สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  421,309
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
Tel. 0-5351-2017

หมายเลขโทรศํพท์

0-5351-2017,053-563620

 

 

 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 19 สิงหาคม 2559 [เอกสาร1]
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ค่าก่อสร้างระบบประปา ของ อบต.ป่าพลุ 18 สิงหาคม 2559 [เอกสาร1]
สำรวจข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น 18 สิงหาคม 2559 [เอกสาร1]
การดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 18 สิงหาคม 2559 [เอกสาร1]
คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือ สะสมยางดิบ พ.ศ.2 18 สิงหาคม 2559 [เอกสาร1]
 
 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(29/06/58) 29 มิถุนายน 2558 [เอกสาร2]
ตัวอย่าง แบบรายงานการอนุมัติให้ อปท. ใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (27/3/2558) 27 มีนาคม 2558 [เอกสาร2]
แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2557-2560) (ฉบับทบทวน) 25 มีนาคม 2558 [เอกสาร2]
แบบรายงานขออนุมัติให้ อปท.แก้ไขรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบฯ 58 24 กุมภาพันธ์ 2558 [เอกสาร2]
แบบรายงานขออนุมัติให้ อปท.โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท. ปีงบฯ57 24 กุมภาพันธ์ 2558 [เอกสาร2]
 
เสนอโครงการรับเครื่องโทรศัพท์ Smart Phone 26 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และงานเทคอนกรีตฝาปิดรางระบายน้ำ ทต.ทากาศ 30 เมษายน 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เทศบาลตำบลทากาศ 9 มกราคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ 15 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ทต.ต้นธง (1/10/2557) 1 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
 
รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา 23 มิถุนายน 2559 0/170
ทต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน รับโอนย้ายนิติกร 1 อัตรา ด่วน 19 กุมภาพันธ์ 2559 0/159
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จ.ลำพูน รับโอนย้ายนายช่างโยธา,วิศวกรโยธา 17 ธันวาคม 2558 0/189
ทต.บ้านแป้น จ.ลำพูน รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ด่วน 16 ธันวาคม 2558 0/131
รับโอน(ย้าย) จพง.จัดเก็บรายได้ หรือ นวก.จัดเก็บรายได้ 16 ตุลาคม 2558 0/372

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8