กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 2)

สารบัญ

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว 1552 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549
เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1690 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2549
เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 160 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550
เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 216 ลงวันที่ 30 มกราคม 2550
เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบ
;nbsp ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.4/1855 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่อง หารือเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/5915 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2550
เรื่อง หารือความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1157 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550
เรื่อง กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลับ ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/1902 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2550
เรื่อง หารือข้อกฎหมายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/8657 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

10. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/9039 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550
เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

11. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/9859 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550
เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

12. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1452 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้อง
รายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

13. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1667 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550
เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำส่งชำระเงินค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1775 ลงวันที่ 10 กันยายน 2552
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1789 ลงวันที่ 11 กันยายน 2550
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ

16. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1823 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550
เรื่อง การออกคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 2062 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550
เรื่อง แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน

18. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 2286 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการออกคำส่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

19. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว 3986 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

20. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 2483 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

21. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลับ ที่ มท 0804.4/47 ลงวันที่ 4 มกราคม 2551
เรื่อง หารือข้อกฎหมายเรื่องอายุความและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

22. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/655 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551
เรื่อง การอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครอง

23. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/1309 ลงวันที่ 25 มกราคม 2551
เรื่อง การหารือการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

24. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/1310 ลงวันที่ 25 มกราคม 2551
เรื่อง การหารือกรณีกรมสรรพากรอายัดทรัพย์สิน
รายห้างหุ้นส่วน จำกัด ธัญญฤทธิ์การโยธา

25. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/1603 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
เรื่อง คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

26. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/3548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551
เรื่อง หารือเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

27. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 931 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551
เรื่อง การหารือเกี่ยวกับการขอถอนอุทธรณ์ กรณีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถกวาด
และดูดฝุ่นของเทศบาลตำบลหนองบัว

28. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/5421 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551
เรื่อง การหารือเกี่ยวกับการขออุทธรณ์ กรณีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถกวาด
และดูดฝุ่นของเทศบาลตำบลหนองบัว

29. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 943 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย

30. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/5961 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551
เรื่อง ขอทำความตกลงกรณีการขอผ่อนชำระหนี้ของเทศบาลตำบลปากตะโก

31. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1470 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551
เรื่อง การหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

32. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1551 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2551
เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

33. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/10033 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551
เรื่อง องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านบึงขออนุญาตทำไม้ยาง
ในเขตทางสาธารณะ

34. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/12004 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551
เรื่อง หารือกรณีชุมชนหมู่บ้านภาณุรังสีขอให้เทศบาลเมือง
บางกรวยติดต้งไฟฟ้าสาธารณะ

35. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/13078 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติ

36. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/13517 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง การหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างทนายความ

37. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/13524 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

38. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/12651 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

39. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2484 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2551
เรื่อง การขออนุมัติขยายระยะเวลาการสอบสวนข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด

40. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/14046 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2551
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติ กรณีศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีคำพิพากษา
ให้เพิกถอนมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

41. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.4/ 14244 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประนีประนอม
ยอมความในคดีแพ่ง

42. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 2565 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2551
เรื่อง แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

43. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/224 ลงวันที่ 12 มกราคม 2552
เรื่อง หารือการขอสำเนารายงานผลการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด

44. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลับ ที่ มท 0804.4/162 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552
เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย

45. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลับ ที่ มท 0804.4/240 ลงวันที่ 30 มกราคม 2552
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมเป็นผู้เสียหาย

46. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/1744 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง หารือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

47. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/1781 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

48. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/2172 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่

49. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/2173 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง การอุทธรณ์การริบหลักประกันสัญญา

50. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/2416 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2552
เรื่อง หารือแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด

51. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/2417 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2552
เรื่อง การตรวจสอบการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2549
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

52. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.4/3301 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

53. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 637 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก

54. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/3493 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552
เรื่อง หารือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

55. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/4409 ลงวันที่ 28 เมษายน 2552
เรื่อง การส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

56. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/4594 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

57. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/4881 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
เรื่อง การขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์

58. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว 1370 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2552
เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการตรวจสอบ


กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2551-2552
กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี 2551-2552