สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  461,446
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
Tel. 0-5351-2017

หมายเลขโทรศํพท์

0-5351-2017,053-563620

 

 

 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง) 23 มิถุนายน 2560 [เอกสาร1]
การจ่ายเครื่่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2558 23 มิถุนายน 2560 [เอกสาร1]
การสำรวจข้อมูลด้านบุคคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 มิถุนายน 2560 [เอกสาร1]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 23 มิถุนายน 2560 [เอกสาร1]
รายงานผลการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (มฝ.2) 23 มิถุนายน 2560 [เอกสาร1]
 
 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(29/06/58) 29 มิถุนายน 2558 [เอกสาร2]
ตัวอย่าง แบบรายงานการอนุมัติให้ อปท. ใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (27/3/2558) 27 มีนาคม 2558 [เอกสาร2]
แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2557-2560) (ฉบับทบทวน) 25 มีนาคม 2558 [เอกสาร2]
แบบรายงานขออนุมัติให้ อปท.แก้ไขรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบฯ 58 24 กุมภาพันธ์ 2558 [เอกสาร2]
แบบรายงานขออนุมัติให้ อปท.โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท. ปีงบฯ57 24 กุมภาพันธ์ 2558 [เอกสาร2]
 
สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก เทศบาลตำบลทากาศ 17 พฤษภาคม 2560 [เอกสาร2]
เสนอโครงการรับเครื่องโทรศัพท์ Smart Phone 26 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และงานเทคอนกรีตฝาปิดรางระบายน้ำ ทต.ทากาศ 30 เมษายน 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เทศบาลตำบลทากาศ 9 มกราคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ 15 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
 
หาคนแทน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เชียงใหม่ 18 มิถุนายน 2560 0/28
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขระดับกลาง 19 พฤษภาคม 2560 0/41
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนพยาบาลวิชาชีพ 19 พฤษภาคม 2560 0/25
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 10 มีนาคม 2560 0/371
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนนักทรัพย์และนายช่างโยธา 9 มีนาคม 2560 0/155

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8