดำเนินการ เอกสารหลักฐาน
๑. มีการทบทวนข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามภารกิจของหน่วยงาน หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC)
๒. มีแผนหรือมีการทบทวนแผนในการ บูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวงฯ (MOC) แผนบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถ.
๓. มีปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย (Update) ข้อมูลที่จะดำเนินการปรับปรุงในศูนย์ปฏิบัติการ สถ. (DOC)
๔. มีการสำรองข้อมูล (Back up) แผนการสำรองข้อมูล (Backup) เครื่องแม่ข่าย ศูนย์ข้อมูลปฏิบัติการ สถ. (DOC) ติดตั้ง ณ ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล(INET Data Center)
๕. กรณีระบบล่มสามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง (Recovery) แผนการแก้ไขระบบสารสนเทศ (ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการ สถ.) ให้ใช้งานได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

ประเด็นที่ ๓ : การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework : Th e-GIF)

ประเด็นการดำเนินการ เอกสารหลักฐาน
๑. มีการสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางและประโยชน์ของการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. มีการวางแผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ • มีการวางแผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
๓. มีการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกรอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ อย่างน้อย ๑ ระบบ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นที่ ๔ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย (Secure Intranet)

ประเด็นการดำเนินการ เอกสารหลักฐาน
๑.ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐมีความต่อเนื่องในการให้บริการ (Network SLA) สำหรับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.มีแผนบูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐกำหนดให้เป็นความร่วมมือภายในกระทรวง หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.มีมาตรการรักษาความปลอดภัยกำหนดให้มีระบบป้องกันการโจมตีสำหรับเครือข่ายภาครัฐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นที่ ๕ :ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ

ประเด็นการดำเนินการ เอกสารหลักฐาน
๑.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐมีความต่อเนื่องในการให้บริการ (SLA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๕ ออยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.มีแผนการบูรณาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐภายในกระทรวง หรือร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.มีการจัดทำแผนการสำรองข้อมูลพร้อมกู้คืนข้อมูล อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นที่ ๖ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ประเด็นการดำเนินการ เอกสารหลักฐาน
๑.หน่วยงานมีนโยบายใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสารข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ และลดการใช้กระดาษภายในองค์กร โดยอ้างอิงจากมติ ครม. ที่กำหนด ให้หน่วยงานใช้อีเมล์ของภาครัฐ ออยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.หน่วยงานมีบัญชีการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรทั้งหมด และมีระบบสำรองข้อมูลของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังในการตรวจจับ Virus และจดหมายขยะ อยู่ระหว่างดำเนินการ