การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
postit
การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
postit
   
   
   
   
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  353,179
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
Tel. 0-5351-2017

หมายเลขโทรศํพท์

0-5351-2017,053-563620

 

 

 
การส่งโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 6 มิติด้านประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ และตัวชี้วัดที่ 4 มิติด้าน 11 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร1]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 26 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร1]
โอนเงินจัดสรรงบประมาณปี 58 สนับสนุนก่อสร้าง ศพด. อบต.เวียงกานต์ 26 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร1]
โอนโอนเงินจัดสรรงบประมาณปี 58 สนับสนุนก่อสร้าง ศพด. ทต.ทากาศ 26 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร1]
แผนการออกตรวจเยี่ยมติดตามและนิเทศงานตามโครงการคัดแยกขยะ 26 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร1]
 
 
ตัวอย่าง แบบรายงานการอนุมัติให้ อปท. ใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (27/3/2558) 27 มีนาคม 2558 [เอกสาร2]
แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2557-2560) (ฉบับทบทวน) 25 มีนาคม 2558 [เอกสาร2]
แบบรายงานขออนุมัติให้ อปท.แก้ไขรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบฯ 58 24 กุมภาพันธ์ 2558 [เอกสาร2]
แบบรายงานขออนุมัติให้ อปท.โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท. ปีงบฯ57 24 กุมภาพันธ์ 2558 [เอกสาร2]
ตัวอย่าง เอกสารรายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอน ปี 2559 20 มกราคม 2558 [เอกสาร2]
 
เสนอโครงการรับเครื่องโทรศัพท์ Smart Phone 26 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และงานเทคอนกรีตฝาปิดรางระบายน้ำ ทต.ทากาศ 30 เมษายน 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เทศบาลตำบลทากาศ 9 มกราคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ 15 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ทต.ต้นธง (1/10/2557) 1 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
 
รับตำแหน่ง ผอ.คลัง 23 กุมภาพันธ์ 2558 0/423
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 23 กุมภาพันธ์ 2558 1/214
รับโอนย้าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 7 กุมภาพันธ์ 2558 0/599
อบต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รับโอนย้ายหลายอัตรา 4 กุมภาพันธ์ 2558 0/454
ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) จนท.พัสดุ และช่างโยธา 9 ธันวาคม 2557 0/412

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8