การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
postit
การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
postit
   
   
   
   
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
   
   
   
  username
 
  password
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม  385,622
  ตั้งแต่วันที่  02/05/2550

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำพูน

 

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 51000
Tel. 0-5351-2017

หมายเลขโทรศํพท์

0-5351-2017,053-563620

 

 

 
การขอรับสนับสนุน งปม.เพื่อดำเนิน คก.แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคฯ ปี งปม. 2560(23/11/2558) 23 พฤศจิกายน 2558 [เอกสาร1] [เอกสาร2]
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่ปฏิบัติเป็นเลิศ(27-11-58) 27 พฤศจิกายน 2558 [เอกสาร1]
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของ อปท.ภาคเรียนที่ 2ปี58(27-11-58) 27 พฤศจิกายน 2558 [เอกสาร1]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ 11/2558 เดือน ส.ค 27 พฤศจิกายน 2558 [เอกสาร1]
ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 27 พฤศจิกายน 2558 [เอกสาร1]
 
 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(29/06/58) 29 มิถุนายน 2558 [เอกสาร2]
ตัวอย่าง แบบรายงานการอนุมัติให้ อปท. ใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (27/3/2558) 27 มีนาคม 2558 [เอกสาร2]
แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2557-2560) (ฉบับทบทวน) 25 มีนาคม 2558 [เอกสาร2]
แบบรายงานขออนุมัติให้ อปท.แก้ไขรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบฯ 58 24 กุมภาพันธ์ 2558 [เอกสาร2]
แบบรายงานขออนุมัติให้ อปท.โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท. ปีงบฯ57 24 กุมภาพันธ์ 2558 [เอกสาร2]
 
เสนอโครงการรับเครื่องโทรศัพท์ Smart Phone 26 พฤษภาคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และงานเทคอนกรีตฝาปิดรางระบายน้ำ ทต.ทากาศ 30 เมษายน 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เทศบาลตำบลทากาศ 9 มกราคม 2558 [เอกสาร2]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ 15 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ทต.ต้นธง (1/10/2557) 1 ตุลาคม 2557 [เอกสาร2]
 
รับโอน(ย้าย) จพง.จัดเก็บรายได้ หรือ นวก.จัดเก็บรายได้ 16 ตุลาคม 2558 0/158
รับโอนย้าย จพง.การเงิน ฯ และนักวิชาการเงิน ฯ อบต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 29 กันยายน 2558 0/59
ต้องการโอนย้าย 24 กันยายน 2558 0/232
มี อปท.ที่ใดเปิดสอบนักบริหารงานสาธารณสุขบ้าง 24 กันยายน 2558 0/57
มีอปท.ไหนในจังหวัดลำพูนมีตำแหน่งบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนว่างไหมคะ 10 กันยายน 2558 0/58

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8