Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

นครพนม

Username
Password
 
จำนวนผู้เข้าชม 91,567
ตั้งแต่วันที่ 26/03/2550
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  เว็บไซด์ สถ.จ.

ที่ตั้ง

 
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

หมายเลขโทรศัพท์

  0-4251-5633, 0-4251-5719-20
หนังสือราชการ
แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ฯ 28 พฤศจิกายน 2561 [เอกสาร1]
เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 พฤศจิกายน 2561 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลาง 22 สิงหาคม 2560 [เอกสาร1]
ด่วนที่สุด เรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพ 27 กรกฎาคม 2560 [เอกสาร1]
ด่วนที่สุด เรื่อง จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 กรกฎาคม 2560 [เอกสาร1]
กระดานข่าว
รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 10 มิถุนายน 2558 0/114
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11 มิถุนายน 2555 0/197
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อ.นาแก จ.นครพนม รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 ด่วน! ติดต่อเบอร์ อบต.ได้ที่ 08 8557 3870 28 พฤษภาคม 2555 0/271
รับโอน(ย้าย) จพง.การเงินและบัญชี นวก.การเงินและบัญชี หัวหน้าส่วนการคลัง จพง.พัสดุ 8 กุมภาพันธ์ 2555 1/555
ม.บูรพา ขอเชิญ อปท.เข้ารับการอบรม ด่วน!! 18 มกราคม 2555 0/170