ปิด
postit
   
   
   
   
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  469,441
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
Tel. 0-5351-2017

หมายเลขโทรศํพท์

0-5351-2017,053-563620

 

 

 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 18 สิงหาคม 2560 [เอกสาร1]
รายงานการปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพืวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เดือน ก.ค.60 18 สิงหาคม 2560 [เอกสาร1]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 [เอกสาร1]
เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของ อปท.ชุดที่ 1 17 สิงหาคม 2560 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 สิงหาคม 2560 [เอกสาร1]
 
 
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 [เอกสาร2]
ข้อมูลขยะเรียงอันดับมากไปหาน้อย ณ.14 กค.60 17 กรกฎาคม 2560 [เอกสาร2]
สรุปชุมชนต้นแบบและขยะอันตราย 17 กรกฎาคม 2560 [เอกสาร2]
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของ อปท. ระหว่างเดือน ต.ค. 59 - พ.ค. 60 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล มฝ.1 ปี 2559 11 กรกฎาคม 2560 [เอกสาร2]
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(29/06/58) 29 มิถุนายน 2558 [เอกสาร2]
 
สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก เทศบาลตำบลทากาศ 17 พฤษภาคม 2560 [เอกสาร2]
เสนอโครงการรับเครื่องโทรศัพท์ Smart Phone 26 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และงานเทคอนกรีตฝาปิดรางระบายน้ำ ทต.ทากาศ 30 เมษายน 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เทศบาลตำบลทากาศ 9 มกราคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ 15 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
 
หาคนแทน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เชียงใหม่ 18 มิถุนายน 2560 0/85
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขระดับกลาง 19 พฤษภาคม 2560 0/61
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนพยาบาลวิชาชีพ 19 พฤษภาคม 2560 0/49
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 10 มีนาคม 2560 0/462
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนนักทรัพย์และนายช่างโยธา 9 มีนาคม 2560 0/188

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8